Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesFaculteitsbestuur

Studentennieuwsbrief

Oktober 2005

De financiële situatie van de faculteit

 

Beste studenten,

 

Zoals jullie misschien al wel hebben gelezen in de UK, is in de afgelopen twee jaren de financiële situatie van de faculteit ernstig verslechterd. Door middel van deze e-mail wil het Faculteitsbestuur jullie graag inlichten over hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan, wat de faculteit er tot nu toe aan heeft gedaan en wat er nog gaat gebeuren. Mochten jullie meer willen weten dan kunnen jullie onderaan de brief een link vinden naar een uitgebreidere versie van het hiervolgende.

 

Hoe heeft deze situatie kunnen ontstaan?

In de jaren 1999-2005 is het aantal studenten toegenomen met 60%. De inkomsten zijn in deze periode echter niet evenredig gestegen en waar de faculteit wel recht op heeft komt vertraagd of in onvoldoende mate binnen. In deze situatie van een stijgende onderwijsvraag moet de faculteit extra personeel voorfinancieren. De tekorten van de faculteit in 2004 en 2005 worden dan ook voor een belangrijk deel veroorzaakt door een extra inzet van personeel om aan de onderwijsvraag te kunnen voldoen.

 

Daarnaast heeft zich de verzelfstandiging van de bovenbouwrichtingen, zoals IO/IB, American Studies en Communicatiewetenschappen, in het collegejaar 2003-2004, als gevolg van de invoering van de Bachelor-Master structuur, voorgedaan. Deze heeft geleid tot een enorme toename van studenten, mede doordat studenten zich inschreven als ‘echte’ eerstejaars, maar dat voor de financiering niet meer waren, als ‘omzwaaier’, of als ‘tweede’ hoofdvakker.

 

De reguliere inkomsten (van het Ministerie van OCW) ten behoeve van onderwijs en onderzoek zijn in de periode 1999-2004 minder sterk toegenomen dan de personele kosten in deze periode zijn toegenomen. Het is zorgwekkend dat de ontwikkeling van de inkomsten die de faculteit voor de reguliere, wettelijke taken ontvangt, in geen verhouding staat tot de toegenomen taken. De inkomsten zijn gewoonweg niet voldoende om de kosten te dekken. De vraag is of er op termijn wel meer inkomsten komen. Groei van de financiële middelen ontstaat namelijk pas als een universiteit of faculteit sterker groeit dan andere universiteiten of faculteiten. Als de Faculteit der Letteren even sterk groeit, of zelfs minder sterk groeit, dan andere faculteiten, dan zijn er geen extra inkomsten te verwachten van deze toename. Stijging van het totale aantal studenten betekent dus niet automatisch meer middelen voor het universitaire onderwijs.

 

Wat heeft de faculteit tot nu toe gedaan?

Toen de tekorten duidelijk werden heeft de faculteit direct maatregelen genomen, waarbij de waarborging van de kwaliteit van het onderwijs altijd voorop heeft gestaan.

 • Voor de opleiding IO-IB heeft het Faculteitsbestuur in het najaar 2003 een numerus fixus van 220 studenten bepleit, hetgeen overgenomen is door het College van Bestuur, en geëffectueerd is met ingang van het collegejaar 2005-2006;
 • In de loop van dit jaar heeft het Faculteitsbestuur een beperkte reductie van het minoraanbod doorgevoerd met als doel een besparing op de personele kosten;
 • In het voorjaar van 2005 heeft het Faculteitsbestuur in overleg met het College van Bestuur besloten tot een vacaturestop. In beginsel komen alleen onderwijsposities voor vervanging in aanmerking;
 • Overcapaciteit is, waar mogelijk, ingezet bij afdelingen met een tekort aan personeel.

 

Over de inzet van extra personeel en de financiële problematiek heeft in de maanden juni en juli intensief overleg plaatsgevonden met het College van Bestuur. Op 7 juli zijn onder andere de volgende afspraken gemaakt:

 • Schrappen zaterdagopenstelling bibliotheek voor het cursusjaar 2005-2006;
 • Doorschuiven van enkele vacatures naar 2007;
 • Géén aio-aanstellingen in 2006;
 • Verlaging budget voor vervanging wegens ziekte, ouderschaps- en zwangerschapsverlof;
 • Voor 2005 blijft de vacaturestop volgens de huidige procedure gehandhaafd;

 

Wat staat de faculteit nog te doen?

Als uitgangspunt voor wat de faculteit nog te doen staat, geldt het behoud van de bestaande expertise. Dat wil zeggen het overeind houden van het reguliere onderwijs aanbod.

 • In de vorm van een ‘stofkamprocedure’ zal worden nagegaan welke onderdelen op de korte termijn in het onderwijsaanbod zonder grote bezwaren kunnen vervallen. Het Faculteitsbestuur denkt daarbij o.a. aan het aanbod van minoren, AV-vakken en het Dutch Studiesprogramma. Deze aanpassingen van het onderwijsaanbod zullen met ingang van het cursusjaar 2006-2007 worden ingevoerd (of eerder als dat mogelijk is).
 • Het takenpakket dat de faculteit dient uit te voeren moet dusdanig worden aangepast dat het financierbaar is, maar tevens het tekort wordt ingelopen.
 • In de beleidsnotitie bij de meerjarenbegroting 2006-2009 zal worden aangegeven wat het betekent in termen van reductie van personeel.

 

Mochten jullie na het lezen van de nieuwsbrief met vragen blijven zitten, schroom dan niet contact op te nemen met het adviserend student-lid in het Faculteitsbestuur, een van de studentenfracties in de Faculteitsraad, of het Studenten Forum Letteren. Contactgegevens staan hieronder vermeld.

 

Tevens zijn alle belangstellenden van harte uitgenodigd op de informatieavond die het Studenten Forum Letteren organiseert op 31 oktober vanaf 19:30 uur in zaal H12.012. Daar zal een afvaardiging van het Faculteitsbestuur aanwezig zijn om het een en ander toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

 

Faculteitsbestuur Letteren,

Oktober 2005

 

Uitgebreide nieuwsbrief

 

Contactgegevens:

Adviserend student-lid in Faculteitsbestuur: Kiko Luijten, k.t.m.j.luijten@rug.nl

LINC, Diederik Brink, diederikbrink@hotmail.com

Logisch: Dirk-Jan Stegink

SFL fractie: Sippy van der Meer, s.d.van.der.meer@student.rug.nl

SFL bestuur: Pieter de Boer, P.de.Boer.1@student.rug.nl

 

Laatst gewijzigd:24 juni 2016 10:18