Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling Midden-Oosten StudiesWie wat waar

Expertiseteam: Moderne Vreemde Talen en Regiostudies (MVTR)

Per 1 januari 2019 vallen de opleiding van de Examencommissie MVTR onder de Examencommissie Letteren.

Samenstelling:

Mailadres:

boex.arts@rug.nl

Memo voor docenten (alleen voor medewerkers te bereiken)

Verzoeken aan de Examencommissie Moderne Vreemde Talen en Regiostudies (MVTR)

De Examencommissie beoordeelt verzoeken waarin een student wil afwijken van de eisen van een BA of MA programma. Op deze site vindt u webformulieren waarmee u een verzoek aan de Examencommissie kan doen.

Download het juiste formulier voor uw verzoek en sla het op als een PDF bestand. Om het formulier in te vullen en door te sturen hebt u Adobe Acrobat Reader XI nodig. Dit is te vinden op < http://www.adobe.com/nl/products/reader.html >. U kunt het formulier daarmee invullen, opslaan en doorsturen.

Elk formulier bestaat uit drie bladzijden. De eerste twee moeten worden ingevuld door de student, behalve het blokje dat bestemd is voor de Examencommissie. Vervolgens stuurt de student het formulier door naar de studieadviseur, die het verzoek kan toelichten op de derde bladzijde, en/of een vakdocent kan raadplegen. De studieadviseur stuurt het verzoek door naar de Examencommissie.

Let op! Het formulier niet online invullen, maar eerst downloaden op eigen PC. Hierna kan het formulier ingevuld worden met Adobe XI.
Graag het formulier ingevuld opslaan met achternaam en studentnummer in bestandstitel.
Als men het formulier online invult, gaan de ingevulde gegevens verloren bij het opslaan.

Let op! De Examencommissie geeft *geen* advies of informatie. Bijvoorbeeld over inschrijving voor vakken, toelating tot een opleiding, de indeling van vakken op de cijferlijst bij de bulaanvraag; wat voor minormogelijkheden er zijn, etc. Daarvoor kunt u terecht bij de studieadviseur.

  • Het besluit wordt u na behandeling toegezonden. Tegen dit besluit kunt u, binnen 6 weken na dagtekening hiervan, beroep aantekenen bij het Centraal loket Rechtsbescherming Studenten (CLRS) via: http://myuniversity.rug.nl/infonet/studenten/regelingen-klacht-inspraak/klachten-bezwaar-beroep/ - aangeraden wordt deze brief voor uw eigen administratie te bewaren.
  • De secretaris van de examencommissie draagt zorg voor de volgende afhandeling: toezending van dit bericht aan bureau studentzaken i.v.m. opname in Progress, waarna het bericht ook wordt opgeslagen als een Progress-memo.

Vergaderdata Examencommissie Moderne Vreemde Talen en Regiostudies (MVTR)

De Examencommissie vergadert op de volgende data:

nnb

1. Minoren

Voor de opleidingsgebonden minoren hebt u geen toestemming nodig en hoeft u geen formulier in te zenden. In twee gevallen vraagt u toestemming aan de Examencommissie: 1) Indien u een onderdeel in een vast minorprogramma wilt wijzigen. Bijvoorbeeld omdat u een andere vreemde taal wilt volgen dan in het standaardpakket is opgenomen. 2) Indien u een alternatieve minor wilt doen.

Indien u een vak uit de minor wilt vervangen door een alternatief. Motiveer de vervangende keuze. Overleg eerst met de studieadviseur. Minorwijzigingen vraagt u aan met dit webformulier. (3.01a)

Indien u de gehele minor wilt vervangen door een alternatief. Motiveer de vervangende keuze. Overleg eerst met de studieadviseur. Alternatieve minoren vraagt u aan met dit webformulier. (3.01b)

2. Vrije ruimte

De regels voor de Vrije Ruimte variëren per opleiding. Raadpleeg de Onderwijs en Examenregeling (OER) van uw opleiding of u toestemming moet vragen voor de Vrije Ruimte. U moet in elk geval toestemming vragen wanneer u een wilt afwijken van de regels.

Let op! U vraagt Vrije Ruimte vakken pas aan wanneer u de complete lijst van 30 Ects hebt bepaald; dus *niet* aparte aanvragen voor individuele vakken. Vrije Ruimte vraagt u aan met dit webformulier. (3.02a)

Indien u een wijziging wilt in een eerder vastgesteld vrije ruimte pakket, vraagt u dat aan met dit webformulier. (3.02b)

3. Buitenlandverblijf

Een buitenlandverblijf moet altijd worden goedgekeurd door de Examencommissie. De regels voor het Buitenlandverblijf variëren per opleiding. Bij sommige opleidingen valt het Buitenlandverblijf geheel binnen de vrije ruimte, terwijl bij andere opleidingen ook majorvakken in het buitenland worden gevolgd. Goedkeuring voor Buitenlandverblijf vraagt u aan met dit webformulier. (3.03)

4. Vervanging majoronderdelen

In bepaalde gevallen mag u wijzigingen aanbrengen in uw bachelor- of masterprogramma, en verplichte of keuzeonderdelen vervangen door andere vakken. Overleg eerst met de studieadviseur. Wijziging van uw major programma vraagt u aan met dit webformulier. (3.04)

5. Toelating tot studieonderdeel

In bijzondere gevallen kan de Examencommissie toestemming verlenen om te worden toegelaten tot een studieonderdeel. Bij voorbeeld wanneer het ontbreken van één propedeusevak verder studeren onmogelijk maakt. Toelating tot een studieonderdeel vraagt u aan met dit webformulier. (3.05)

6. Vrijstellingen

In sommige gevallen kunt u vrijstelling krijgen voor bepaalde vakken in uw BA programma. Bijvoorbeeld als u tijdens een eerdere studie aan een universiteit of HBO of op basis van werkervaring een vak met vergelijkbare inhoud hebt gevolgd. U dient bewijzen bij te voegen van elders behaalde onderdelen d.m.v. een gewaarmerkte cijferlijst.

Vrijstelling van een Majoronderdeel vraagt u aan met dit webformulier. (3.06a)

Vrijstelling van een Minoronderdeel vraagt u aan met dit webformulier. (3.06b)

Vrijstelling van Vrije Ruimte vraagt u aan met dit webformulier. (3.06c)

7. Extra kans

In bijzondere gevallen kan de Examencommissie toestemming verlenen om een extra tentamen te mogen doen. Bij voorbeeld wanneer u *alle* onderdelen van een afsluitend examen (bachelor of master) hebt afgerond, met uitzondering van één studieonderdeel (5 of 10 ects), kunt u de Examencommissie verzoeken om een extra toetskans van dat onderdeel. Deze regel is alleen van toepassing op vakken, niet op BA scripties.

Toestemming voor een extra kans vraagt u aan met dit webformulier. (3.07)

8. Functiebeperking

In bijzondere gevallen kan de Examencommissie uitzonderingen op de regels toestaan vanwege een functiebeperking.

Verzoeken n.a.v. functiebeperking vraagt u aan met dit webformulier. (3.08)

9. Bijzondere omstandigheden

In bijzondere gevallen kan de Examencommissie uitzonderingen op de regels toestaan vanwege bijzondere omstandigheden.

Verzoeken n.a.v. bijzondere omstandigheden vraagt u aan met dit webformulier. (3.09)

10. Uitstel

In zeer bijzondere gevallen kan de Examencommissie uitstel verlenen. Bij voorbeeld wanneer door bijzondere of persoonlijke omstandigheden een deadline niet kan worden gehaald.

Toestemming voor uitstel vraagt u aan met dit webformulier. (3.10)

11. Overige verzoeken

Voor overige verzoeken gebruikt u dit webformulier. (3.11)

Voor verzoeken aangaande fraude en klachten en bezwaren zijn geen formulieren. Hiervoor dient u zich per brief tot de Examencommissie te wenden.

Laatst gewijzigd:23 januari 2019 15:59
printView this page in: English