Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

076 - RUG en regio, balans van een bijzondere band

22 juni 2004

Al vele malen is verkondigd dat de RUG en de regio elkaar veel te bieden hebben. Dat zijn beslist geen loze kreten, blijkt uit de bijdragen in RUG en Regio, balans van een buitengewone band. Op woensdag 23 juni neemt de Commissaris van de Koningin in Groningen, Hans Alders, het eerste exemplaar van deze bundel in ontvangst. Het boek, dat negen bijdragen bundelt over de band tussen de Rijksuniversiteit Groningen en Noord-Nederland, wordt uitgebracht ter gelegenheid van het 78ste lustrum van de RUG.

In negen hoofdstukken worden de verschillende aspecten van de band tussen de RUG en de regio geschetst. Aan bod komen onder andere de bestuurlijke relaties tussen de universiteit en de omgeving, haar economische betekenis voor de regio, de verschillende instellingen van de universiteit in het Noorden, de nog altijd sterke regionale herkomst van haar studenten, de positie van de RUG in met name de noordelijke media en de invloed die enkele RUG alumni in het Noorden hebben gehad. Gekeken wordt naar de drie noordelijke provincies, met de nadruk op de provincie en de stad Groningen in de twintigste eeuw en het prille begin van de eenentwintigste. Het zwaartepunt ligt daarbij op de naoorlogse periode.

Vanzelfsprekende band

Het Noorden zonder universiteit voorstellen heeft geen zin, zo schrijven samenstellers Maarten Duijvendak en Pim Kooij in het inleidende hoofdstuk van RUG en Regio. De centrumpositie van de stad Groningen maakt het al sinds de oprichting van de RUG in 1614 vanzelfsprekend dat er een noordelijke universiteit gevestigd is, wat betekent dat universiteit en regio tot elkaar veroordeeld zijn. Dat die relatie soms innig en dan weer afstandelijk is, kan niet wegnemen dat ze op geen enkel maatschappelijk domein elkaar kunnen ontlopen. Of het nou op politiek, economisch, sociaal of cultureel domein is, de bijdragen in het boek tonen die wederzijdse afhankelijkheid zonneklaar aan, aldus de hoogleraren Duijvendak en Kooij.

Regionale politiek

Zo brengt de prominente aanwezigheid van de universiteit in stad en provincie vanzelfsprekend een grote rol in de regionale politiek met zich mee. Ten eerste als onderwerp van debat, als bijvoorbeeld de uitbreidingsplannen van het Academisch ziekenhuis en de voortdurende huisvestingsproblemen van studenten ter sprake komen. Ten tweede als het gaat om de wisselende relaties tussen universiteit en regionaal bestuur en de regionale gerichtheid van de RUG, zoals die in het boek beschreven worden door hoogleraar eigentijdse geschiedenis Doeko Bosscher. Ten slotte heeft de RUG altijd een rol in de politiek gespeeld door haar vele medewerkers en studenten die actief deelnamen in gemeenteraad of provinciale staten. Dit komt onder andere naar voren in de bijdrage van Guus Termeer, hoofdredacteur van de Universiteitskrant van de RUG, waarin hij ingaat op de rol die enkele markante RUG alumni op verschillende domeinen in de regio hebben gespeeld.

Economisch en cultureel

Ook op economisch vlak is de band tussen universiteit en regio evident, concludeert hoogleraar Economische Geografie aan de RUG Piet Pellenbarg in zijn bijdrage. ‘De universiteit levert een zeer substantiële bijdrage aan de regionale werkgelegenheid, die in de toekomst waarschijnlijk alleen maar zal toenemen,’ schrijft hij.

Op cultureel gebied draagt de aanwezigheid van de universiteit bij aan een grotere culturele diversiteit in de stad en omgeving. De RUG veroorzaakt een bredere vraag naar en een ruimer aanbod van culturele zaken. De archeologische activiteiten in de regio, die in de bundel door archeoloog Piet Kooi worden beschreven, horen hier ook bij.

Pers

Ook de verhouding die de RUG in de afgelopen veertig jaar met de (regionale) pers kende wordt behandeld. Journalist Hein Bekenkamp geeft een uitgebreid beeld van deze relatie tussen RUG en Regio, die door elk van beide partijen soms in innige termen en dan weer afstandelijk werd verwoord.

In sociaal opzicht is duidelijk dat de regionale structuur door de universiteit sterk is veranderd. In de bijdrage van Peter Groote, werkzaam aan de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, wordt een aspect hiervan uitgelicht, de geografische herkomst van RUG studenten. Groote toont aan dat binnen de noordelijke regio de keuze van onderwijsvormen zodanig is geïnstitutionaliseerd dat de RUG een vanzelfsprekende eerste plaats heeft gekregen als universiteit.

Noot voor de pers

Nadere informatie:

  • Prof.dr. M.G.J. Duijvendak, tel. (050) 363 3678 of drs. Franck Smit tel. (050) 363 7597.
  • Overhandiging eerste exemplaar aan de Commissaris van de Koningin in Groningen, Hans Alders, woensdag 23 juni 2004, 16.00 uur, Statenzaal Provinciehuis, Groningen.
  • RUG en Regio, balans van een buitengewone band, redactie M.G.J. Duijvendak en P. Kooij (292 blz.), ISBN 90-367-2049-4, € 14,95, verkrijgbaar via de boekhandel of in de RUG-winkel, Oude Kijk in ’t Jatstraat 39, Groningen of door overmaking bedrag op rekeningnummer 60.90.55.828, o.v.v. RUG-winkel, lustrumboek.
Laatst gewijzigd:30 november 2017 14:57

Meer nieuws