Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Misverstanden over meertaligheid wijdverbreid

14 oktober 2005

De wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft in opdracht van het ABCG (Advies en Begeleidingscentrum voor het onderwijs in Groningen) onderzoek uitgevoerd onder kleuterleerkrachten in de stad Groningen. Doel van het onderzoek was het vaststellen van de kennis die leerkrachten hebben over het omgaan met meertalige kleuters. Deze week verschijnen de resultaten in het wetenschapswinkelrapport Van misverstand tot meertaligheid.

Uit het onderzoek blijkt dat de misverstanden over meertaligheid wijdverbreid zijn onder kleuterleerkrachten en dat daardoor ouders veelvuldig verkeerde adviezen krijgen.

Deze misverstanden en adviezen staan een succesvolle meertaligheid in de weg en zijn bovendien nadelig voor de ontwikkeling van het Nederlands van deze kinderen. Het meest wijdverbreide misverstand heeft betrekking op het belang van de moedertaal.Twee derde van de 72 leerkrachten die meededen aan het onderzoek gaven namelijk het advies aan anderstalige ouders om Nederlands met het kind te spreken. Dit is juist nadelig voor de ontwikkeling van het Nederlands van meertalige kinderen, omdat de moedertaal hen houvast biedt. Bij een kleiner deel van de leerkrachten ontbreekt ook andere kennis over het verloop van de meertalige ontwikkeling. Bovendien spreekt een derde van de leerkrachten niet met ouders over meertaligheid, terwijl dat contact van groot belang is. Meer dan de helft van de leerkrachten overschat zijn eigen kennis op het gebied van meertaligheid. Heel positief is wel de houding van leerkrachten ten opzichte van meertaligheid; bijna 90 % geeft de voorkeur aan een tweetalige opvoeding als die keuzemogelijkheid bestaat.

Het ABCG ziet het als een belangrijke opdracht om de kennis van leerkrachten op dit gebied te verbeteren. Taalontwikkeling is namelijk de sleutel tot schoolsucces. In aansluiting op dit rapport organiseert het ABCG daarom op 12 oktober een informatiebijeenkomst over omgaan met meertaligheid. De onderzoeker zal ook aanwezig zijn op deze bijeenkomst om de resultaten nader toe te lichten.

Ouders aan het woord

De wetenschapswinkel startte dit onderzoek vanwege signalen van hoogopgeleide anderstalige ouders, die constateerden dat er veel onbegrip en onkunde onder leerkrachten was op het gebied van meertaligheid. Ouders kregen veelvuldig verkeerde adviezen en er werden problemen geconstateerd die volgens de ouders normaal zijn bij een meertalige taalontwikkeling. Daardoor voelden zij zich onbegrepen, soms onzeker en niet gewaardeerd in hun keuze voor meertaligheid en ontstond er in een aantal gevallen onenigheid met leerkrachten en school. Deze ouders maken zich ook zorgen over laagopgeleide anderstalige ouders met minder kennis van zaken. De ervaringen van meertalige ouders zijn daarom ook in het rapport Van misverstand tot meertaligheid opgenomen.

Een samenvatting van het rapport kunt u hier downloaden

Het hele rapport rapport is te downloaden op www.rug.nl/wewi (doorklikken naar talen/publicaties)

Rapport Van misverstand tot meertaligheid ook verkrijgbaar voor 10 euro bij Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie

Saskia Visser, S.J.Visser rug.nl , 050-3635271

Laatst gewijzigd:10 augustus 2020 12:46

Meer nieuws