Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenLVN - Letteren Vrouwen Netwerk

Jaarverslag 2002-2003

Inhoudsoverzicht

1. Samenstelling bestuur en vergaderingen

2. Activiteiten voor de leden (uitgevoerd en gepland)

3. LVN als contact- en stimuleringspunt

4. Overleg LVN-bestuur en Faculteitsbestuur

5. Publiciteit

6. Financiën 2002 en 2003

7. Toekomstvisie en beleidsvoornemens

1. Samenstelling bestuur en vergaderingen

1.1. Algemene ledenvergadering (19 november 2002)

De voorzitter van het LVN, prof.dr. Helen Wilcox, gaf tijdens de jaarvergadering een verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar. Daarna werden o.a. de financiën besproken, en verschillende nieuwe actiepunten werden vastgesteld.

Vervolgens vond de bestuursoverdracht plaats. Helen Wilcox (Engels) bleef voorzitter. Marieke Blaauw (cluster OBS) werd penningmeester, Dieuwertje Dekkers (KCM) bleef PR-vrouw, Lideke Leemhuis bleef webmaster, Ine Megens (Geschiedenis/IO) werd beleidsvrouw, Marianne Vogel (Duits) bleef secretaris. (Zie voor de inhoud van de taken jaarverslag 2001-2002, punt 2.1.). N.B.: In het voorjaar van 2002 hadden afscheid genomen: Gisela Redeker (TCW) en Alice Pomstra (Nederlands).

1.2. LVN-bestuursvergaderingen (november 2001-november 2002)

Het bestuur is gemiddeld één keer per maand bijeengekomen. De voornaamste aandachtspunten op de vergaderingen waren: het organiseren van enkele aantrekkelijke activiteiten voor de leden, verbetering van de transparantie van benoemingsprocedures voor allerlei functies, kwalificatietrajecten voor vrouwelijke medewerkers, de functieordening van obp en wp, mogelijk onevenwichtige sekseverhoudingen bij tijdelijke aanstellingen.

2. Activiteiten voor de leden (uitgevoerd en gepland)

2.1. Bijeenkomst Emanciepatiebeleid op lokaal en nationaal niveau

Op 7 maart, de dag voor Internationale Vrouwendag, organiseerde het LVN een bijeenkomst voor alle leden. De twee sprekers waren dr. Marjolijn Verspoor (afdeling Engels / voorzitter van de Universitaire Commissie Emancipatiezaken) en prof. dr. Ger de Haan (afdeling Fries / decaan van de Faculteit der Letteren). Ter discussie stonden niet alleen de concrete successen met betrekking tot emancipatie in de laatste jaren, maar ook het landelijke onderzoek over hoe veel - eigenlijk: hoe weinig - vrouwen in de hogere besturen van de universiteiten zitten. Na twee korte toespraken en het overhandigen van posters, vond er een levendige discussie plaats onder de vele aanwezige leden.

2.2. Workshop Succes in de universitaire wereld … hoe werkt het?

Op 16 mei 2003 organiseerde het LVN een workshop voor leden van de wetenschappelijke staf over persoonlijke keuzes tijdens je loopbaan. De workshop werd begeleid door Dicky IJbema, als managementcoach verbonden aan Dij Management. Doel was dat de deelnemers meer zicht zouden krijgen op de strategie die ze in hun loopbaan tot nu toe hadden gevolgd, en meer inzicht in de manier waarop je invloed kunt uitoefenen op je eigen carrière. De acht vrouwen die deelnamen aan deze eendaagse bijeenkomst toonden zich zeer tevreden.

2.3. Lezing door dr. Christien Franken en dr. Martine de Vos: Pride and Prejudice: over de ervaringen van vrouwen aan Nederlandse universiteiten (26 november 2003)

Op 26 november is een lezing georganiseerd waarin dr. Christien Franken en dr. Martine de Vos zullen vertellen over de interviews die zij hebben gehouden met vrouwen - van secretaresses tot hoogleraren - aan Nederlandse universiteiten (inclusief Groningen). Doel van het onderzoek was o.a. om meer kennis te verschaffen over de organisatiecultuur in de geesteswetenschappen, en over de institutionele belemmeringen en stimuli van deze cultuur voor vrouwen.

2.4. Voorbereiding obp-discussiemiddag, begin 2004

Voorbereidend werk is verricht voor een discussiemiddag voor vrouwelijke obp-ers. Onderwerp: Hoe zit het met de carrière van het obp? Hier dienen zaken aan de orde te komen waar obp-ers in hun carrière tegenaan lopen, in combinatie met het voorstellen van bestaande workshops die in dit verband interessant kunnen zijn.

3. LVN als contact- en stimuleringspunt

3.1. Contacten en informatieuitwisseling

Het LVN houdt contact met relevante groepen zowel buiten als binnen de RUG. Buiten onze universiteit vond informatieuitwisseling plaats met o.a. het Vrouwen Netwerk van de Universiteit Utrecht, het Landelijke Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren, en de Stichting de Beauvoir (deze bevordert de participatie van vrouwen in de wetenschappen). Binnen de RUG heeft het LVN contact gehad met de Universitaire Commissie Emancipatiezaken en constructief samengewerkt met het FB (zie punt 4). Tevens heeft het LVN overleg gepleegd met de Faculteitsraad i.v.m. de commissie tot benoeming van de nieuwe Portefeuillehouder Onderwijs; daarbij werd het LVN gevraagd een lid van de benoemingsadviescommissie te nomineren. Ook was er contact met Margo Brouns, leider van het project Gender & Wetenschappen, i.v.m. haar lijst tips Hoe coach je meer vrouwen naar de top; het LVN heeft hierbij advies gegeven.

3.2. Doorgeven van informatie aan de leden

Het LVN-bestuur heeft via de mailinglijst regelmatig informatie doorgegeven over fondsen, congressen, lezingen, het Groningse Centrum voor Genderstudies etc. Ook enkele andere leden hebben informatie of oproepen via de mailinglijst rondgestuurd.

4. Overleg LVN-bestuur en Faculteitsbestuur

In 2003 heeft drie keer een regulier overleg plaatsgevonden tussen LVN-bestuur en Faculteitsbestuur. Het verheugt het LVN-bestuur dat de informatie vanuit het FB sterk is verbeterd en overleg nu op gezette tijden plaatsvindt. De belangrijkste besproken kwesties – inclusief het overleg van 12-11-2002, dat niet meer in het vorige jaarverslag opgenomen kon worden – waren:

4.1. Doorstroming van vrouwen naar hogere functies

Dit punt nam in de gesprekken een centrale plaats in. In het Strategisch Beleidsplan werden verschillende maatregelen in het vooruitzicht gesteld om de doorstroming van vrouwen naar hogere functies te bevorderen (besteding Van Rijn-gelden). Na de Aspasia-ronde is de aandacht in 2003 vooral uitgegaan naar kwalificatietrajecten voor vrouwelijke ud’s. Het FB kwam in maart met een notitie dienaangaande, die zich vooral richtte op ud’s die langdurig zorg droegen voor de opvoeding van kinderen, en uitbreiding van de onderzoekstijd behelsde. De vervanging van de onderwijstijd zou vanuit de centrale middelen moeten worden bekostigd. Het LVN-bestuur heeft op deze notitie gereageerd, waarna enkele formuleringen werden aangepast. Na instemming van de Faculteitsraad heeft het FB alle vrouwelijke ud’s binnen de faculteit uitgenodigd een verzoek in te dienen om in aanmerking te komen voor dit kwalificatietraject. Er kwamen negen aanvragen binnen, waarvan er vier zijn gehonoreerd.

4.2. Transparantie van benoemingsprocedures

De afgelopen jaren heeft het LVN veel werk gemaakt van deze kwestie; ook dit jaar vormde het een terugkerend agendapunt. De inspanningen van het LVN lijken in zoverre vruchten te werpen dat de transparantie van benoemingsprocedures voor facultaire bestuursfuncties is vergroot. Het LVN-bestuur kaartte de kwestie opnieuw aan toen haar ter ore kwam dat veel vrouwelijke medewerkers de procedures rond de inzet van personeel voor de nieuwe BaMa-opleidingen ondoorzichtig vonden. Het FB zegde toe deze zaak met de Opleidingsdirecteuren te bespreken en nam vervolgens de zaak in eigen hand door gesprekken met de desbetreffende afdelingen en de direct betrokkenen. Het LVN vond dit een positieve stap, maar zet zijn onderzoek en overleg op dit gebied voort.

4.3. Tijdelijke aanstellingen

Het LVN-bestuur had de indruk dat er meer vrouwen dan mannen in tijdelijke functies binnen de faculteit werkzaam zijn; het FB deelde die indruk niet. Precieze cijfers over alle tijdelijke functies ontbraken echter. Eigen LVN-onderzoek heeft tot dusverre onvoldoende opheldering verschaft, dit dient voorgezet te worden. Wat betreft tijdelijke uitbreiding van aanstellingen van vrouwen: hier heeft het FB Van Rijn-gelden voor ingezet, maar dit heeft nooit geleid tot vaste functies, aangezien het om korte termijn-knelpunten op de afdelingen ging. Wel zullen in 2004 en daarna nieuwe tijdelijke aanstellingen sinds september j.l. in vaste aanstellingen worden omgezet; het LVN houdt daarbij de vinger aan de pols.

5. Publiciteit

5.1. LVN-folder

Via P&O wordt de folder die over het LVN informeert inmiddels structureel verstrekt bij de aanstellingspapieren van elke nieuwe vrouwelijke medewerker.

5.2. Website

De website bevindt zich momenteel nog op de oude Letterenserver. De site functioneert goed en wordt door een bestuurslid onderhouden. In het jaar 2003/2004 moet de site omgezet worden naar het nieuwe webplatform.

5.3. Publiciteit rondom activiteiten

De activiteiten, zoals lezingen of workshops, kennen een vaste publiciteit: aankondiging op de LVN-website en de mailinglijst, in Letteren Nieuws en UK. Tevens wordt altijd een eenvoudige poster ontworpen en verspreid in de faculteitsgebouwen. Voor de workshop Succes in de universitaire wereld werd een speciale folder gemaakt en onder de doelgroep vrouwelijke wetenschappers verspreid.

Voor deze PR is een draaiboek gemaakt, zodat de volgende PR-vrouw zich snel in kan werken.

5.4. Andere publiciteit

Een wat ingekorte versie van het LVN-jaarverslag is begin 2002 in Letteren Nieuws en op de website gepubliceerd. Het Letteren Nieuws is voor het LVN een belangrijk orgaan om van zich te laten horen. Daarom is afgelopen jaar een poging ondernomen om in elke uitgave een LVN-bericht te plaatsen. Dit doel is behoorlijk gerealiseerd; in zes van de negen nummers stond een bericht.

6. Financiën 2002 en 2003

In 2002 ontving het LVN 750,- subsidie van de faculteit. In dat jaar is niet alles uitgegeven, daar er een reserve moest worden aangelegd om de workshop Succes in de universitaire wereld (gepland voor voorjaar 2003) te kunnen bekostigen. De in 2002 gemaakte kosten hadden alle betrekking op de georganiseerde activiteiten, namelijk productie van folders en posters, koffie en thee, attenties voor de sprekers e.d.

De facultaire subsidie voor het jaar 2003 bedroeg 773,-. Naast uitgaven voor de diverse activiteiten werd het meeste geld aan de bovengenoemde workshop besteed. Hiervoor ontving het LVN eveneens een royale bijdrage van 550,- uit het opleidingsbudget van P&O (tevens was er een eigen bijdrage voor de deelnemers à 25,-). Voor gedetailleerdere informatie zie de bijlage.

7. Toekomstvisie en beleidsvoornemens

7.1. Aandacht voor de positie van vrouwelijke medewerkers

Het gaat hierbij hoofdzakelijk om:

- Verdere concretisering van transparante benoemingsprocedures, o.a. wat betreft bijzondere en persoonsgebonden hoogleraarschappen, tijdelijke aanstellingen, de omzetting van tijdelijke naar vaste aanstellingen, en de uitbreiding van aanstellingen.

- Duidelijker carrièreperspectieven voor vrouwelijke werknemers, waaronder betere mogelijkheden voor gepromoveerde d’s om ud te worden, en betere doorstroming naar hogere posities en functies in de faculteit. Het LVN zal wat betreft deze twee punten de beleidsvoornemens van het FB bezien en waar mogelijk advies uitbrengen.

- Bewaking en verbetering van de evenredige participatie van vrouwen in facultaire besturen en commissies (er is slechts een algemene richtlijn voor enkele commissies; voor besturen is er nog geheel niets).

- Bevordering van een vrouwvriendelijke sfeer in de faculteit.

7.2. Informatievoorziening en -uitwisseling

Het LVN wil trachten de informatievoorziening binnen de faculteit te verbeteren over tal van zaken die voor vrouwen van belang zijn. Tegelijkertijd zullen we vrouwen stimuleren binnen de faculteit hun stem meer te laten horen. Zo zouden de leden meer gebruik kunnen maken van de LVN-mailinglijst i.v.m. kwesties die voor hen van belang zijn. Ook zouden er vaker verwijzingen naar relevante lezingen, krantenartikelen, studies e.d. op deze lijst of de website kunnen worden gezet. Het is wellicht zinvol om het opsporen van belangrijke informatie tot het takenpakket van een bestuurslid te maken.

Laatst gewijzigd:28 november 2016 11:14