Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenLVN - Letteren Vrouwen Netwerk

Huishoudelijk reglement

Leden

Het LVN staat open voor vrouwelijke medewerkers (inclusief promovendi en bursalen) aan de Faculteit der Letteren van de RUG.

 

Doelstellingen

Het LVN streeft naar gelijkheid tussen man en vrouw onder alle medewerkers van de Letterenfaculteit en heeft ten doel de positie van de vrouwelijke medewerkers van de faculteit te versterken door middel van:

1. Professionalisering van vrouwen

a. Het verhogen van kennis en vaardigheden van vrouwen met betrekking tot hun rechten als werknemer (werkomstandigheden, verlofregelingen, enz.), hun carrièreplanning en het verwerven van onderzoeksgelden. Het stimuleren van de opwaartse mobiliteit van daartoe gekwalificeerde vrouwen.

b. Het organiseren van lezingen/workshops over bedrijfscultuur en carrièreplanning, waarbij ook studenten worden uitgenodigd.

c. Het signaleren van loopbaanproblemen voor vrouwen en het formuleren van oplossingen daarvoor. Het toetsen van individuele problemen op deze gebieden aan het beleid van het LVN en het eventueel vertalen in nieuw beleid.

d. Het onderhouden van het contact met andere vrouwennetwerken in Nederland en het buitenland.

2. Bestuurlijk overleg over de positie van vrouwen

Het LVN is een gesprekspartner voor het Faculteitsbestuur over evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in commissies, besturen en hogere managements- en obp-functies.

3. Het creëren van mogelijkheden tot betere samenwerking tussen vrouwen

Het LVN wil een middel zijn voor vrouwen om de onderlinge contacten te bevorderen op het gebied van onderwijs, onderzoek, beheer en bestuur. Het netwerk kan vrouwen attenderen op gastcolleges en lezingen en ook vrouwen voordragen voor benoemingen in onderzoeksprojecten, commissies, besturen en leidinggevende posities.

 

Activiteiten

De hierboven genoemde doelstellingen worden gerealiseerd met behulp van:

  • een mailing list waarin leden zaken te berde kunnen brengen en die dus de vorm heeft van een discussielijst;
  • drie bijeenkomsten per jaar (gespreid over het jaar en op wisselende tijden) waarbij een relevant thema aan de orde wordt gesteld, in de vorm van een lezing of workshop/training
  • een jaarvergadering in november
  • tenminste één keer per jaar wordt een bestuurlijk overleg gevoerd met het Faculteitsbestuur. Daarbij wordt doorgenomen welke doelen in het afgelopen jaar bereikt zijn en welke - door middel van een gezamenlijke inspanning van LVN en FB - in het komende jaar gerealiseerd zouden moeten worden.

Organisatie

Het bestuur van het LVN telt een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en bestaat in totaal uit zes leden, bij voorkeur gevarieerd in leeftijd, positie en discipline. Tenminste een van de bestuursleden is afkomstig uit het OBP.

De voorzitter en secretaris vertegenwoordigen het netwerk naar het Faculteitsbestuur, de secretaris verzorgt de mailing-list en/of ledenlijst en is verantwoordelijk voor de notulen. Taken als het financieel beheer, de public relations en het beheer van de website worden door het bestuur onderling verdeeld. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het organiseren van de activiteiten.

Ieder lid van het Letteren Vrouwen Netwerk kan zich kandidaat stellen of kan iemand voordragen voor het bestuur. De voorzitter is bij voorkeur een hoogleraar.

De benoeming van de bestuursleden vindt plaats op de jaarvergadering. De kandidaatstelling gebeurt per e-mail. Bestuursleden worden bij voorkeur benoemd voor een periode van twee jaar.

 

Laatst gewijzigd:19 september 2012 03:25