Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOnderzoekPromoverenPromovendus-werknemer

Rechtspositie van een promovendus

Op deze pagina worden aspecten behandeld van de rechtspositie van promovendi die aangesteld zijn als werknemer. Voor vragen hierover kun je terecht bij de personeelsadviseurs van de faculteit.

Functieprofiel

Alle Nederlandse Universiteiten gebruiken het systeem Universitair Functieordenen (UFO). In dit systeem zijn alle functies binnen de universiteiten opgenomen, inclusief het functieprofiel Promovendus. In het functieprofiel worden het doel, de kernactiviteiten en de beoogde resultaten van de functie van promovendus beschreven.

CAO (bijzondere bepalingen voor promovendi)

De rechtspositie van medewerkers staan beschreven in de CAO-NU. Ook de salarisindeling is hierin te vinden.

Medezeggenschap

Drie promovendi participeren in de programmaraad van de promovendi-opleiding. Eén promovendus is lid van de faculteitsraad.s

Opleidings- en begeleidingsplan voor promovendis

Bij de start van de promotieopleiding wordt door de promotor met elke promovendus een individueel graduate contract (opleidings- en begeleidingsplan) opgesteld. De inrichting hiervan hangt sterk af van de vooropleiding, de reeds verworven kwalificaties en het onderzoek van de promovendus (de startsituatie en het beoogde einddoel). Het graduate contract wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd door de promotor en eventuele andere begeleiders en, indien gewenst, bijgesteld. Bekijk het formulier.

Functioneringsgesprekken en beoordelingen

De promotor voert minstens een keer per jaar een functionerings/ voortgangsgesprek met de promovendus. In dit gesprek komen de vorderingen in de opleiding en het promotieonderzoek aan de orde, en worden eventuele knelpunten besproken en, zo mogelijk, opgelost.
In het eerste en In na het derde jaar wordt de promovendus beoordeeld. De eerste beoordeling vormt de basis voor het besluit de aanstelling van de promovendus al dan niet te verlengen na het eerste jaar.

Einde van de aanstelling

Tegen het eind van de aanstelling heeft de de promovendus een geprek met de personeelsadviseur. In dit gesprek wordt onder andere gesproken over de mogelijke vervolgstappen in de loopbaan van de promovendus. De promovendus kan ook de cursus loopbaanontwikkeling voor promovendi doen.
Promovendi die als werknemer aangesteld zijn geweest, kunnen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering.

Laatst gewijzigd:19 juli 2018 16:25
printView this page in: English