Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenLVN - Letteren Vrouwen Netwerk

Jaarvergadering 2000

Bericht in LetterenNieuws van december 2000

Verslag jaarvergadering en activiteiten 1999-2000

Het LVN is het netwerk van vrouwen werkzaam bij de Letterenfaculteit. Doel is de positie van het vrouwelijk personeel in de Letterenfaculteit te versterken.

Op 14 november vond de jaarvergadering plaats. Voorzitter Annette Harder (Grieks en Latijn) deed verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar:

  • naar aanleiding van de workshop van prof. Valian in het voorjaar 1999 en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen heeft het LVN-bestuur een gesprek gehad met het Faculteits-bestuur. In dit gesprek sprak het Fb de intentie uit ten minste twee vrouwen te benoemen in benoemingscommissies van hoogleraren en UHD’s, en actief te zoeken naar vrouwen voor de invulling van hogere functies binnen de facultaire commissies;
  • in november 1999 heeft het LVN een EEVA-aanvraag ingediend voor een workshop over het organiseren van onderzoeksaanvragen. De aanvraag, die niet werd gehonoreerd, leidde tot een discussie binnen het bestuur over de soort ondersteuning die jonge onderzoeksters nodig hebben voor het opzetten en indienen van onderzoeksvoorstellen;
  • in de loop van het jaar is een lezing georganiseerd, gegeven door Roel Jonkers, over de verschillende mogelijkheden voor het indienen van onderzoeksaanvragen. De scheiding eerste, tweede en derde geldstromen werd helder uiteengezet, evenals de verschillen tussen de talloze fondsen en instanties, met elk weer hun eigen aanvraagprocedures en criteria. (Zie ook onder Onderzoek, Handleiding onderzoeks-aanvragen schrijven.) In de middag kon onder begeleiding gewerkt worden aan het schrijven van een aanvraag. Circa dertig mensen namen deel aan deze dag. Uit de reacties bleek dat vooral de praktische aanbevelingen gewaardeerd werden: wacht niet op een aanvraagronde, maar zorg dat je altijd een voorstel ‘op de plank’ hebt;
  • verder heeft het LVN-bestuur geprotesteerd tegen de gang van zaken rondom de Aspasia-aanvraagronde. Dit project, bedoeld om het aantal vrouwelijke UHD’s te vergroten, ontbeerde een duidelijke procedure, een aantal vrouwen bleek niet op de hoogte te zijn, de implicaties van de aanvraag bleken niet duidelijk te zijn en er ontstonden discussies over de lange termijn-consequenties (promotiebegeleidingsrecht, aanstelling binnen de opleiding etc.). Het LVN-bestuur heeft haar leden geïnformeerd over het bestaan van deze ronde, formeel protest aangetekend, en dit e.e.a. met het Fb besproken. Het Fb was het met de kritiek eens en zal erop toezien dat de procedure voor de volgende ronde beter verloopt;
  • intern is discussie gevoerd over het uitbreiden van het LVN met OBP-leden. Vorig jaar november is Geesje Peters-Beuke (Faculteits-bureau) lid geworden van het LVN-bestuur. Het afgelopen jaar heeft zij een enquête onder OBPers gerealiseerd om inzicht te krijgen in de zaken die onder het OBP leven. Deze enquête is onder alle vrouwelijke OBP-medewerkers verspreid. De uitkomsten worden in de loop van januari bekend;
  • als gevolg van de discussie over met name het toevoegen van OBP-leden is ook het missie-statement aangepast (voor geïnteresseerden: te verkrijgen bij de leden van het LVN-bestuur).

In de discussie die hierna volgde werd opgemerkt dat er nog veel onbekendheid bestaat over de LVN: niet-leden hebben weten niet altijd wat de organisatie doet, en leden weten niet altijd welke activiteiten het bestuur onderneemt. Besloten werd de communicatie komend jaar als aandachtspunt te nemen. Concrete voorstellen: regelmatig bekendmaken van activiteiten; rondsturen van notulen van bestuursvergaderingen naar alle leden; maken van een folder met doelstellingen en activiteiten voor nieuwe personeelsleden; eventueel het maken van een website. Voor het uitwerken van de ideeën wordt m.m.v. Marjolijn Verspoor (oud-bestuurslid LVN), Jeanine Deen (Communicatiekunde) en een student een publiciteitsplan gemaakt.

Tot slot: voor drie bestuursleden zat hun termijn van twee jaar erop: prof.dr. Annette Harder, voorzitter (wordt opgevolgd door prof.dr. Gisela Redeker, Communicatiekunde, per 1 maart); dr. Marjolijn Verspoor en dr. Anneke Mulder-Bakker (worden opgevolgd door dr. Dieuwertje Dekkers, Kunstgeschiedenis). Eén bestuursplaats blijft gereserveerd voor het OBP.

Dr. Renée Nip (Geschiedenis), drs. Lucia van Heteren (Kunst en kunstbeleid/Theaterwetenschap) en Geesje Peters-Beuke (OBP) gaan hun tweede jaar in.

De bijeenkomst werd om 17.00 uur afgesloten met een borrel in de bovenzaal van Café Het Seizoen.

Lucia van Heteren en Geesje Peters-Beuke, LVN

Laatst gewijzigd:19 september 2012 03:25