Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

138 - Steun leidinggevende leidt niet tot korter ziekteverzuim

08 november 2005

Werknemers die veel steun van hun leidinggevenden ervaren, hervatten minder snel hun werk. Steun van rechtstreekse collega's zorgt wel voor een snellere terugkeer. Dit concludeert Maaike Post van het Universitair Medisch Centrum Groningen in haar proefschrift over werkhervatting door werknemers die onder de Wet verbetering poortwachter vallen. Zij promoveert op 23 november 2005 op haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In april 2002 is de Wet verbetering poortwachter geïntroduceerd. De belangrijkste doelen van de wet zijn het stimuleren van reïntegratie in het eerste ziektejaar en het versterken van de verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer. In de wet staan termijnen aangegeven waarbinnen een probleemanalyse van het verzuim en een plan van aanpak voor de reïntegratie moeten zijn gemaakt. Ook dienen arbodienst, werkgever en werknemer het reïntegratieproces te bewaken. Post onderzocht de werkhervatting door werknemers die onder de Wet verbetering poortwachter vallen. Voor haar onderzoek volgde zij bijna duizend werknemers tot tien maanden na hun ziektemelding.

Bepalende factoren voor werkhervatting

Post concludeert dat zowel factoren die met het werk te maken hebben als het type klacht van een werknemer, bepalen wanneer een langdurig zieke werknemer zijn werk weer hervat. De werkgerelateerde factoren zijn de sector waar de betrokkene werkt, de steun van zijn leidinggevende en de steun van zijn collega's. Het type klacht is te onderscheiden in klachten aan het houding- en bewegingsapparaat, andere fysieke klachten als hart- en vaatziekten en psychische klachten. Werknemers met klachten aan houding- en bewegingsapparaat gaan relatief het snelste weer aan het werk. Zij die psychische klachten hebben, hebben de meeste tijd nodig voor hervatting van hun werk.

Sector en steun bepalen moment van terugkeer

Werknemers uit de sector onderwijs hervatten hun werk het minst snel. Dit kan komen doordat in het onderwijs minder alternatieve taken beschikbaar zijn. De steun van de leidinggevende blijkt een omgekeerd effect te hebben: hoe minder steun, des te sneller de werknemer het werk weer hervat. Een mogelijke verklaring hiervoor is een combinatie van de economische neergang en een mogelijk slechte verhouding met de leidinggevende. Steun van collega's beïnvloedt werkhervatting in positieve zin. Als zij de werknemer meer steunen, hervat deze eerder het werk.

Reïntegratieproces

Reïntegratie kan plaatsvinden via een vooropgesteld tijdschema, dan wel op basis van het verloop van klachten. Uit het onderzoek blijkt dat deze laatste vorm het meest wordt toegepast. Dit ondanks dat al eerder is aangetoond dat het tijdschema er juist voor zorgt dat werknemers sneller weer aan het werk gaan. Verder blijkt uit het onderzoek dat de termijnen die in de Wet verbetering poortwachter zijn opgenomen voor de verschillende acties in het reïntegratieproces, in veel gevallen niet worden gehaald. Post ontdekte dat deze meestal wel worden gehaald bij werknemers die snel reïntegreren.

Oordeel over arbodiensten

Post onderzocht eveneens het oordeel van de werknemer over de inzet van de arbodienst tijdens het reïntegratieproces. Dit oordeel blijkt te zijn gebaseerd op verschillende aspecten van arbodienstverlening, waaronder de advisering, de professionaliteit van de bedrijfsarts en de opzet van het spreekuurbezoek.

Curriculum Vitae:

Maaike Post (Almelo, 1973) studeerde Gezondheidwetenschappen in Maastricht. Zij deed haar promotieonderzoek bij het Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken. Zij promoveert tot doctor in de Medische Wetenschappen bij prof. dr. J.W. Groothoff. De titel van haar proefschrift is: 'Return to work in the first year of sickness absence: an evaluation of the Gatekeeper Improvement Act'. Haar onderzoek is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Arbo Unie Nederland. Momenteel werkt zij als adviseur reïntegratie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag.

Noot voor de pers

Meer informatie: via Joost Wessels, bureau Voorlichting UMCG, tel (050) 361 4464, e-mail: j.r.l.wessels@bvl.umcg.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws

 • 19 februari 2019

  Microbioom heeft directe invloed op suikerstofwisseling en diabetesrisico

  Het microbioom, de micro-organismen in onze darmen, heeft een directe invloed op de suikerstofwisseling en het risico op diabetes. Onderzoekers van onder meer het Universitair Medisch Centrum Groningen en de universiteit van Oxford (VK) tonen dit aan...

 • 12 februari 2019

  UMCG start onderzoek naar tevredenheid vrouwen over hun borsten

  Drie afdelingen van het UMCG starten een onderzoek naar de tevredenheid van vrouwen over hun borsten. Het gaat hierbij om vrouwen die nooit geopereerd of behandeld zijn aan hun borsten. Met de resultaten van dit onderzoek wil de afdeling plastische...

 • 12 februari 2019

  Eredoctoraten voor Titia de Lange en Philipp Blom

  De Rijksuniversiteit Groningen reikt tijdens de lustrumweek in juni 2019 eredoctoraten uit aan prof. dr. Titia de Lange en dr. Philipp Blom. Historicus Blom ontvangt het eredoctoraat op voordracht van prof. dr. Ann-Sophie Lehmann van de Faculteit der...