Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenLVN - Letteren Vrouwen Netwerk

Jaarverslag 2000-2001

LetterenVrouwenNetwerk

1 VERGADERINGEN

1.1 Algemene ledenvergadering - 14 november 2000

In de jaarvergadering gaf toenmalig voorzitter prof.dr. A. Harder een verslag van de activiteiten van 1999-2000. [Workshop van prof. Valian; jaarlijks gesprek met Faculteitsbestuur; EEVA-aanvraag ‘Organisatie van onderzoeksaanvragen’; Lezingendag over eerste, tweede en derde geldstromen voor onderzoek; Reacties op procedures rondom Aspasia-aanvraag; Aanzet voor enquête onder OBP-ers; Opstellen en aanpassen van Missiestatement] De discussie richtte zich vooral op de onbekendheid van het LVN. Er werd geconstateerd dat hier iets aan gedaan moet worden. Daarna vond een bestuursoverdracht plaats. Prof. dr. A. Harder, dr. M. Verspoor, en dr. A. Mulder-Bakker namen officieel afscheid. De nieuwe bestuursleden namen zitting: prof.dr. Gisela Redeker en dr. Dieuwertje Dekkers. De derde plaats werd opengehouden ter afwachting van de enquête onder het OBP.

A. Harder zegde toe het voorzitterschap voor G. Redeker waar te nemen, todat deze met haar taken voor de BaMa-commissie klaar zou zijn. De werkelijke overdracht van voorzitterschap van A. Harder naar G. Redeker vond daardoor plaats in maart 2001.

1.2 Bestuursvergaderingen - november 2000-november 2001

Het bestuur is dit jaar gemiddeld één maal per maand bijeen gekomen, en in de maanden september en oktober een aantal extra malen. De voornaamste aandachtspunten dit jaar waren: hoe kunnen we de bekendheid van het LVN vergroten; en wat is er mis met de invulling van vacatures voor hogere functies binnen onze faculteit? Met name de laatste maanden is er commotie ontstaan binnen de faculteit over het gebrek aan transparantie bij werving van personeel voor hogere bestuursfuncties. Uit de commotie die ontstond over de wijze waarop het FB de opvolging van de portefeuillehouder onderwijs aangepakt had, bleek dat de procedures aan verbetering toe zijn. Het LVN-bestuur heeft, reagerend op een spontane actie van vrouwelijke leden van de facultaire gemeenschap, het FB om toelichting gevraagd op het feit dat er geen transparante procedure heeft plaatsgevonden en heeft na een gesprek met de zoekcommissie onder de LVN-leden de mening over de procedure gepeild. Het LVN-bestuur moest vervolgens constateren dat er te weinig reacties waren om naar het FB toe een LVN-standpunt te kunnen formuleren. Het besef dat het LVN-bestuur representatief moet zijn voor de vrouwelijke facultaire gemeenschap om als aanspreekpunt en officiële spreekbuis te kunnen optreden, maakt de noodzaak duidelijk om het ledenbestand uit te breiden..

1.3 Jaarlijks overleg met het faculteitsbestuur

Het jaarlijks overleg met de FB is gepland voor begin december; van het streven om dit vóór de jaarvergadering te houden, is afgezien in verband met de nog lopende procedures voor Aspasia2 en rondom het vergroten van de transparantie van benoemingsprocedures voor facultaire bestuursfuncties.

 

2 ACTIVITEITEN

2.1 Lezing prof.dr. Wim Hofstee (PPSW): "Voorrang voor moeders of het omgekeerde suppressoreffect" - 15 maart 2001

Wim Hofstede ging in zijn lezing in op de noodzaak tot omkering van het onderdrukkende effect van het moederschap bij selectieprocedures. Het moederschap is in zijn visie een voorbeeld van een tijdelijke natuurlijke handicap waar vrouwen mee te maken krijgen en waar de maatschappelijk omgeving rekening mee zou moeten houden. Bij de lezing waren acht LVN-leden aanwezig.

2.2 Presentatie van enquête onder OBP-leden en openbare discussie – 19 juni 2001

Net voor de zomervakantie zijn de resultaten van de LVN enquête onder het OBP van de Letterenfaculteit gepresenteerd. Algemeen doel was te onderzoeken in hoeverre OBP-leden tevreden zijn met hun werk, hun carrièremogelijkheden binnen de faculteit, en te zien welke specifieke activiteiten het LVN kan organiseren voor de ondersteuning van het OBP. De tevredenheid met werk als ook met de werkomgeving blijkt over het algemeen goed. Minder goed wordt geoordeeld over de grote veranderingen die er in de afgelopen jaren ontstaan zijn binnen het werk (voornamelijk als gevolg van ICT-ontwikkelingen) en de waardering van de omgeving voor het werk. Tevens ervaren sommige OBP-leden nog steeds een kloof tussen wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk personeel.

Bij de presentatie gaf Geesje Peters-Beuke als bestuurslid en uitvoerder van het onderzoek eerst een korte toelichting. Daarna waren drie OBP-ers gevraagd een korte toelichting te geven bij de resultaten van het onderzoek en hun eigen persoonlijke ervaringen. De aansluitende discussie ging vooral over de positie van vrouwelijke OBP-ers. Bij presentatie en discussie waren 35 mensen (zowel leden als niet-leden) aanwezig.

2.2.1 Overhandiging van enquête aan Faculteitsbestuur

Doordat het FB-bestuur niet bij de discussie aanwezig kon zijn is het LVN-bestuur uitgenodigd haar bevindingen in een afzonderlijke bijeenkomst met het FB te bespreken. Hierbij waren aanwezig: het voltallig LVN-bestuur, het FB en de aantredende decaan, prof.dr. Ger de Haan.

2.3 Workshop: Succesfactoren in een wetenschappelijke loopbaan – 24 oktober 2001

In samenwerking met de afdeling Personeel & Organisatie is de workshop georganiseerd met het thema is: welke factoren leiden tot succes in een wetenschappelijke loopbaan?

Het doel van de workshop was dat de deelnemers succes- en faalfactoren leren identificeren en deze kunnen herkennen in hun eigen loopbaan. Onder leiding van een ervaren management coach, drs. D. IJbema, concentreerden de deelnemers zich gedurende een dag op: het verkrijgen van inzicht in het eigen functioneren; hoe is de eigen strategie totnogtoe; hoe wordt het academisch spel gespeeld wordt; hoe wordt inzicht verkregen in welke vaardigheden zijn nodig om invloed uit te oefenen. De bijeenkomst zou oorspronkelijk plaatsvinden in het voorjaar, maar moest door ziekte van de trainer drs. D. IJbema verplaatst worden. Voor de workshop hadden zich zeven mensen aangemeld; uiteindelijk bleken er maar drie deelnemers geweest te zijn, die het wel een zeer nuttige workshop vonden. Het bestuur heeft de indruk dat de aankondiging mogelijkerwijs te veel geassocieerd werd met een mobiliteitsoperatie. Bekeken zal worden of de workshop in 2002 herhaald zou kunnen worden met betere, vooral ook direct persoonlijke werving van deelnemers.

2.4 Overleg met het Faculteitsbestuur

In juli 2001 heeft overleg plaatsgevonden tussen de voorzitter en het FB over de procedure voor de tweede ronde van NWO Aspasia aanvragen. Alle vrouwelijke ud's werden in de gelegenheid gesteld om vóór 10 september een 'tender' in te dienen, waarop de uhd-commissie een selectie uit deze vooraanmeldingen gemaakt en de betreffende vrouwen uitgenodigd heeft, hun voorstel tot een aanvraag uit te werken.

In oktober vond overleg plaats n.a.v. de benoemingsprocedure voor de opvolging van de PH-Onderwijs (zie onder 1.2 hierboven). Dit mondde uit in deelname van de voorzitter aan een commissie o.l.v. de PH-Middelen die een voorstel uitwerkt voor transparante benoemingsprocedures voor FB-leden, opleidingsdirecteuren en onderzoeksdirecteuren.

2.5 Activiteiten ter vergroting van de bekendheid

2.5.1 Letterennieuws

Dit jaar is extra aandacht besteed om aankondigingen en verslagen van de activiteiten consequent onder de aandacht te brengen via Letterennieuws.

2.5.2 Website

Informatie over het LVN is gepubliceerd op een website met als doel grotere bekendheid te geven aan doelstellingen, missie en activiteiten van het LVN.

2.5.3 Folder

Er is een folder ontworpen die verspreid zal worden onder alle vrouwelijke personeelsleden van de faculteit.

3 EVALUATIE

Het LVN heeft een aantal doelstellingen zoals geformuleerd in haar laatste jaarvergadering bereikt:

  • er is een start gemaakt met de publiciteitsactiviteiten (folder, website);
  • er is een tweetal discussiebijeenkomsten gehouden;
  • er is een workshop georganiseerd;
  • het FB betrekt het LVN stelselmatig bij het ontwikkelen van beleid en procedures.

Daarnaast heeft het bestuur moeten constateren dat het LVN:

  • eigenlijk te weinig leden heeft om als representatieve vertegenwoordiging van de vrouwelijke medewerkers van de faculteit op te treden (dus: meer publiciteit zoeken);
  • de betrokkenheid van leden bij de activiteiten vaak (gelukkig niet altijd!) gering is;
  • de benoeming van bestuurlieden in het verleden vaak geen transparante procedure kende (hieraan wordt nu door het FB gewerkt in overleg met o.m. de FR en het LVN).
Laatst gewijzigd:19 september 2012 03:25