Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieBestuur en CommissiesWerkgroepenReglementen

Regeling werkgroep bibliotheek

Vastgesteld door de Faculteitsraad dd.17 december 2013.

Taak

De werkgroep heeft tot taak:

 1. advisering van het faculteitsbestuur over het te volgen beleid inzake de facultaire bibliotheek GMW, voor zover het de collectievorming, het -beheer, de -ontsluiting en de beschikbaarstelling van de collectie betreft;
 2. advisering van het faculteitsbestuur over de toegang tot de gedrukte- en digitale collectie en tot de catalogi;
 3. advisering van het faculteitsbestuur over de facultaire regels en criteria die van toepassing zouden moeten zijn bij de collectionering in de bibliotheek.
 4. het namens het faculteitsbestuur op grond van vastgestelde criteria nemen van beslissingen over de collectionering van de bibliotheek GMW, inclusief de tijdschriftabonnementen en de elektronische media, binnen de door het faculteitsbestuur gestelde financiële kaders.

Samenstelling

De werkgroep bibliotheek is als volgt samengesteld:

 1. zeven leden vanuit het wetenschappelijk personeel: twee leden afkomstig uit de afdeling psychologie, één lid afkomstig uit de afdeling sociologie, twee leden afkomstig uit de afdeling pedagogiek/onderwijskunde, één lid afkomstig uit de afdeling lerarenopleiding, alsmede één lid vanuit het wetenschappelijk personeel van de Faculteit GMW, zijnde de voorzitter.
 2. één lid vanuit de studenten ingeschreven bij de Faculteit GMW.
 3. De werkgroep kan één of meer adviseurs verzoeken op grond van inhoudelijke deskundigheid deel te nemen aan vergaderingen van de werkgroep. Het hoofd van de afdeling Informatievoorziening & Collectievorming van de Universiteitsbibliotheek wordt principieel als adviseur uitgenodigd.

Benoeming

 1. De voorzitter wordt gevraagd en benoemd door het faculteitsbestuur.
 2. De overige leden vanuit het wetenschappelijk personeel worden voorgedragen door de onderwijs- en onderzoeksdirecteuren en worden benoemd door het faculteitsbestuur. Deze leden kennen een benoemingstermijn van twee jaar.
 3. Het lid vanuit de studenten wordt voorgedragen door de studentleden van de faculteitsraad en benoemd door het faculteitsbestuur. Dit lid kent een benoemingstermijn van één jaar.

Werkwijze

 1. De werkgroep vergadert zo vaak als de voorzitter of tenminste twee leden dat nodig oordelen, doch minimaal eens per jaar.
 2. Over de collectionering beslist de werkgroep met eenvoudige meerderheid van stemmen.
 3. Bij staking der stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
 4. De werkgroep stelt een behandelprocedure voor de behandeling van verzoeken aangaande de collectie vanuit de staf of de studenten vast.

Ondersteuning

 1. De werkgroep wordt ondersteund vanuit de facultaire bibliotheek; de facultaire bibliothecaris is de ambtelijk secretaris.

Geschillen

1.   Bij geschillen beslist het faculteitsbestuur.                                                                     

Laatst gewijzigd:04 januari 2018 13:08
printView this page in: English