Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekUniversity of Groningen Press

Nieuwe aflevering US WURK

It tydskrift US WURK (1952-) befettet wittenskiplike bydragen op it mêd fan de taalkunde en de letterkunde fan it Frysk (elke perioade en elk dialekt). De publikaasjetalen binne Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk en Frânsk. Bydragen yn it Frysk, it Nederlânsk en it Frânsk begjinne mei in koarte gearfetting yn it Ingelsk of it Dútsk.

Laatst gewijzigd:18 oktober 2018 09:53
printView this page in: English