Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

020 - Huishoudens gaan meer betalen voor water

24 februari 2005

De totale kosten in de waterketen zullen, gecorrigeerd voor inflatie, naar verwachting met 1,5 tot 3 procent per jaar stijgen tot 2010. De lasten voor huishoudens zullen navenant omhoog gaan. Wanneer het kabinet daarnaast ook nog het voornemen uitvoert om een waterketenheffing in te voeren kunnen huishoudens tientallen euro’s extra kwijt zijn. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door het onderzoeksinstituut Coelo in opdracht van de Raad voor de Financiële Verhoudingen.

De verwachte kostenstijging in de waterketen (watervoorziening, riolering en waterzuivering) wordt vooral veroorzaakt doordat veel investeringen nodig zijn in de riolering. De afgelopen jaren is al een begin gemaakt met de sanering van risicovolle overstorten, de aansluiting van het buitengebied en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Investeringen op dit gebied blijven echter nodig.

Hoge Europese eisen

Omdat de Europese Kaderrichtlijn Water hoge eisen stelt aan de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater, zullen gemeenten in veel gevallen extra moeten investeren in hun waterinfrastructuur. Er zijn echter grote verschillen tussen gemeenten in de mate waarin investeringen nodig zijn.

In de watervoorziening wordt mede door toenemende efficiency als gevolg van benchmarks juist een lichte daling van de kosten verwacht. In de waterzuivering zullen de kosten de komende vijf jaar ook oplopen, zij het in mindere mate dan in de riolering. Dit komt vooral doordat ook hier investeringen nodig zijn. De uitstoot van schadelijke stoffen in het gezuiverde afvalwater moet verder worden gereduceerd.

Lastendruk huishoudens

De kosten zullen uiteindelijk worden verhaald op huishoudens. In 2004 betaalt een éénpersoonshuishouden gemiddeld 269 euro voor drinkwater, riolering en waterzuivering, een vijfpersoonshuishouden gemiddeld 577 euro. Naar verwachting betaalt een éénpersoonshuishouden in 2010 gemiddeld tussen 294 euro en 321 euro (prijspeil 2004) en een gemiddeld vijfpersoonshuishoudens tussen 631 euro en 689 euro (prijspeil 2004).

Waterketenheffing

Dwars door deze ontwikkelingen heen loopt het voornemen van het kabinet om de bekostiging van de waterketen te veranderen. Huishoudens betalen nu nog verschillende bedragen voor drinkwater, riolering en waterzuivering. Om de transparantie binnen de waterketen te bevorderen en om huishoudens bewust te maken van de kosten van het waterverbruik wil het kabinet de bestaande heffingen vervangen door één waterketenheffing. Deze zal voor een deel bestaan uit een vastrecht en voor het overige afhankelijk zijn van het waterverbruik.

Lastenverschuiving

De introductie van dit systeem zal een lastenverschuiving tussen huishoudens veroorzaken. Wanneer het tarief voor het grootste deel vastligt, ondervinden éénpersoonshuishouden jaarlijks gemiddeld een nadeel van 100. Vijfpersoonshuishoudens ondervinden dan juist een voordeel (gemiddeld 75 euro). Wanneer het tarief sterk afhankelijk wordt van het waterverbruik gebeurt het omgekeerde: vijfpersoonshuishoudens ondervinden nadeel (gemiddeld 172 euro) en éénpersoonshuishoudens voordeel (gemiddeld 44 euro). Het is echter de vraag of deze kabinetsplannen doorgang vinden. De Kamer ziet de plannen (nog) niet zo zitten.

Brede rioolheffing

In het najaar van 2004 zijn er plannen geformuleerd om een brede rioolheffing te introduceren. Dit moet gemeenten een instrument geven om de benodigde investeringen uit te voeren. Het is moeilijk om te bepalen welk effect invoering van een brede rioolheffing heeft op de lastendruk van huishoudens. Gemeenten die serieus werk gaan maken van de Europese Kaderrichtlijn Water zullen zonder brede rioolheffing immers een andere manier moeten vinden om de taken te financieren.

Noot voor de pers

Meer informatie: dr. ir. C. Hoeben, tel: (050) 363 3766, drs. E. Gerritsen, (050) 363 3707 of e-mail: coelo@eco.rug.nl

C. Hoeben en E. Gerritsen, Gevolgen van ontwikkelingen in de waterketen voor de lastendruk van huishoudens, coelo, Groningen, isbn 90-76276-005 (37 blz.). Bestellen via tel (050) 363 70 18 of gratis downloaden vanaf www.coelo.nl

Laatst gewijzigd:10 januari 2018 14:04

Meer nieuws