Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenTheologie & ReligiewetenschappenReligion, Health and Wellbeing
Header image Religion, Health and Wellbeing

Religion, Health and Wellbeing

Programma

 • 1 jaar

  The MA track in Religion, Health and Wellbeing consists of:

  • An introductory course unit: Investigating Religion, Health and Wellbeing (5 ECTS)
  • A course unit on Dignity of the Old (5 ECTS)
  • A course unit on Research Methods (5 ECTS).
  • Three electives, depending on your specialization (15 ECTS).

  The introductory course outlines some of the basic theories and concepts that help us think through the intersections between religion, health, and wellbeing from psychological, anthropological, and philosophical perspectives. Case studies will be taken mainly from the field of Spiritual Care.

  The course unit on Dignity of the Old explores the moral issues surrounding various forms of intervention in human life. The bounds of technical possibilities are constantly shifting. How do ethicists discuss euthanasia, dignity in the process of dying? And how do we define what is good care within specific contexts? Issues such as relationality, vulnerability and embodiment in relation to processes of signification will be discussed from an ethics of care perspective.

  De Mastertrack Religion, Health and Wellbeing bestaat uit:

  • Het introductie vak Investigating Religion, Heakth and Wellbeing (5 ECTS)
  • Het vak Dignity of the Old (5 ECTS)
  • Het vak Onderzoeksmethodologie (5 ECTS)
  • Twee of drie andere vakken, afhankelijk van je specialisatie (15 ECTS).

  De drie overkoepelende vakken zijn in het Engels. Bij het vak onderzoeksmethodologie zijn de werkcolleges voor studenten in de specialisatie Geestelijke Verzorging in het Nederlands.

  Het introductievak geeft een overzicht van de basistheorieën en concepten die we tot onze beschikking hebben bij het bestuderen van het snijvlak van religie, gezondheid en welzijn, vanuit psychologische, antropologische en filosofische perspectieven. Het werkveld van de geestelijk verzorger is daarbij illustratief.

  Het vak Dignity of the Old gaat in op de morele vraagstukken rond diverse vormen van ingrijpen in het menselijk leven. Wat technisch mogelijk is, verandert snel. Naast dilemma's in deze 'maakbare zorg' wordt aanvullend ook het zorgethische perspectief toegelicht.

Programma-opties

 • Ethics and Diversity (specialisatie)

  Naast de verplichte vakken van de track, volg je drie aanvullende vakken.

  Deze vakken zijn:

  • Religion, Gender, and Sexuality;
  • The End of Life (historical and ethical issues);
  • Healing, Possession and Illness, of Psychopathologie en Religie
 • Geestelijke Verzorging (specialisatie)

  Naast de verplichte vakken van de track, volg je de vakken Geestelijke Verzorging, en Psychopathologie en Religie en doe je een uitgebreide stage.

  Hoe ervaren mensen zin in hun leven en hoe geven zij betekenis aan ingrijpende gebeurtenissen? Iedereen wordt voor keuzes gesteld op het terrein van gezondheid en ziekte, leven en dood. Als student Geestelijke Verzorging leer je mensen bij te staan in crisissituaties door ze te begeleiden op het gebied van zingeving en spiritualiteit.

  Je krijgt les in godsdienstpsychologie, psychopathologie, ethiek en filosofie. Je gaat je verdiepen in geestelijke en spirituele zorg in de hedendaagse samenleving en in het functioneren van een geestelijk verzorger in de eerste lijn of binnen een instelling. Als je geen theologische of religiewetenschappelijke vooropleiding hebt, volg je eerst een schakelprogramma.

 • Master's Honours Programme (honoursprogramma)

  The Master's Honours Programme was developed especially for students who want to get more from their studies. The programme of 15 ECTS is followed in addition to your regular Master's programme.

  It is a one-year interdisciplinary programme that is designed to introduce students to various aspects of leadership.The theme of leadership is explored from various angles in the Masterclasses. Leadership skills are the focus in the Leadership Labs and Workshops. The Master's Honours Programme concludes with a Master Work – a project of your choosing that you design and implement.

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Investigating Religion, Health and Wellbeing - Introduction (5 EC)
Medische Ethiek (5 EC)
Religion, Gender, and Sexuality (Ethics and Diversity) (5 EC, facultatief)
Geestelijke Verzorging (Geestelijke Verzorging) (5 EC, facultatief)
Conducting Research on RHW (5 EC)
End of Life: Bioethics and beyond (Ethics and Diversity) (5 EC)
Healing, Illness, and Possession (Ethics and Diversity) (5 EC, facultatief)
Psychopathologie en Religie (beide specialisaties) (5 EC, facultatief)
Stage (Geestelijke Verzorging) (15 EC)
Stage (Ethics and Diversity) (10 EC)
Afstudeerscriptie (20 EC)

For a description of the course units of Ethics and Diversity, see: https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=6266. For a description of the course units of Spiritual Care, see: https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=243

Voor de vakomschrijvingen van de specialisatie in Ethics and Diversity, zie: https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=6266. Voor de vakomschrijvingen van de specialisatie in Geestelijke Verzorging, zie: https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=243

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De master heeft verscheidene uitwisselingscontracten met andere universiteiten binnen en buiten Europa afgesloten om een deel van de studie aan deze universiteiten te volgen. Ook is het mogelijk een stage of afstudeeronderzoek in het buitenland te doen. Voor onze exchange partners, zie: http://www.rug.nl/ggw/education/prosstud/exchangeprogrammes/partneruniversities

Waarom in Groningen?
 • unique combination of clinical, empirical, conceptual, and historical approaches
 • the Spiritual Care (Geestelijke Verzorging) specialization is accredited by the SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging)
 • we relate the latest research and theories to current developments
 • taught by internationally recognized experts in the field at a non-denominational university
 • best MA programme in Theology and Religious Studies in the Netherlands
 • beste master in Theologie en Religiewetenschappen van Nederland
 • unieke combinatie van klinische, empirische, conceptuele en historische benadering
 • de specialisatie in Geestelijke Verzorging is geaccrediteerd door het SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging)
 • we verbinden onderzoek en theorie aan actuele ontwikkelingen in het veld
 • gegeven door internationaal erkende experts aan een niet-confessionele universiteit.

Master's students are expected to show a large degree of independence. If necessary you can make use of various forms of study supervision and study support. For example, you can contact a mentor or your study advisor. While writing your thesis, you will receive personal supervision from one of the lecturers.

Immediately after arrival, students who gained their Bachelor's degree at a different faculty or university as well as international students will be allocated a mentor who will help them get to know the Faculty. You can also go to the study advisor if you have doubts about your abilities or for whatever reason run the risk of study delay. You will receive intensive supervision while writing your thesis. The Master's programme includes a thesis seminar, where attention is paid to how to tackle writing a Master's thesis, and where the progress of the process is monitored closely. You will also receive structural supervision from the lecturer who is the specialist in the field of your thesis.

Als masterstudent wordt een grote mate van zelfstandigheid van je verwacht. Indien nodig kun je gebruikmaken van verschillende vormen van studiebegeleiding en studieondersteuning. Zo kun je een beroep doen op de studieadviseur. Tijdens het schrijven van je scriptie krijg je persoonlijke begeleiding van een van de docenten.

Bij de studieadviseur kun je terecht als je twijfelt over je eigen kunnen of als je om wat voor reden dan ook studievertraging dreigt op te lopen of hebt opgelopen. Tijdens het schrijven van je scriptie word je intensief begeleid. Zo volg je binnen je masterprogramma een scriptieseminar, waarin alle aandacht uitgaat naar de vraag hoe je het schrijven van een masterscriptie moet aanpakken en waar de voortgang van het proces zoveel mogelijk wordt bewaakt. Daarnaast krijg je structurele begeleiding van de docent die inhoudelijk deskundig is op het terrein van je scriptie.

 • Testimonial van Thijs Hoogeveen

  De wederkerigheid maakt het werk inspirerend

  De keuze voor de studie geestelijke verzorging in Groningen is voor mij, maar ik denk ook voor veel andere studenten, niet zomaar een keuze, maar het gevolg van de persoonlijke ontwikkelingen en gebeurtenissen in het leven tot nu toe. Na mijn studies Technische Natuurkunde en Technische Bedrijfskunde kwam ik via vrijwilligerswerk in een hospice in aanraking met geestelijke verzorging en dat leek me een heel bijzonder beroep.

  De opleiding tot algemeen geestelijk verzorger aan de RUG sprak mij aan omdat ik zelf niet verbonden ben met een specifieke religie en omdat het mogelijk was om de master te volgen na een verkort schakelprogramma. Het leuke van de master vind ik dat het academisch niveau van de vakken, zoals psychopathologie & religie, samengaat met een inhoudelijke gerichtheid op de praktijk. Je wordt uitgedaagd om te reflecteren op de theorie en op hoe je daar zelf in staat als toekomstig geestelijk verzorger. De omgang met het drukke programma, de combinatie van vakken volgen en stage lopen, zorgt ook voor een ander leerproces: hoe ga je om met stress en hoe (her)vind je zelf ruimte en inspiratie om het werk als geestelijk verzorger te kunnen uitvoeren?

  Inmiddels ben ik werkzaam als geestelijk verzorger in het UMCG, waar ik ook stage heb gelopen. Het werken in het ziekenhuis spreekt me erg aan. Enerzijds vanwege de dynamische organisatie waarin je samenwerkt met andere zorgverleners, anderzijds vanwege de begeleiding van mensen op een precair moment in hun leven. Het ziek zijn en opgenomen zijn is vaak heel ingrijpend. Het is een moment waarop levensvragen kunnen spelen en waar geestelijke verzorging op zijn plaats kan zijn. In alle drukte van het ziekenhuis biedt de geestelijke verzorging een 'plek' waarin aandacht is voor wat het ziek zijn met iemand doet, maar ook voor waar iemands kracht en inspiratie ligt. Dit kunnen, naar mijn idee, 'heilzame' gesprekken zijn, die je ook als geestelijk verzorger weer kunnen 'voeden'. Hierin zit dus een wederkerigheid, die het werk ook voor mij inspirerend maakt.

  Sluiten
  – Thijs Hoogeveen
 • Testimonial van Sjoukje Eringa

  Vakken geven goede handvatten in de praktijk

  Ik wilde geestelijk verzorger worden vanwege de aandacht voor zingeving en levensvragen, geloof en spiritualiteit, maar voelde me niet verbonden met een specifieke religie of levensbeschouwing. Dat ik in Groningen opgeleid kon worden tot ongebonden geestelijk verzorger was voor mij dan ook ideaal. Er was een open sfeer waarin docenten en studenten elkaar stimuleerden en kritisch bevroegen.

  Gemoedelijkheid, interesse, betrokkenheid en oog voor de context, zonder dat er concessies werden gedaan aan het academische niveau, dat sprak me enorm aan. Eigenlijk zijn dat ook eigenschappen van een goede geestelijk verzorger. Ik merk nu dat de aangedragen theorieën, in vakken als Psychopathologie en religie en Ethiek van de zorg, zowel goede handvatten geven in de dagelijkse praktijk, als verhelderend werken bij reflectie op die praktijk.

  Mijn werk als geestelijk verzorger in verpleeghuizen vind ik fantastisch, echt! De ouderenzorg trok me vanwege de bijzondere manier van communiceren met de bewoners. Er wordt steeds een beroep gedaan op mijn creativiteit: Hoe kan ik deze bewoner bereiken, wat bedoelt ze met haar op het eerste gezicht onsamenhangende uitspraken, hoe kan ik aansluiting vinden bij haar belevingswereld? Mijn werkzaamheden hier zijn zeer divers. Natuurlijk voer ik gesprekken, zowel in groepsverband als individueel. Daarnaast doe ik stervensbegeleiding en leid ik huiskamervieringen en herdenkingsbijeenkomsten. Ook participeer ik in verschillende netwerken (zoals het Alzheimer Café en het Palliatief Netwerk) en onderhoud ik contacten met geestelijk verzorgers en predikanten uit de buurt.

  Ik heb ondertussen zoveel ervaring opgedaan, dat ik de afgelopen jaren ook weer op de faculteit te vinden was. Niet als student, maar als docent. Ik gaf het vak Gesprekstechnieken en Groepsdynamica en ik begeleidde stages van studenten Geestelijke Verzorging.

  Sluiten
  – Sjoukje Eringa
printView this page in: English