Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

021 - Besturen bereiken overeenstemming over Groningen Universitair Medisch Centrum

26 februari 2004

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen en de Raad van Bestuur van het Academisch Ziekenhuis Groningen hebben overeenstemming bereikt over de medezeggenschap en de financiën van het nieuw te vormen Groningen Universitair Medisch Centrum (GUMC). De overeenkomst is inmiddels voorgelegd aan de Ondernemingsraad van het AZG en de Universiteitsraad van de RUG. Over medezeggenschap hebben de beide raden instemmingsrecht, voor de financiën geldt een adviesrecht. Nu de besturen overeenstemming hebben bereikt, is een belangrijke stap gezet in het samengaan van de Faculteit der Medische Wetenschappen van de RUG en het Academisch Ziekenhuis Groningen. Als beide raden akkoord gaan, is de weg vrij voor het GUMC.

Het academisch ziekenhuis en de medische faculteit moeten samenwerken als het gaat om patientenzorg, onderwijs en onderzoek. Maar het werken met twee gescheiden besturen leidt soms tot afstemmingsproblemen. De grote voordelen van de samenvoeging tot een UMC liggen dus vooral in kwaliteitsverbetering en een betere afstemming en eenduidigheid van besluitname, richtlijnen en besteding van gelden. Er kunnen nu duidelijke afwegingen gemaakt worden tussen patientenzorg, onderwijs en onderzoek en medewerkers kunnen straks efficient hun werk doen zonder last te hebben van verschillende aansturingen.

Medezeggenschap

Wat de medezeggenschap betreft voorziet het voorstel van het universiteits- en het ziekenhuisbestuur in een Onderwijs- en Onderzoeksraad waarvan de leden van de personeelsgeleding door en vanuit de Ondernemingsraad van het GUMC worden benoemd. Deze O&O-raad krijgt op het terrein van onderwijs en onderzoek dezelfde rechten als de huidige faculteitsraad van de faculteit medische wetenschappen en bestaat uit zeven personeelsleden en zeven studenten. Om te voorkomen dat patstellingen ontstaan, zullen bij zaken die zowel de O&O-raad als de OR aangaan de adviezen lopen via de OR. Facultaire medewerkers uit het wetenschappelijk personeel en studenten houden een actief en passief stemrecht voor de universiteitsraad van de RUG. De zittende medewerkers die vallen onder het ondersteunend en beheerspersoneel (obp) hebben deze rechten nog gedurende een lange overgangsperiode. Studenten krijgen een vertegenwoordiger in het bestuur van het Onderwijsinstituut en in de Wetenschapscommissie.

Financiën

Wat de financiën betreft worden de huidige losse inkomstenstromen van de medische faculteit en AZG - die uiteraard blijven bestaan - samengevoegd in één GUMC-budget. In de dagelijkse praktijk wordt het GUMC bestuurd door een Raad van Bestuur, die verantwoordelijkheid krijgt voor alle taken op het gebied van onderwijs en onderzoek, alle ziekenhuistaken en alle andere wettelijke taken zoals de specialistenopleidingen. De RvB GUMC is ook belast met het maken en de uitvoering van het beleidsplan, de begroting, de jaarrekening en andere hoofdlijnen van beleid en beheer. Daarnaast is er het Gemeenschappelijk Beleidsorgaan (GBO), een bij wet geregeld lichaam waarin universiteit en ziekenhuis taken kunnen mandateren aan het RvB GUMC. Het GBO stelt jaarlijks het beleidplan vast, geeft de begroting vrij en keurt de jaarrekening goed. De vaste activa grond en gebouwen van de universiteit blijven eigendom van de universiteit. Dit geldt ook voor het aandeel van de faculteit in de apparatuur van het GUMC. Het eigen vermogen van de faculteit staat op de balans van de universiteit.

Noot voor de pers

- prof.dr. S.K. Kuipers, voorzitter College van Bestuur RUG, is vandaag tussen 13.30-14.30 uur beschikbaar voor het beantwoorden van vragen van de pers, telefoon (050) 363 52 82

- voor een reactie van het AZG kan contact worden opgenomen met Bureau Voorlichting van het AZG, Rogier Verhagen, telefoon (050)361 22 00

Laatst gewijzigd:30 november 2017 14:53

Meer nieuws