Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekEthische Commissie

Criteria voor indienen onderzoeksvoorstel

Wanneer kan er sprake zijn van schade?

Voor onderzoeken waarin participanten schade kunnen ondervinden als gevolg van deelname aan het onderzoek, is ethische toetsing gewenst.

Onderzoeksvoorstellen waarbij er geen risico op schade bij participanten is, hoeven NIET te worden voorgelegd.

Voorbeelden:

 • Dossieronderzoek waarbij in alle stappen van het onderzoek de anonimiteit van gegevens is gewaarborgd. Participanten nemen niet actief deel aan het onderzoek. De data worden geanonimiseerd. De onderzoekers hebben de geheimhouding geregeld met de instelling.
 • Onderzoek naar de professionalisering van docenten, wanneer hier geen kinderen bij betrokken zijn.
 • Onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van instrumenten wanneer er niet actief participanten bij betrokken zijn.


Onderzoeken waarbij het noodzakelijk is toestemming te vragen zijn onderzoeken waar de privacy of het emotioneel welbevinden in het geding is of waar het gevoelige onderwerpen betreft:

Voorbeelden:

Privacy

 • Observatieonderzoek bij kinderen door middel van video-opnames waarbij de resultaten worden teruggekoppeld aan de docent. Of de resultaten op groepsniveau of op individueel niveau worden teruggekoppeld maakt dat er respectievelijk passieve en actieve toestemming van ouders nodig is.
 • Het meten van de effectiviteit van bepaalde interventies door gebruik te maken van het bijhouden van dagboeken door participanten.


Emotioneel welbevinden

 • Interviewen van participanten over de onderwerpen seksueel misbruik of ander geweld.
 • Onderzoek naar participanten in therapie.
 • Onderzoek bij (minderjarige) asielzoekers waarbij hun achtergrond aan de orde komt.
 • Onderzoek waarin participanten met een beperking deelnemen.


Gevoelige onderwerpen

 • Onderzoek naar pesten waarbij kinderen door middel van sociogrammen aangeven hoe de onderlinge relaties in de groep zijn.
 • Onderzoek naar seksueel gedrag.


Voor uitspraken over actieve of passieve toestemming, toestemming vragen in relatie tot de leeftijd van participanten en bijvoorbeeld onderzoek naar groepen, wordt verwezen naar de uitgangspunten in het Ethiek Reglement Pedok.

Laatst gewijzigd:12 oktober 2015 11:12
printOok beschikbaar in het: English