Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

138 - Steun leidinggevende leidt niet tot korter ziekteverzuim

08 november 2005

Werknemers die veel steun van hun leidinggevenden ervaren, hervatten minder snel hun werk. Steun van rechtstreekse collega's zorgt wel voor een snellere terugkeer. Dit concludeert Maaike Post van het Universitair Medisch Centrum Groningen in haar proefschrift over werkhervatting door werknemers die onder de Wet verbetering poortwachter vallen. Zij promoveert op 23 november 2005 op haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In april 2002 is de Wet verbetering poortwachter geïntroduceerd. De belangrijkste doelen van de wet zijn het stimuleren van reïntegratie in het eerste ziektejaar en het versterken van de verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer. In de wet staan termijnen aangegeven waarbinnen een probleemanalyse van het verzuim en een plan van aanpak voor de reïntegratie moeten zijn gemaakt. Ook dienen arbodienst, werkgever en werknemer het reïntegratieproces te bewaken. Post onderzocht de werkhervatting door werknemers die onder de Wet verbetering poortwachter vallen. Voor haar onderzoek volgde zij bijna duizend werknemers tot tien maanden na hun ziektemelding.

Bepalende factoren voor werkhervatting

Post concludeert dat zowel factoren die met het werk te maken hebben als het type klacht van een werknemer, bepalen wanneer een langdurig zieke werknemer zijn werk weer hervat. De werkgerelateerde factoren zijn de sector waar de betrokkene werkt, de steun van zijn leidinggevende en de steun van zijn collega's. Het type klacht is te onderscheiden in klachten aan het houding- en bewegingsapparaat, andere fysieke klachten als hart- en vaatziekten en psychische klachten. Werknemers met klachten aan houding- en bewegingsapparaat gaan relatief het snelste weer aan het werk. Zij die psychische klachten hebben, hebben de meeste tijd nodig voor hervatting van hun werk.

Sector en steun bepalen moment van terugkeer

Werknemers uit de sector onderwijs hervatten hun werk het minst snel. Dit kan komen doordat in het onderwijs minder alternatieve taken beschikbaar zijn. De steun van de leidinggevende blijkt een omgekeerd effect te hebben: hoe minder steun, des te sneller de werknemer het werk weer hervat. Een mogelijke verklaring hiervoor is een combinatie van de economische neergang en een mogelijk slechte verhouding met de leidinggevende. Steun van collega's beïnvloedt werkhervatting in positieve zin. Als zij de werknemer meer steunen, hervat deze eerder het werk.

Reïntegratieproces

Reïntegratie kan plaatsvinden via een vooropgesteld tijdschema, dan wel op basis van het verloop van klachten. Uit het onderzoek blijkt dat deze laatste vorm het meest wordt toegepast. Dit ondanks dat al eerder is aangetoond dat het tijdschema er juist voor zorgt dat werknemers sneller weer aan het werk gaan. Verder blijkt uit het onderzoek dat de termijnen die in de Wet verbetering poortwachter zijn opgenomen voor de verschillende acties in het reïntegratieproces, in veel gevallen niet worden gehaald. Post ontdekte dat deze meestal wel worden gehaald bij werknemers die snel reïntegreren.

Oordeel over arbodiensten

Post onderzocht eveneens het oordeel van de werknemer over de inzet van de arbodienst tijdens het reïntegratieproces. Dit oordeel blijkt te zijn gebaseerd op verschillende aspecten van arbodienstverlening, waaronder de advisering, de professionaliteit van de bedrijfsarts en de opzet van het spreekuurbezoek.

Curriculum Vitae:

Maaike Post (Almelo, 1973) studeerde Gezondheidwetenschappen in Maastricht. Zij deed haar promotieonderzoek bij het Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken. Zij promoveert tot doctor in de Medische Wetenschappen bij prof. dr. J.W. Groothoff. De titel van haar proefschrift is: 'Return to work in the first year of sickness absence: an evaluation of the Gatekeeper Improvement Act'. Haar onderzoek is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Arbo Unie Nederland. Momenteel werkt zij als adviseur reïntegratie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag.

Noot voor de pers

Meer informatie: via Joost Wessels, bureau Voorlichting UMCG, tel (050) 361 4464, e-mail: j.r.l.wessels@bvl.umcg.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws

 • 20 september 2018

  Koninklijke onderscheiding voor professor dr. Cisca Wijmenga

  Cisca Wijmenga, hoogleraar humane genetica aan de Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG, kreeg woensdag 19 september uit handen van locoburgemeester Ton Schroor van de gemeente Groningen een koninklijke onderscheiding. Wijmenga is benoemd tot Ridder...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 10 september 2018

  ZonMW-subsidie voor studie naar niertransplantatie

  Onderzoekers van de sectie Nefrologie & Transplantatie van het UMCG hebben een subsidie van maar liefst 1,2 miljoen euro gekregen van Zon MW. De subsidie is voor een groot multicenter onderzoek bij patiënten ouder dan 65 jaar die een niertransplantatie...