Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

047 - Traditionele ‘lintjesregen’ bij RUG

Koninklijke onderscheiding voor 11 medewerkers
29 april 2004

Op donderdag 29 april 2004 ontvangen elf medewerkers een Koninklijke Onderscheiding op voorstel van de Rijksuniversiteit Groningen. Drs. S. Sybrandy en drs. D. de Jong worden Lid in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding van Officier in de Orde van Oranje Nassau wordt toegekend aan prof.dr. A. Nentjes en prof.mr. L. Timmerman. De heer G. Comello, mevrouw prof.dr. H.W. van Essen, prof.mr.dr. G.R. Rutgers, prof.dr. E. van de Vliert en prof.dr. A.H. van der Zwaan krijgen de onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tot slot worden prof.dr. D.K.F. Meijer en prof.dr.ir. J.C. Willems benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Mevrouw Van Essen en de heren De Jong, Sybrandy, Rutgers en Willems krijgen hun onderscheiding uitgereikt in het stadhuis van Groningen. Tevens zijn zij uitgenodigd om op 30 april als gedecoreerden aanwezig te zijn in de Der Aa-kerk, als burgemeester Wallage Hare Majesteit Koningin Beatrix daar welkom heet in verband met haar bezoek aan de stad op Koninginnedag. De decoratieplechtigheid voor de heren Comello, Nentjes, Timmerman, Van der Vliert en Van der Zwaan vindt later op de ochtend van 29 april plaats in de Aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Omdat de heer Meijer met vakantie is, wordt hij later gedecoreerd.

De heer G. Comello

Georg Comello (Lheebroek, gem. Dwingeloo 1942) begon zijn loopbaan bij het Sterrenkundig Laboratorium Kapteyn. In 1962 kwam hij in dienst van de Rijksuniversiteit Groningen, onder meer als ‘sterrenkundig ambtenaar’ om tekenwerk voor publicaties en fotografische opdrachten uit te voeren en sinds 1990 vooral als bibliothecaris. Comello is amateur-astronoom en heeft als zodanig het hoogste bereikt wat internationaal haalbaar is. Bij zijn huis in Roden heeft hij een eigen kijker, waarmee hij waarnemingen verricht aan veranderlijke sterren (sterren die van helderheid veranderen). Verder was en is hij actief lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) en de Groningse afdeling daarvan. Comello is medeoprichter en een drijvende kracht achter de Werkgroep Veranderlijke Sterren van de KNVWS. De leden van deze werkgroep rapporteren hun waarnemingen aan de American Association of Variable Star Observers (AAVSO), die internationaal de schattingen van amateurs verzamelt en dit werk coördineert. Deze waarnemingen zijn van onschatbare waarde voor de astronomie. In 1999 ontving Comello de nationale Henk Feith Bokaal; hij had toen meer dan 65.000 waarnemingen verricht en bij de AAVSO gerapporteerd. Ook is de planetoïde 5791 naar hem vernoemd door de Internationale Astronomische Unie. Als recente kroon op zijn werk werd hij door de genoemde AAVSO uitgeroepen tot meest productieve waarnemer van het jaar. Georg rapporteerde in 2002 niet minder dan 17.544 waarnemingen. Dat was niet alleen het grootste aantal van een enkele waarnemer dat jaar, maar tegelijk een wereldrecord. Comello wordt Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw prof.dr. H.W. van Essen

Mineke van Essen (Apeldoorn, 1942) heeft in bijzondere mate bijgedragen aan de emancipatie van vele generaties jonge vrouwen die hebben gestudeerd aan de RUG. Sinds jaar en dag behoort Van Essen tot de topdocenten van de RUG en brengt zij haar grote kennis van de geschiedenis van het onderwijs op enthousiaste wijze over op jaarlijks honderden, meest vrouwelijke, studenten pedagogiek. In die hoedanigheid stimuleert zij vrouwen die geen formeel dienstverband als promovendus hebben tot een succesvolle afronding van hun promotieonderzoek. Kennisoverdracht en het stimuleren van jonge mensen om zo veel mogelijk met hun talenten te doen is richtinggevend geweest in de carrière van Van Essen. Zelf is zij daartoe het lichtend voorbeeld geweest. Na de HBS in Apeldoorn ging ze naar de Groen van Prinstererkweekschool te Doetinchem en haalde daarna haar akte MO-geschiedenis aan de RUG. In 1965 werd ze lerares geschiedenis. Eerst gaf ze les in Assen en Hengelo en werd daarna aangesteld als lerares aan het Praediniusgymnasium in Groningen. Tijdens die periode ging ze weer studeren, opnieuw geschiedenis. Ze studeerde in 1979 af en werd wetenschappelijk medewerker historische pedagogiek bij de vakgroep Algemene Pedagogiek aan de RUG. Ze promoveerde in 1985 op het proefschrift ‘Onderwijzeressen in niemandsland. Beroepsontwikkeling in Nederland 1827-1858’. Dit proefschrift werd in Nederland richtinggevend voor onderzoek naar de geschiedenis van het onderwijzersberoep. In 1994 werd ze gevraagd voorzitter te worden van het Universitair Centrum voor Genderstudies en van de Promotiewerkplaats voor vrouwen. Op 1 maart 1999 werd zij hoogleraar Genderstudies. In 2002 werd ze voorzitter van de Standing Working Group Gender and Education, onderdeel van de Internationale Associatie voor de Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs (ISCHE). Van Essen wordt Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer drs. D. de Jong

Douwe de Jong (Leeuwarden, 1941) is vanaf 1964 in dienst van de RUG, eerst bij het Mathematisch Instituut. Liever dan zich op onderzoekstaken te richten heeft hij met hart en ziel gekozen voor het onderwijs. Sinds 1973 is hij als fulltime docent in dienst bij Econometrie, eerst bij de Interfaculteit Actuariële Wetenschappen en Econometrie, later bij de Faculteit der Economische Wetenschappen. In die jaren heeft hij colleges wiskunde gegeven aan studenten econometrie, economie en bedrijfskunde. Zijn kwaliteiten als docent hebben vele generaties studenten (vooral ook degenen zonder ‘wiskundeknobbel’) gemotiveerd en in staat gesteld hun studie met goed gevolg af te ronden. Recent is De Jong ook verantwoordelijk voor het wiskundeonderwijs aan doorstroomstudenten van het HBO. Daarbij is De Jong ook verdienstelijk geweest op beheers- en bestuursgebied, onder meer als secretaris van de (inter)faculteit. Behalve voor het onderwijs heeft De Jong grote passie voor de damsport. Zowel de landelijke dambond als de Groningse damclub is hem veel dank verschuldigd, zowel op het algemeen bestuurlijke, als op het speltechnische en organisatorische vlak. De Jong hielp mee het huidige Spel- en Wedstrijdreglement van de dambond uit 1980 op te stellen en was lid van het organisatiecomité van het Wereldkampioenschap dammen in Groningen (1986 en 1990). Ook is hij (onder meer) internationaal arbiter en leidde als zodanig internationale toernooien in binnen- en buitenland. Daarnaast was hij coördinator van wedstrijden, secretaris van de dambond, belangenbehartiger van Nederlandse topdammers, bestuurder van de Damclub Groningen en coach van het Nederlandse damteam. De damwereld heeft haar waardering tot uitdrukking gebracht door hem het erelidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Dam Bond en het erevoorzitterschap van de Damclub Groningen te verlenen. De Jong wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer prof.dr. D.K.F. Meijer

Dick Meijer (Soest, 1940) heeft gedurende zijn bijna veertigjarige loopbaan aan de Rijksuniversiteit Groningen een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de medisch-farmaceutische wetenschappen. Hij promoveerde in 1972 aan de RUG en werd in 1982 de eerste hoogleraar met de leeropdracht farmacokinetiek naast de farmacotherapie. Hij bouwde dit vakgebied, dat beschrijft hoe een geneesmiddel door het lichaam wordt opgenomen en weer wordt uitgescheiden, uit tot een erkend onderzoeksgebied. Zijn onderzoek naar transportmechanismen van geneesmiddelen in de lever geniet wereldfaam. Hij ontwikkelde het concept ‘drug targeting’, waarbij geneesmiddelen gericht naar zieke organen of weefsels worden gestuurd, waardoor zij effectiever zijn en minder bijwerkingen hebben. Inmiddels is zijn onderzoeksgroep toonaangevend in de wereld en deed ze verschillende uitvindingen die zijn gepatenteerd of praktisch worden toegepast. Meijer werkt samen met grote, toonaangevende bedrijven. Daarnaast speelde Meijer een belangrijke rol als bestuurder, zowel binnen de universiteit als daarbuiten. Zo was hij medeoprichter en initiatiefnemer van de onderzoeksschool GUIDE (Groningen Utrecht Institute of Drug Exploration) en andere samenwerkingsverbanden, zoals de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Wetenschappen (NVFW) en de Federatie Innovatief Geneesmiddelenonderzoek Nederland (FIGON). Verder is hij onder meer sinds 1996 lid van de Commissie geneeskunde van de KNAW en werd hem in 2002 de Saal van Swanenburgprijs toegekend. Meijer wordt Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

De heer prof.dr. A. Nentjes

Andries Nentjes (Ommen, 1938) heeft een grote wetenschappelijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het vakgebied der milieu-economie. Zijn wetenschappelijke carrière aan de RUG startte in 1965. In 1979 werd hij hoogleraar Economie, in het bijzonder betreffende welzijnsvraagstukken bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen. In 1985 stapte hij over naar het hoogleraarschap Economie en Leer der Openbare Financiën bij de Vakgroep Economie en Openbare Financiën van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en werd hij tevens als hoogleraar benoemd bij de Faculteit der Economische Wetenschappen. Nentjes heeft een belangrijk deel van zijn wetenschappelijke werk gericht op het leveren van een bijdrage aan de aanpak van het milieuvraagstuk. Zijn werk kenmerkt zich door een grote maatschappelijke relevantie en een hoge appreciatie door beleidsinstanties; wat ook blijkt uit de vrij omvangrijke externe financiering van zijn onderzoek. Nentjes kan bogen op een uitgebreide lijst publicaties en een aantal van zijn boeken is een of meer keren herdrukt. Nentjes’ grote maatschappelijke betrokkenheid manifesteert zich ook in allerlei bestuursfuncties. Aanvankelijk als lid van het oprichtingsbestuur, was hij van 1970 tot 1976 bestuurlijk betrokken bij de Stichting Universiteitskrant in Groningen. Sinds 1972 vervulde hij vijftien jaar lang bestuurlijke functies bij de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee (LVBW). Andere bestuursfuncties van Nentjes waren onder meer: lid-deskundige van de Centrale Raad voor Milieubeheer (1979-1985), medeoprichter en voorzitter van de Economenwerkgroep van het Landelijk Milieu Overleg (1980-1992), lid en voorzitter van de begeleidingscommissie van het experiment ‘Werk en Welzijn’ te Leeuwarden (1981-1985) en lid van de Algemene Energie Raad (1985-1991). Nentjes wordt Officier in de Orde van Oranje Nassau.

De heer prof.mr.dr. G.R. Rutgers

Rob Rutgers (Amsterdam, 1940) is sinds 1981 verbonden als hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder burgerlijk procesrecht, bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de RUG en sinds 1995 eveneens als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap. Onder meer als decaan en prorector leverde hij een bijdrage aan het bestuur van de faculteit en de universiteit als geheel. Binnen de wereld van het Nederlandse burgerlijk procesrecht neemt Rutgers een belangrijke plaats in. Hij treedt al zo’n 25 jaar op als rechter-plaatsvervanger in de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en is tevens buitenlands lid van het Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht in België. Hij maakte zich tevens verdienstelijk voor NWO-afdelingen als NESRO (Nederlandse Stichting voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek) en REOB (Recht en Openbaar Bestuur), was lid van de Adviescommissie voor Justitie van de Tweede Kamerfractie van het CDA en is voorzitter van de Begeleidingscommissie van het Ministerie van Justitie inzake Incassoprocedure en Nieuwe Kantongerechtsprocedure. Ook in diverse maatschappelijke organisaties was en is Rutgers actief. Zo was hij betrokken bij de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Groningen, is hij voorzitter van de Stichting Oecumenische Vieringen Groningen (Pepergasthuiskerk) en lid van het Nederlandse Pugwash-comité. Rutgers wordt Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer drs. S. Sybrandy

Sybren Sybrandy (Sneek, 1942) is sinds 1973 hoofd van de Afdeling Informatieverzorging en Collectievorming van de Bibliotheek van de RUG en voordien vakreferent Friese taal- en letterkunde en Klassieke talen en culturen bij de Provinciale en Buma Bibliotheek Friesland te Leeuwarden. Zijn belangrijkste nevenfuncties liggen op het terrein van de Friese taal en het Friese cultuurgoed. Sybrandy was actief binnen de Friese beweging als redacteur van het blad ‘De Stiennen Man’. In de jaren zeventig nam hij een vooraanstaande positie in als voorzitter van de Raad van de Friese Beweging (Ried fan de Fryske Beweging). Daarmee werd hij een centrale figuur voor het behoud van de Friese identiteit en het Friese cultuurgoed. Daarna werd hij lid van het hoofdbestuur en van het dagelijks bestuur van de Fryske Akademy. Ook bevorderde hij de totstandkoming van literaire publicaties in het Fries, wat tot uitdrukking kwam in zijn bestuurlijke participatie in de Koperative Utjowerij, een coöperatieve uitgeverij die opgericht was door Friese schrijvers. Ook was hij redacteur en literair criticus van het Fries literaire tijdschrift ‘Trotwaer’. Sybrandy heeft verschillende publicaties in het Fries en in het Nederlands op zijn naam staan. Naast zijn verdiensten voor de Friese taal en cultuur maakte Sybrandy zich tevens verdienstelijk op kerkelijk gebied. Hij was scriba en preses van de Kerkenraad Algemene Zaken van de Gereformeerde Kerk Groningen-Zuid. Tevens was hij een stimulerende kracht wat betreft het samengaan van de Gereformeerde en de Nederlands Hervormde Kerk in de stad Groningen. Dit laatste komt het duidelijkst tot uitdrukking in het feit dat hij van 2000 tot 2002, een cruciale periode voor de ontwikkeling van dit kerkelijke samenwerkingsproces, is gevraagd de functie van preses van de Overkoepelende Kerkenraad Hervormd-Gereformeerd van de Stad Groningen uit te oefenen. Sybrandy wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer prof.mr. L. Timmerman

Vino Timmerman (Rotterdam, 1950) is tot voor kort deeltijds hoogleraar vergelijkend ondernemingsrecht geweest aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de RUG en advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Daarvoor was hij hoogleraar handelsrecht en ondernemingsrecht bij de Groningse juridische faculteit, met een nevenbenoeming bij de economische faculteit. Timmerman heeft via verschillende functies bijgedragen aan het bestuur van de RUG, onder meer als decaan van de juridische faculteit. Voorts was hij rechter-plaatsvervanger in de Arrondissementsrechtbank Groningen en voorzitter van diverse administratiekantoren en beschermingsstichtingen van beursgenoteerde ondernemingen. Timmerman heeft veel aandacht besteed aan de gevolgen van de internationalisering voor het handelsrecht en ondernemingsrecht. Zodoende droeg hij in belangrijke mate bij aan de modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht. Als hoogleraar heeft de heer Timmerman dat gedaan via een groot aantal publicaties, commentaren op rechterlijke uitspraken, het voorzitterschap van de Vereeniging Handelsrecht en het voorzitterschap van het Tijdschrift voor Ondernemingsrecht. Daarnaast is hij lid geweest van verschillende adviescommissies ter voorbereiding van wet- of regelgeving (onder meer van het Ministerie van Justitie en de SER). Sinds 2001 is hij lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Timmerman wordt Officier in de Orde van Oranje Nassau.

De heer prof.dr. E. van de Vliert

Evert van de Vliert (Woudenberg, 1940) is sinds 1987 hoogleraar Organisatiepsychologie aan de RUG, na een loopbaan als organisatieadviseur en universitair docent. Vanuit zijn wetenschappelijke belangstelling voor conflicten tussen mensen, onderhandelingsgedrag en de rol van derde-partij-interventies bij conflicten, heeft Van de Vliert gedurende zijn hele loopbaan kennis gegenereerd die direct bruikbaar is in de praktijk van conflictspecialisten (mediatie bij echtscheiding, arbeidsconflicten), organisatieadviseurs en therapeuten. Daarmee levert hij een belangrijke bijdrage aan de wetenschappelijke opleiding van adviseurs-trainers op het gebied van personeel en organisatie. Zijn theorieën zijn zeer concreet en hebben betrekking op directe menselijke interacties. Hij laat zien dat een conflict niet negatief hoeft te zijn, maar dat onder heel veel omstandigheden de meeste conflicten juist tot positieve uitkomsten leiden. De laatste jaren breidt zijn onderzoek zich uit naar de interculturele context. Als gevolg van mondialisering en toenemende migratiegolven zullen sociale interacties zich steeds meer bewegen in een interculturele context. Van de Vliert wordt Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer prof.dr.ir. J.C. Willems

Jan Willems (Brugge, België, 1939) was van 1973-2003 hoogleraar Systeem- en regeltechniek aan de RUG. Als zodanig heeft hij het Nederlandse onderzoek op het gebied van de Systeem- en Regeltheorie op de kaart gezet en een ware ‘Groningse Systeemtheorieschool’ voortgebracht. Met recht kan gezegd worden dat Willems op dit vakgebied een der toponderzoekers is. Een en ander wordt bevestigd door de diverse wetenschappelijke prijzen en onderscheidingen die hij ontvangen heeft, en door het voorkomen van een artikel van zijn hand in het werk ‘Control Theory: Twenty-Five Seminal Papers (1932-1981)’. Voor zijn fundamentele bijdragen en zijn voortrekkersrol op het gebied van de systeem- en regeltheorie heeft Willems internationale erkenning verworven, onder andere door toekenning van de prestigieuze IEEE Control Systems Award in 1998. Willems is ook de stuwende kracht geweest bij de oprichting van de onderzoekschool DISC en het zeer succesvolle AIO-netwerk: Van 1986–1996 was hij voorzitter van de Nederlandse Onderzoekschool in de Systeem- en Regeltheorie, het latere DISC. Momenteel is Willems als gasthoogleraar bij ESAT verbonden aan de KU Leuven in België. Willems wordt Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

De heer prof.dr. A.H. van der Zwaan

Ad van der Zwaan (Deurne, 1939) is hoogleraar Bedrijfskunde aan de RUG, in het bijzonder de sociaal-economische aspecten van arbeid. In 2001 trad hij tevens aan als decaan van de Faculteit Bedrijfskunde. De faculteit verkeerde op dat moment in moeilijke omstandigheden, waar hij haar op besliste en tegelijk vriendelijke wijze doorheen loodste. Van der Zwaan was nauw betrokken bij de opbouw van ‘zijn’ faculteit, vooral in de periode 1988-2004. Hij droeg veel bij aan de totstandkoming van de opleiding Technische Bedrijfskunde, de stimulering van het wetenschappelijke onderzoek bij Bedrijfskunde, en de ontwikkeling van SOM, de gemeenschappelijke onderzoekschool van de faculteiten Bedrijfskunde en Economische Wetenschappen. In zijn vakgebied staat Van der Zwaan vooral bekend als deskundige op het gebied van de sociotechniek, een richting die vooral het inrichten van organisaties met uitdagende en meer complexe taken bepleit. Ook was Van der Zwaan maatschappelijk zeer actief. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was hij onder meer voorzitter van het bestuur van het STAGG, respectievelijk RIAGG te Eindhoven, voorzitter van het RIGG Noord-Limburg, het samenwerkingsverband van algemene en psychiatrische ziekenhuizen alsmede verpleeghuizen. Tot slot was hij lid van de Raad van Toezicht van de Rabobank Eindhoven-Noord respectievelijk Rabobank Nederland. Van der Zwaan wordt Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Programma 29 april 2004

10.15 uur: Stadhuis Groningen

burgemeester drs. J. Wallage van de Gemeente Groningen decoreert:

- mw. prof.dr. H.W. van Essen: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

- drs. D. de Jong: Lid in de Orde van Oranje Nassau

- drs. S. Sybrandy: Lid in de Orde van Oranje Nassau

- prof.mr.dr. G.R. Rutgers: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

- prof.dr.ir. J.C. Willems: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

11.15 uur: Aula Academiegebouw Groningen

burgemeester drs. R.W. Munniksma van de Gemeente Aa en Hunze decoreert:

- prof.mr. L. Timmerman: Officier in de Orde van Oranje Nassau.

burgemeester mr. J.H. van der Laan van de Gemeente Noordenveld decoreert:

- prof.dr. A. Nentjes: Officier in de Orde van Oranje Nassau

- dhr. G. Comello: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

- prof.dr. A.H. van der Zwaan: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

burgemeester mr. H.W. Pannekoek van de Gemeente Tynaarloo decoreert:

- prof.dr. E. van de Vliert: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Koninklijke Onderscheiding Meijer

Prof.dr. D.K.F. Meijer wordt op een nader te bepalen datum gedecoreerd als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Noot voor de pers

Informatie: afdeling Interne en Externe Betrekkingen RUG: tel. 050-363 44 44 of vpr@rug.nl.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:34

Meer nieuws