Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesExamencommissies

Over Examencommissies

Plaats in de organisatie

De Examencommissie kan geheel onafhankelijk opereren binnen de toegekende bevoegdheden.

Samenstelling

Aan elke groep van opleidingen is een Examencommissie verbonden. De Examencommissie bestaat uit vijf leden met voldoende deskundigheid over onderwijs en betrokken vakgebied. Ten minste één van de leden is deskundig op het gebied van toetsing. De leden zijn afkomstig uit elk van de deelnemende opleidingen. De mogelijkheid bestaat een externe deskundigheid toe te voegen aan de Examencommissie, van zowel binnen als buiten de faculteit. Het Presidium (voorzitter en secretaris) van de commissie is belast met de afhandeling van de dagelijkse zaken.

Geen lid en/of ambtelijk secretaris kunnen zijn:

 • onderwijsdirecteur
 • studieadviseur(s)
 • opleidingscoördinatoren
 • course managers
 • medewerkers die zowel docent als studieadviseur zijn

Benoeming

 1. De leden worden benoemd door het Faculteitsbestuur.
 2. De benoemingstermijn is twee jaar, waarna ten minste twee leden na afloop van de benoemingstermijn worden herbenoemd.
 3. De zittingstermijn is maximaal zes jaar, en loopt gelijk met het academisch jaar.
 4. Nieuwe benoemingen vinden uiterlijk plaats in het voorjaar voorafgaand aan de zittingsperiode.

Verantwoordelijkheden

De Examencommissie is verantwoordelijk voor:

 • vaststelling van het toetsprotocol;
 • evaluatie toetsing en toetsplan;
 • procedures ten behoeve van kwaliteitsborging;
 • aanwijzen examinatoren voor het afnemen en vaststellen van de uitslag van tentamens voor elk studieonderdeel;
 • vaststellen strafmaat ingeval van vaststelling van fraude en plagiaat;
 • verlenen van vrijstellingen aan studenten;
 • goedkeuring van 'vrije' opleidingsprogramma's vallend binnen de bestaande opleidingen;
 • vaststellen, in individuele gevallen, van gelijkwaardigheid van elders gevolgde programmaonderdelen of onderwijsprogramma's aan geldende OER;
 • vaststellen Regels en Richtlijnen op basis van facultair model;
 • opstellen jaarverslag en rapportage aan het Faculteitsbestuur.

Taken

De Examencommissie:

 • ziet toe op kwaliteit en validiteit van toetsing van individuele studieonderdelen;
 • ziet toe op het realiseren van de eindkwalificaties van het opleidingsprogramma;
 • wijst examinatoren aan voor het afnemen van de tentamens voor elk studieonderdeel;
 • adviseert het Afdelingsbestuur over het toetsplan behorende bij het Onderwijs- en Examenreglement;
 • houdt toezicht op naleving van het Onderwijs- en Examenreglement;
 • houdt toezicht op naleving van het toetsplan behorende bij het Onderwijs- en Examenreglement, i.h.b. op het realiseren van de eindkwalificaties;
 • houdt toezicht op de inachtneming van de procedures en afspraken, zoals vastgelegd in het toetsprotocol;
 • stelt de regels vast m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en m.b.t. de in dat verband te nemen maatregelen;
 • geeft richtlijnen en aanwijzingen aan de examinatoren m.b.t. de beoordeling van degene die het tentamen aflegt, en m.b.t. de vaststelling van de uitslag van het tentamen;
 • stelt vrijstellingsprocedure op voor studenten voor eigen opleiding(en);
 • spreekt in voorkomende gevallen het Afdelingsbestuur en/of de Onderwijsdirecteur aan indien toetsing en/of naleving van toetsplan c.q. -protocol aanleiding geven tot zorg;
 • onderhoudt contact met de Opleidingscommissie over evaluaties van het curriculum en de afzonderlijke programmaonderdelen;
 • neemt contact op met examinatoren indien, volgens de Opleidingscommissie, studiehandleidingen omissies vertonen.

Vergadering

Voor besluitvorming dienen minimaal drie leden in de vergadering aanwezig te zijn.

Compensatie

Aan de Examencommissies wordt formatie ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van de commissietaken.

Ondersteuning

Ondersteuning wordt geboden door de clustersecratariaten, met dien verstande dat de commissieleden altijd verantwoordelijk blijven.

Laatst gewijzigd:03 juli 2018 15:54
printView this page in: English