Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Language Centre About us Views on Language Teaching

Talencentrum - Visie en Missie

Laat zien wie je bent >< Begrijp de wereld

Ideologie > Waar we in geloven

Wij geloven dat taal meer is dan taal alleen – taal is een culturele ‘transmitter’. Taal en communicatie zijn onmisbaar voor hechte relaties tussen mensen: voor wederzijds begrip, voor sociale interactie en voor vruchtbaar zakelijk contact. Kennis van en passie voor taal en cultuur zitten de medewerker van het Talencentrum in het bloed. Wij geloven dat die kennis en passie kunnen bijdragen aan het creëren van sterkere banden tussen mensen en organisaties in een interculturele omgeving.

Een illustratief citaat:

Mensen moeten in hun dagelijks leven in staat zijn samen dezelfde taal te spreken. Wanneer je goed kan uitdrukken en formuleren wat je wilt zeggen kun je optimaal de kansen benutten die het leven biedt. Het Talencentrum helpt daarbij door de taalbeheersing van mensen te vergroten. Goede taalbeheersing stelt je in staat je zelfstandig en vrij te bewegen en een gelijkwaardige partner te zijn voor mensen in een wereld die nieuw voor je is.“

Visie > Wat we zien in de wereld om ons heen

1. Internationalisering van de samenleving

We zien dat grotere groepen in de samenleving in hun werk en in hun dagelijks leven, in contact komen met mensen uit andere landen en culturen die een andere taal spreken. Dit is een verrijking: meertalig en intercultureel contact biedt waardevolle nieuwe mogelijkheden. Daarbij zijn een juiste interpretatie, welwillendheid en wederzijds begrip van groot belang.

We zien ook dat internationalisering en interculturalisering processen zijn die bij mensen en in organisaties dezelfde ontwikkelingsfasen doorlopen. Kennis van een andere taal en cultuur ontwikkelt zich van, aanvankelijk, een middel tot zelfredzaamheid in een nieuwe sociale omgeving tot, uiteindelijk, een instrument voor zelf-expressie dat de mogelijkheid biedt om voor anderen het verschil te maken. Tijdens deze ontwikkelingsfasen manifesteren zich verschillende behoeften aan taalvaardigheid en culturele kennis.

Wat we willen zien is dat cross-culturele en cross-linguïstische contacten tussen mensen tot een maximaal en vruchtbaar resultaat leiden. Als je elkaars taal spreekt of schrijft en elkaars culturele verschillen en overeenkomsten (h)erkent, kun je van betekenis zijn voor anderen. Volwaardig partner zijn in het sociaal verkeer is de basis voor vriendschappelijke verhoudingen en productieve samenwerking in de wereld. Het Talencentrum biedt op elk niveau en voor elke gebruikscontext mogelijkheden voor de verbetering van taalvaardigheid en het vergroten van interculturele sensitiviteit.

2. Internationalisering van de samenleving: het hoger onderwijs en het bedrijfsleven

We zien dat internationalisering van de samenleving en van het hoger onderwijs diep ingrijpt in het dagelijks leven van burgers, studenten en medewerkers. Iets vergelijkbaars zien we bij ondernemingen en maatschappelijke instellingen. Professionals en wetenschappelijke specialisten zijn in toenemende mate actief op internationale fora en in internationale bedrijfscontacten. Met hun presentaties, publicaties en onderhandelingen maken ze contact met mensen die uiteenlopende culturele achtergronden hebben. Naast goede taalvaardigheid in een gemeenschappelijke (tweede of derde) taal zoals Engels of Spaans, vraagt dat ook culturele sensitiviteit: begrip voor het cultuuraspect in persoonlijk gedrag en onderlinge relaties.

Wat we graag willen zien is dat mensen en organisaties een internationale setting niet als een belemmering zien voor hun functioneren, maar dat zij deze ervaren als een verrijking.

Naast een goede taalvaardigheid is herkennen en erkennen van het effect van cultuurverschillen op communicatie een essentiële competentie in een internationale omgeving. Het Talencentrum ontwikkelt taalvaardigheid en interculturele gevoeligheid bij mensen.

3. Ontwikkelingen in het vakgebied

We zien op didactisch gebied steeds nieuwe inzichten ontstaan over het effectief verwerven van taal en van interculturele competenties. In het hoger onderwijs zien we – bij studenten, promovendi en docenten – een toenemend belang om academische communicatieve vaardigheden op peil te brengen en te houden.

We merken in de professionele werkomgeving dat opdrachtgevers zich vaak onvoldoende bewust zijn van de culturele omgeving waarin een vertaalde boodschap terecht komt. Voor hen is adequate interculturele kennis van betekenis voor een effectief gebruik van vertaalde teksten in een sociale en professionele context.

We zien verder de opkomst van nieuwe technologieën en nieuwe media zoals internet, twitter en blogs, die een grote invloed hebben op de kwaliteit en het tempo van communicatieprocessen tussen mensen. Door internet hebben we gebruikers van andere talen en andere culturen binnen handbereik. Contact kent geen grenzen meer. Wie communiceert via internet krijgt direct respons en resultaat.

Wat we willen is recente wetenschappelijke inzichten over taalverwerving en taaldidactiek productief maken voor klanten binnen en buiten de universiteit. We maken daarbij optimaal gebruik van de mogelijkheden die nieuwe technologieën en communicatiemiddelen ons bieden.

Ook willen we klanten bewust maken van de sociale en culturele context waarin geschreven en gesproken teksten functioneren en van de invloed die taalgebruik heeft op begrip.

We willen onze klanten helpen om de kwaliteit van hun taalgebruik op peil te houden door kritisch gebruik van media en online diensten.

Missie > Wat we voor anderen betekenen

Het Talencentrum wil dat mensen volwaardige partners zijn in internationale samenwerking en communicatie. Taalvaardigheid en interculturele sensitiviteit zijn daar volgens ons fundamentele voorwaarden voor. We drukken dit uit in onze merkbelofte: express yourself - understand the world

Het Talencentrum maakt het mogelijk om:

... vanuit genuanceerd begrip van de (interculturele) context waarin je verkeert

... je zodanig uit te drukken,

... dat je zo goed mogelijk tot je recht komt

... op het niveau dat je zelf voor ogen hebt.

We zetten onze expertise in voor onze klanten, zodat ze een toonaangevende rol kunnen spelen in elke fase van internationale samenwerking en op elk gewenst niveau van taalvaardigheid.

Unieke kracht > Waarin wij echt goed zijn

Ons internationale team van vernieuwingsgerichte en academisch gevormde medewerkers is onze kracht. We staan niet stil, we vernieuwen regelmatig onze taal- en cultuurdiensten voor hoger opgeleiden en professionals. Ons internationale team weet uit ervaring wat het is om je in een andere culturele wereld te leren bewegen en presenteren. Toepassing van innovatieve taaldidactiek, gebruik van nieuwe media en inzet van ervaren docenten en excellente taalgebruikers (native level speaking) speelt een belangrijke rol bij het op peil houden van de kwaliteit van taalonderwijs en vertaaldiensten.

Specialiteit van het Talencentrum is scholing en ondersteuning in elke fase van internationalisering waarin organisaties zich bevinden. Verwerving van taal en het vergroten van interculturele sensitiviteit zijn zoveel mogelijk geïntegreerd in de cursussen Nederlands voor buitenlanders en in de cursussen in andere (Europese en niet-Europese) talen. Onze dienstverlening op maat spitst zich op elk gewenst taalniveau toe op de beroepssituatie en het vakgebied van de opdrachtgever. Door onze band met de Rijksuniversiteit Groningen en met wetenschappelijke partners elders in Nederland en in Europa zijn we betrokken bij innovatief taaldidactisch onderzoek en staan we vooraan als er zich nieuwe technische mogelijkheden aandienen.

Merkwaarden > Waaraan je ons herkent

Een aantal eigenschappen zijn kenmerkend voor de manier van werken van het Talencentrum. Wij zijn:

 • Bevlogen: Werken met taal is onze passie. We kennen allemaal onze eigen taal en cultuur en we staan open voor de achtergrond van mensen met wie wij werken. Eigen ervaringen met het leren van een taal en met inzichten in intercultureel sociaal verkeer inspireert ons werk. We zien dat betere internationale contacten de sociale cohesie versterken in een maatschappij die op weg is naar een social sustainable society.
 • Doelgericht: Goede taalbeheersing en sensitiviteit voor culturele verscheidenheid maakt mensen sterker. Wij stellen mensen in staat om optimaal te functioneren in de internationale en interculturele omgeving waarin ze leven en werken; van eenvoudige zelfredzaamheid op straat of in een winkel tot professionele presentatie en individuele zelfexpressie in een bedrijf of op een congres of publicaties in vooraanstaande internationale media. Luisterend naar de vraag bepalen we, in samenspraak met de opdrachtgever, het doel en de inhoud van de diensten en producten die we leveren.
 • Vernieuwend: We zijn actief in het toepassen van nieuwe kennis op ons vakgebied en we verwerken recente inzichten in onze diensten en producten. We vinden onszelf regelmatig opnieuw uit ten behoeve van de mensen voor wie wij werken. Innovatieve medewerkers voelen zich bij ons thuis.  

Kwaliteitswaarden > Voor goed werk

Vanzelfsprekend heeft alles wat we doen een solide basis. Dat betekent voor ons:

 • Kwaliteit bewaken : Een waarborg voor de kwaliteit van onze cursussen is onze visie op taalonderwijs, gebaseerd op vijf pijlers van effectief taalonderwijs (*). De kwaliteit van vertalingen garanderen we door dubbele controle van elke vertaalde tekst. Elke vertaling wordt gecontroleerd door ten minste één moedertaalspreker van de doeltaal.
 • Betrouwbaar zijn : Behalve aan evaluatie achteraf besteden wij veel aandacht aan een diagnostische intake vooraf en aan tussentijdse feedback. Persoonlijk contact is onze waarborg voor kwaliteit, resultaat en tevredenheid.
 • Maatwerk uitvoeren : Wij ontwikkelen producten en diensten die aansluiten bij de specifieke behoefte van de klant en bij de context waarin taal wordt gebruikt. Onze professionals zijn gespecialiseerd in diverse vakgebieden, waardoor ze in staat zijn om hun taaltraining of vertaling aan te passen aan de context van de klant.
 • Gericht op samenwerking : Producten en diensten ontwikkelen we het liefst in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers. Waar nodig schakelen we aanvullende expertise in uit onze nationale en internationale (universitaire) netwerken.
 • Resultaatgericht werken : Tijdens de uitvoering houden we scherp het beoogde taalniveau en de beoogde competenties in beeld, die op basis van intake en feedback met de klant zijn bepaald.
 • Professioneel teamwerk : De opdrachtgever kan voor een one-stop-shopping service terecht bij het Talencentrum. Voor (bijna) elke taal en op elk niveau; voor taaltrainingen en trainingen in interculturele sensitiviteit; voor tests en assessments; voor teksten, vertalingen, correcties en ondertiteling op ieder vakgebied. Als team van taal- en cultuurexperts werken we onderling nauw samen.
 • Transparante presentatie : Onze prijsopbouw en onze wijze van uitvoeren zijn helder en inzichtelijk voor onze opdrachtgevers.
 • Waar voor je geld leveren : We leveren gegarandeerd hoge kwaliteit tegen een betaalbare prijs.
Laatst gewijzigd:15 september 2017 21:21
printView this page in: English