Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenTheologie & ReligiewetenschappenReligion, Health and Wellbeing
Header image Religion, Health and Wellbeing

Religion, Health and Wellbeing

Research

Religion, Health and Wellbeing is een multidisciplinaire masteropleiding. De opleiding is nauw verweven met het onderzoek van het Centre for Religion Health and Wellbeing waaraan de docenten verbonden zijn. De stafleden zijn gespecialiseerd in de volgende onderwerpen.

Geestelijke Verzorging

Geestelijk Verzorgers en predikanten ondersteunen mensen in hun omgaan met existentiële vragen in het leven die hun welzijn beïnvloeden. Zo roepen ingrijpende verliessituaties of ernstige geestelijke en lichamelijke aandoeningen vragen op rondom (religieuze) zin(geving) die een beroep doen op de zelfreflectie van patiënten en hun (naaste) omgeving. Onderzoek naar goede begeleiding vraagt daarmee om een multi- dan wel interdisciplinaire aanpak gebaseerd op psychologische, sociologische, filosofische, ethische, antropologische, en theologische theorieën. Deze theorieën onderzoeken religie, spiritualiteit, menselijke relaties, coping en gezondheid/welzijn in hun onderlinge dynamiek. Praktijkonderzoek is gericht op hoe theoretische en empirische inzichten gebruikt kunnen worden om mensen werkzaam in zowel de (zorg)praktijk als beleidsvorming te informeren hoe zij biopsychosociaal-spirituele welzijn kunnen handhaven of verbeteren. Ook richt het zich op hoe de gezondheidszorg op micro-meso-, en macroniveau oog kan hebben voor zin, de spirituele en existentiële dimensies van welzijn.

Ethiek en Culturele Geschiedenis

Onderzoek in dit gebied richt zich op een analyse van algemene sleutelconcepten en -praktijken rondom gezondheid en welzijn vanuit een cultureel en historische standpunt. Dit leidt tot het identificeren van de centrale theoretische concepten en bijbehorende waarden waarop de voorstellen van bijvoorbeeld de World Health Organisation zijn gebaseerd. Deze concepten worden kritisch onderzocht, zowel op hun haalbaarheid als op hun plek binnen een breder cultureel-historische kader.

Gezondheidspsychologie

Gezondheidspsychologie richt zich op de rol van gedrag, psychologie en cultuur in fysieke gezondheid en welzijn. Onderwerpen binnen dit gebied zijn ziektepreventie door middel van gedragswijziging, optimalisatie van medische behandelingen door het toepassen van psychologische theorieën en ideeën rondom weerbaarheid, stress en diversiteit (zoals socio-economische status, cultuur, sekse en religie). Gezondheidspsychologie is een interdisciplinair onderzoeksveld waarbij gebruik wordt gemaakt van sociale wetenschappen, psychologische tradities, geesteswetenschappen, medicijnen en levenswetenschappen.

Culturele Antropologie en Cultuursociologie

In de antropologie en sociologie wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen in verschillende omstandigheden gezondheid en welzijn beschouwen en ervaren. Wij bestuderen vanuit antropologische en sociologische perspectieven hoe mensen zelf vorm geven aan hun gezondheid vanuit hun religieuze achtergrond (geleefde religie) en welke dynamiek er ontstaat in het contact met andere actoren. Daarbij gaat het ons niet zozeer om de vraag ‘wat werkt’ in biomedische zin, maar vooral: hoe werken verschillende perspectieven en praktijken op elkaar in? Welke (onbedoelde) gevolgen heeft dit in termen van in- en uitsluiting van bepaalde groepen van (volks) gezondheidszorg? Onze methoden zijn over het algemeen kwalitatief: etnografisch onderzoek, historisch onderzoek, en critical frame analysis.


Docenten en hun expertise

  • Christoph Jedan is Hoogleraar Filosofie van Religie en Ethiek. Centrale thema's in zijn onderzoek zijn de geschriedschrijving van dood, sterven en sterfgevallen; Religie en emotie; en Levenskunst.
  • Kim Knibbe is UHD Sociologie en Antropologie van Religion. Zij onderzoekt de relatie tussen religieuze en seculiere opvattingen over seksualiteit in de Afrikaanse diaspora. Ook doet ze onderzoek naar de samenhang tussen religie, globalisering en gezondheid.
  • Hanneke Muthert is UD Godsdienstpsychologie en Geestelijke Verzorging. Zij is gespecialiseerd in de relatie tussen geestelijke aandoeningen en religie, en in trauma, rouw en zingeving.
  • Anja Visser is UD Geestelijke Verzorging. Ze is expert op het gebied van spiritualiteit en religie buiten traditionele religieuze instituten en is gespecialiseerd in de rol van spiritualiteit bij het omgaan met genezelijke en chronische vormen van kanker.
printView this page in: English