Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieBestuur en CommissiesWerkgroepenReglementen

Regeling werkgroep Erfgoed

Vastgesteld door de Faculteitsraad dd.22 juni 2017.

Taak

De commissie erfgoed heeft tot taak:

 1. voorstellen te ontwikkelen voor archivering van beeldmateriaal (foto's, film- en evt. audiomateriaal) betrekking hebbend op de faculteit
 2. voorstellen te ontwikkelen voor archivering van schriftelijk materiaal betrekking hebbend op de faculteit
 3. voorstellen te ontwikkelen voor het vastleggen van de 'oral  history' van de faculteit, waarbij te denken valt aan interviews met emeriti of andere personen die kennis hebben van de geschiedenis van de faculteit
 4. regie voeren op de archivering van alle materiaal
 5. het adviseren van het faculteitsbestuur over het zichtbaar maken van het facultaire erfgoed.
 6. de bewustwording van het erfgoed GMW inbrengen in het Onderwijs

Samenstelling

De commissie Erfgoed bestaat uit tenminste 4 leden verbonden aan de faculteit GMW, waarbij in principe alle afdelingen vertegenwoordigd zijn, en kan worden aangevuld met externe leden.

Benoeming

 1. De commissie kiest zelf een voorzitter uit haar midden.
 2. De voorzitter en alle leden worden benoemd door het FB.
 3. De leden worden benoemd voor een termijn van vijf jaar en zijn herbenoembaar.

Overlegfrequentie

 1. De werkgroep vergadert tenminste drie keer per jaar.

Memorie van Toelichting

De taak van de commissie erfgoed grenst voor een deel aan de binnen de faculteit ondergebrachte Archief en Documentatiecentrum Nederlandse Gedragswetenschappen. De regie ligt bij de commissie erfgoed, de verantwoordelijkheid voor het beheer van de door de commissie erfgoed gerealiseerde erfgoedkamer ligt bij het ADNG.

Ondersteuning

 1. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris vanuit SAS.
Laatst gewijzigd:05 februari 2018 13:59
printView this page in: English