Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

016 - Lokale lasten stijgen minder dan ooit

GEMEENTELIJKE LASTEN 3,1 PROCENT HOGER, BURGER BETAALT 19 PROCENT MINDER
14 februari 2006

De stijging van de gemeentelijke woonlasten is dit jaar met 3,1 procent uitzonderlijk laag. Doordat ook nog de OZB voor gebruikers van woningen is afgeschaft, betalen huishoudens gemiddeld 19 procent minder aan de gemeente. Dit blijkt uit de Atlas van de lokale lasten 2006 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. COELO onderzoekt jaarlijks de tarieven in alle gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland.

Vorig jaar was de stijging van de gemeentelijke woonlasten - OZB, rioolrecht en reinigingsheffing - al de laagste ooit gemeten (3,6 procent). Dit jaar stijgen de lasten nog minder (3,1 procent ofwel 18 euro). Doordat bovendien de OZB voor gebruikers van woningen dit jaar is afgeschaft betalen burgers 19 procent minder dan vorig jaar.

De gemeentelijke woonlasten zijn het hoogst in Blaricum (1.097 euro) en het laagst in Wester-Koggenland (386 euro). Gemiddeld betalen huishoudens in Nederland 591 euro aan hun gemeente. De woonlasten dalen het meest in Wester-Koggenland (-18 procent). De grootste stijging vindt plaats in Nijmegen (+32 procent).

Rioolrecht oorzaak stijging

Dat de gemeentelijke woonlasten sterker stijgen dan de inflatie, komt door de grote stijging van het rioolrecht (+8,2 procent). De tarieven van de reinigingsheffing (+1,6 procent) en de ozb (+1,6 procent) stijgen aanzienlijk minder. Nu de OZB voor gebruikers van woningen is afgeschaft, voeren veel gemeenten die nog geen rioolrecht hadden dit in. Het is nu immers moeilijker geworden om de riolering uit de OZB te bekostigen. De sterke stijging van het rioolrecht hangt verder samen met strengere milieu-eisen en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Naar verwachting zullen deze factoren er voor zorgen dat het rioolrecht voorlopig sterk blijft stijgen.

Maximering OZB

De OZB voor gebruikers van woningen is dit jaar afgeschaft. De resterende tarieven - voor eigenaren van woningen en voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen - zijn aan maxima gebonden. Gemeenten kunnen dus moeilijker extra geld binnenhalen door de belasting te verhogen. Zelfs door de OZB-tarieven maximaal te verhogen kunnen de uitgaven gemiddeld niet meer dan 0,6 procent omhoog. De provincie kan gemeenten die in financiële moeilijkheden verkeren tijdelijk toestemming geven voor een tarief dat boven het maximum ligt. Voor woningen zitten elf gemeenten boven het maximum, voor niet-woningen twintig.

Sommigen vreesden dat gemeenten de toeristenbelasting of de hondenbelasting zouden verhogen om de maximering van de OZB te omzeilen. Dat is niet gebeurd. De gemiddelde toeristenbelasting is gedaald (met 12 procent) en de gemiddelde hondenbelasting steeg met 0,8 procent, minder dan de inflatie. Wel is zoals verwacht de kostendekking van het rioolrecht en de reinigingsheffing gestegen, respectievelijk van 91,9 naar 93,5 procent en van 96,6 naar 97,4 procent. Een kleiner deel van deze kosten wordt nu uit de OZB betaald.

Provincies en waterschappen

De ingezetenenomslag van de waterschappen, een vast bedrag per huishouden, stijgt gemiddeld met 6,4 procent. De omslag gebouwd (de OZB van de waterschappen) stijgt met 1,0 procent. De opbrengst van beide omslagen wordt door de waterschappen gebruikt om de kosten van dijken, gemalen en dergelijke te kunnen dragen. Het tarief van de verontreinigingsheffing van de waterschappen stijgt met 2,7 procent. De opcenten op de motorrijtuigenbelasting, de belangrijkste provinciale belasting, stijgen met 2,5 procent.

Op www.coelo.nl zijn kaarten en belastingtarieven van afzonderlijke gemeenten te vinden.

M.A. Allers, C. Hoeben, J.Th van der Veer en E. Gerritsen, Atlas van de lokale lasten 2006, COELO , Groningen, ISBN 90 76276 40 4. Te bestellen via tel (050) 363 70 18 of www.coelo.nl.

Noot voor de pers

Meer informatie: dr. Corine Hoeben, tel (050) 363 3766 of drs. Eduard Gerritsen, tel (050) 363 3707.

E-mail: coelo@rug.nl .

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 2006 (euro per jaar) a

Laagste vijf

Hoogste vijf

1

Wester-Koggenland

386

1

Blaricum

1.097

2

Ameland

412

2

Abcoude

962

3

Terneuzen

421

3

Bloemendaal

953

4

Goes

429

4

Wassenaar

932

5

Leiden

432

5

Haaren

911

a ozb eigenaar voor gemiddelde woning, plus rioolrecht en reinigingsheffing, minus een eventuele heffingskorting

Tarieven 2006 (euro)

Gewogen gemiddelde

Verandering t.o.v. 2005

Gemeenten

ozb woningen eigenaar (per 2.500 euro waarde)

2,56

+1,6%

ozb niet-woningen eigenaar + gebruiker (per 2.500 euro waarde)

8,22

+1,0%

Reinigingsheffing meerpersoonshuishouden

257

+1,6%

Rioolrecht meerpersoonshuishouden

136

+8,2%

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudena

591

+3,1%

Provincies

Provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting (op jaarbasis)

129

+2,5%

Waterschappen

Verontreinigingsheffing meerpersoonshuishouden

160

+2,7%

Ingezetenenomslag per huishouden

40

+6,4%

Omslag gebouwd (per 2.500 euro waarde)

0,56

+1,0%

a ozb eigenaar voor gemiddelde woning, plus rioolrecht en reinigingsheffing, minus een eventuele heffingskorting.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws