Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Friesland moet zich richten op wonen, zorg en toerisme

06 april 2005
Uit een onderzoek van de Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat de combinatie van wonen, zorg en toerisme/recreatie (WoZoTo) de beste perspectieven en de minste risico’s biedt voor de economische ontwikkeling van provincie Friesland. De VVD-Statenfractie Fryslân heeft de Wetenschapswinkel gevraagd om drie perspectieven, Friesland als woonprovincie, het Kernzone-model en Friesland als centrum voor kennis en innovatie, op hun haalbaarheid te toetsen.

In opdracht van de wetenschapswinkel heeft de economiestudent Valentijn Bolhuis de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen voor de economische ontwikkeling van de provincie Friesland geanalyseerd. Hij heeft dit gedaan op basis van interviews en beleidsrapporten. Hieruit bleek dat het perspectief WoZoTo de beste perspectieven en de minste risico’s biedt. Het perspectief Kernzones lijkt weinig kansrijk en biedt op termijn alleen kansen indien men er in slaagt substantiële, stuwende, internationaal concurrerende bedrijvigheid aan te trekken en de omringende infrastructuur, logistiek en bereikbaarheid te verbeteren. Het perspectief Kennis&innovatie sluit niet duidelijk aan bij de bestaande competenties van Friesland en heeft alleen kans van slagen indien men zich concentreert op agribusiness, water(zuiverings)technologie en duurzame energie enerzijds en op een versterking van de samenwerking met de daarop gerichte kennisinfrastructuur ook buiten de provincie, anderzijds.

Wonen zorg en toerisme  

Het perspectief WoZoTo richt zich op hoogwaardig wonen in combinatie met zorg, cultuur en toerisme/recreatie. Het perspectief omvat het plan om vooral in te zetten op woningbouw om economische ontwikkeling te stimuleren. In de komende 10 jaar moeten landelijk een miljoen nieuwe woningen verrijzen en omdat in de Randstad de ruimte hiervoor niet is te vinden, komt de vraag naar voren in hoeverre Friesland als moderne woonprovincie kan functioneren. Dit zou kunnen worden versterkt door de ontwikkeling van geavanceerde zorgactiviteiten en recreatiemogelijkheden, welke in samenhang met de woonmogelijkheden in de nabijheid van een aantrekkelijke kleinsteedse omgeving een zeer aantrekkelijke leefomgeving kunnen creëren. Ook vanwege de toenemende vergrijzing zal in deze strategie wonen gecombineerd moeten worden met zorg. Hierbij valt te denken aan het ontwikkelen van woongemeenschappen voor ouderen in combinatie met zogenaamde zorgboulevards. De focus ligt hierbij op: een hoogwaardig niveau van alle aspecten van de zorgverlening, de natuurlijke omgeving, de eigen culturele waarden en de duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied. De provincie leent zich voor deze strategie, vanwege de aanwezige rust, ruimte, het fraaie en afwisselende landschap en de gunstige ligging ten opzichte van de Randstad.

Kernzones

Het perspectief Kernzones richt zich op de concentratie van wonen en bedrijvigheid in de economische kernzones – om de agglomeratie-effecten zoveel mogelijk te benutten en de nadelen van mobiliteit zoveel mogelijk te beperken – en zet in op een sterke groei van deze zones. Door de concentratie wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen de kernzones en het landelijk gebied, vooral om het landschap te sparen. Op de korte termijn valt van dit perspectief niet al te veel te verwachten. Op de langere termijn zou een versterking van de infrastructuur (door de verdere ontwikkeling van de Noord-corridor, een snelle treinverbinding met de Randstand en het liefst ook met Noordoost Europa) kunnen bijdragen aan een duurzame groei van de kernzones; de bijbehorende strategie zou daarop gericht moeten zijn. De twee bestaande, complementaire kernzones moeten zich dan vooral richten op stuwende bedrijvigheid, terwijl het landelijk gebied de lokale bedrijvigheid – vaak in verzorgende sectoren – kan opvangen.

Kennis & innovatie

Het perspectief Kennis & innovatie heeft te kampen met de zwakke punten van de provincie: het lage aandeel stuwende bedrijvigheid, het grote aandeel van een weinig innovatieve quartaire sector en vooral het relatief lage scholingsniveau en het beperkte innoverende vermogen van het Friese bedrijfsleven. De succeskansen ervan moeten dan ook niet te hoog worden ingeschat.

Dit perspectief heeft de beste kansen door voort te bouwen op de aanwezige kennis en ervaring op het gebied van agribusiness, water(zuiverings)technologie (Wetsus) en duurzame energie (Energy Valley). Indien Friesland zou willen inzetten op dit perspectief, betekent dit dat men innovatie in deze sectoren sterk zal moeten stimuleren. De provincie heeft bovendien alleen kansen om zich tot een innovatiegebied te ontwikkelen, wanneer de kennisuitwisseling tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden - in combinatie met een betere kennisinfrastructuur op deze terreinen - wordt verbeterd.

Op zoek naar vernieuwende projecten

De VVD-Statenfractie gebruikt het onderzoek als vertrekpunt voor een verkenning van de praktijk: door middel van een aantal werkbezoeken en expert meetings wil de VVD op zoek naar vernieuwende projecten op het gebied van wonen, zorg en recreatie en kennis en innovatie die de economie van de provincie een impuls kunnen geven. Bij de Algemene Beschouwingen op 29 juni zal de fractie aangeven waar zij vindt dat de provincie de komende tijd haar menskracht en middelen vooral voor in moet zetten om de kansen die zich voordoen op economisch gebied in Fryslân beter te benutten. Ook zullen de inzichten gebruikt worden voor het opstellen van het verkiezingsprogramma 2007-2011.

Noot voor de pers

Informatie over het onderzoek:

- drs. Elise Kamphuis, coördinator Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde, tel. (050)363 71 82, e-mail: wewi@rug.nl, Valentijn Bolhuis tel: 06-29046867, email: valentijnbolhuis@home.nl

Rapportgegevens:

-Friese sterkten in economisch perspectief – Toekomstvisie op de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de provincie Friesland, Valentijn Bolhuis, Groningen: Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde, ISBN 90-5803-3045-8.

Het rapport is verkrijgbaar bij de Wetenschapswinkel Economie en Bedrijfskunde of gratis te downloaden.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:13

Meer nieuws