Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenLVN - Letteren Vrouwen Netwerk

Jaarvergadering 2001

Bericht in LetterenNieuws van december 2001

Letteren VrouwenNetwerk

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van het LVN op 22 november jl. werd het jaarverslag besproken en het nieuwe bestuur geïnstalleerd. Daarnaast kwamen de plannen voor de komende periode aan de orde.

Jaarverslag 2000-2001

Het concept-jaarverslag is begin november naar alle leden gestuurd en op de website geplaatst, waar het inmiddels is vervangen door de definitieve versie. De meest belangrijke activiteiten waren:

 • Lezing prof.dr. Wim Hofstee (PPSW): Voorrang voor moeders of het omgekeerde suppressoreffect (15 maart 2001)
 • Presentatie van enquête onder OBP-leden en openbare discussie (19 juni 2001)
 • Workshop Succesfactoren in een wetenschappelijke loopbaan (24 oktober 2001)
 • Overleg met het Faculteitsbestuur:
  • zomer 2001: procedure Aspasia 2
  • okt/nov 2001: transparante benoemingsprocedures voor leden van het faculteitsbestuur, onderzoeksdirecteuren en opleidingsdirecteuren
 • Activiteiten ter vergroting van de bekendheid Er is dit jaar meer gebruik gemaakt van LetterenNieuws. In oktober is de LVN-website gepubliceerd . Er is een folder ontworpen, die binnenkort verspreid zal worden onder alle vrouwelijke personeelsleden van de faculteit.

  Verkiezingen nieuwe bestuursleden

 

Naar aanleiding van de commotie rondom benoemingsprocedures heeft het LVN-bestuur dit jaar extra veel moeite gedaan om iedereen in de gelegenheid te stellen zichzelf of anderen te nomineren voor een plaats in het bestuur. Er is een oproep op Netnotice geplaatst en er zijn leden individueel benaderd. Naast de aftredende bestuursleden Lucia van Heteren, Geesje Peters-Beuke en Renée Nip (die al twee jaar in het bestuur zitting hadden), hebben ook Gisela Redeker en Dieuwertje Dekkers, die vorig jaar rechtstreeks door het bestuur aangezocht werden, hun functies ter beschikking gesteld. Uiteindelijk kwam het aantal kandidaten komt precies overeen met het aantal vacatures. Hierover zijn de leden via de LVN-mailinglist en de website geïnformeerd. Tijdens de vergadering werd de kandidatenlijst aanvaard. Het nieuwe bestuur bestaat uit:

 • Marieke Blaauw: studieadviseur bij het cluster OBS en verantwoordelijk voor de studies Kunstgeschiedenis, GLTC en Mediaevistiek (OBP-lid);
 • Dieuwertje Dekkers: universitair docent kunstgeschiedenis;
 • Alice Pomstra: werkzaam in het secretariaat Cluster Nederlands (vanwege zwangerschapsverlof pas vanaf januari 2002 beschikbaar als tweede OBP-lid);
 • Gisela Redeker: hoogleraar communicatiekunde;
 • Marianne Vogel: tot maart 2001 werkzaam in Freiburg en nu in Groningen als coördinator Duitslandstudies;
 • Helen Wilcox: hoogleraar Engelse letterkunde.

 

Voornemens voor 2001-2002

De belangrijkste voornemens voor de komende periode betreffen:

 1. uitbreiding van het ledenbestand teneinde een meer representatieve vertegenwoordiging van de letterenvrouwen te worden,
 2. bewaken en verder verbeteren van evenredige participatie van vrouwen in bestuurlijke gremia,
 3. bevorderen van activiteiten die de doorstroom van vrouwen naar leidinggevende functies kunnen stimuleren
 4. organiseren van interessante en relevante activiteiten.

Het bestuur houdt zich aanbevolen voor tips en suggesties die tot de realisatie van deze doelen kunnen bijdragen. Informatie over LVN en instructies voor lidmaatschap. Om op de mailinglist te komen: stuur een mail naar listserv@let.rug.nl met als tekst "subscribe lvn <uw naam>".

Namens het LVN-bestuur: Gisela Redeker

Laatst gewijzigd:19 september 2012 03:25