Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenLVN - Letteren Vrouwen Netwerk

Jaarverslag 2007-2008

Inhoud

1.      Samenstelling bestuur en vergaderingen

2.      Activiteiten voor de leden

3.      Beleidskwesties

4.      Publiciteit en contacten

5.      Financiën

6.      Voornemens

 

1. Samenstelling bestuur en vergaderingen

Het bestuur bestond uit

  1. Marjon Flobbe (beheer website)
  2. Suzan Folkerts (secretaris)
  3. Wietske Prummel (faculteitsraad)
  4. Margo Slebus (overig)
  5. Marjolijn Verspoor (voorzitter)
  6. Tity de Vries (penningmeester)

Het bestuur heeft maandelijks vergaderd. Tijdens de algemene ledenvergadering op 26 oktober 2007 zijn drie voornemens geformuleerd, namelijk bijdragen aan het verbeteren van de werksfeer en loopbaanontwikkeling, erop toezien dat er meer vrouwen in bestuursfuncties komen, onder meer met het oog op de aanstaande vacature van decaan, en het organiseren van een workshop. Het jaarlijkse gesprek met het faculteitsbestuur heeft plaatsgevonden op 6 november 2007.

 

2. Activiteiten voor de leden

Naast de openbare lezing door dr. Gerry Wakker op 26 oktober 2007 (waarover is geschreven in het verslag van de jaarvergadering) heeft het bestuur een workshop ‘Strategisch onderhandelen’ georganiseerd. Deze vond plaats op 11 juni 2008. Dicky IJbema was gevraagd iets te vertellen over hoe je met bepaalde onderhandelingstactieken tot betere resultaten kunt komen (voor beide partijen). Helaas konden niet alle aangemelde vrouwen deelnemen aan de workshop, omdat het aantal van tien het meest werkbaar was. Reden te meer om komend jaar weer een workshop te organiseren.

De uitgangspunten van de workshop waren vierledig. Het eerste uitgangspunt was dat je onderhandelt met iemand waar je mee verder moet. In de tweede plaats is het goed te weten hoe je tot een oplossing komt die voor beiden werkt. Ten derde is het belangrijk een relatie te voeden in positieve zin (“zacht voor de mens, hard(t) voor de zaak”). Het laatste uitgangspunt van de workshop was dat je er als onderhandelaar achter moet komen wat precies de belangen van de ander zijn en hoe je belangrijke zaken naar boven krijgt die de neiging hebben onder water te blijven.

Tijdens een rollenspel werd een problematische kwestie geschetst tussen twee partijen met tegengestelde belangen. Het gesprek tussen de twee partijen werd in delen nagespeeld door telkens twee vrouwen die één van beide partijen vertolkten. Dicky gaf steeds aan bij welk soort opmerkingen of tactieken de fout in werd gegaan en wat een meer aan te raden tactiek was. Uiteindelijk werd een eindresultaat bereikt waar beide partijen goed mee konden leven.

Het leerzame aan deze workshop was dat je houding en de formulering van je woorden ontzettend belangrijk zijn. Voordat je oordeelt over de motieven van een ander dien je er achter te komen waarom iemand iets wil. Zodra dat duidelijk is, kun je je eigen belangen uiteenzetten en in een goede sfeer het gesprek aangaan. De deelnemers evalueerden de workshop postitief en gaven aan dat nuttige handreikingen waren gedaan die ze kunnen toepassen in hun werkzame (en privé)leven.

 

3. Beleidskwesties

In het gesprek met het FB in 2007 zijn de volgende punten aan bod gekomen: de gewijzigde criteria voor de promotie van UD’s naar de functie van UHD, de Rosalind Franklin fellowships (waarvan de selectieprocedure inmiddels is afgesloten), de verantwoordelijkheid van het FB bij slecht functionerende leidinggevenden en de kwestie van de moeizame doorstroming van vrouwen naar bestuursfuncties. Evenals het LVN vindt ook het FB het onaanvaardbaar dat de meeste bestuursfuncties nog steeds door mannen worden vervuld. Het toekennen van een persoonlijk hoogleraarschap aan geschikte vrouwen is een mogelijkheid om hierin verandering te brengen.

Het LVN-bestuur heeft op iedere vergadering de kwestie van doorstroming van vrouwen naar hoogleraarsposten en bestuursfuncties besproken en waar mogelijk gelobbyd voor meer vrouwen in hogere functies. Het bestuur is dan ook verheugd te kunnen constateren dat het aantal vrouwelijke hoogleraren in het afgelopen jaar flink is gestegen en dat daarmee de kweekvijver voor vrouwelijke bestuurders eveneens is vergroot.

Een van de LVN-bestuursleden heeft zitting genomen in de benoemings-en adviescommissie voor de nieuwe decaan. Daarnaast heeft het bestuur gezorgd voor informele verspreiding van namen van geschikte kandidate voor deze functie. Uiteraard zijn ook in de afgelopen periode de samenstellingen van de diverse BAC’s gecontroleerd op de deelname van minstens twee vrouwen per commissie.

 

4. Publiciteit en contacten

Het bestuur heeft contact onderhouden met de leden door enkele berichten via de discussielijst te versturen. Verslagen zijn op de webpagina geplaatst. Het bestuur heeft nieuwe folders laten drukken om het LVN onder de aandacht te brengen van recent in dienst getreden vrouwelijke medewerkers. In december 2007 heeft het bestuur meegewerkt aan een artikel in de Universiteitskrant over het geringe aantal vrouwelijke hoogleraren bij de Faculteit der Letteren. In diezelfde tijd werden anoniem Loesje-posters verspreid over datzelfde onderwerp. Het bestuur heeft bij die actie aangehaakt door de posters onder de leden te verspreiden.

Verder zijn bestuursleden van een nieuw gestart vrouwennetwerk aan de Universiteit Twente op 8 april 2008 op bezoek geweest om ervaringen uit te wisselen. Ten slotte heeft het bestuur een enquête gehouden onder de leden over de rol van leidinggevenden in met name loopbaanontwikkeling en daarover een artikel gepubliceerd in Letteren Nieuws van juni 2008.

 

5. Financiën

Op 1 januari 2007 was €750,00 in kas. In het kalenderjaar 2007 is slechts €170,- verbruikt. Op 1 januari 2008 was het budget wederom €750,00. De workshop in 2008 is in overleg met de PH Middelen mede bekostigd met het geld dat overschoot uit 2007, zodat het niet verviel.

 

6. Voornemens

Gezien het succes van de workshop en het belang dat het LVN hecht aan coaching of mentoring van vrouwelijke medewerkers, wil het bestuur volgend jaar wederom een workshop organiseren. De punten die in het vorige jaarverslag onder het kopje ‘voornemens’ zijn beschreven, blijven ook in het komende jaar onder de aandacht van he bestuur: de samenstelling van de BACs (op alle niveaus), de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in hogere en bestuursfuncties, loopbaanontwikkeling van (jonge) vrouwelijke medewerkers en de verbetering van de werksfeer. Het LVN moet blijven functioneren als netwerk voor de leden en zichtbaar zijn in de Faculteit door onder meer publiciteit in Letteren Nieuws en op de webpagina.

 

Laatst gewijzigd:19 september 2012 03:25