Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieBestuur en CommissiesWerkgroepenReglementen

Regeling Werkgroep Arbo- en Milieuzorg (A&M)

Gewijzigde regeling. Vastgesteld door de Faculteitsraad dd 17 maart 2015.

Taak

De werkgroep A&M heeft tot taak:

 1. advisering van het faculteitsbestuur over het te volgen beleid, en de uitvoering daarvan, inzake de arbo- en milieuzorg in de faculteit der GMW;
 2. advisering van het faculteitsbestuur over de facultaire regels en criteria die van toepassing zouden           moeten zijn op de veiligheids- en gezondheidsvoorzieningen in de facultaire gebouwen;
 3. advisering van het faculteitsbestuur over de gevolgen van universitaire- en landelijke regelgeving op het terrein van de arbo- en milieuzorg voor het huidige beleid en voor de investeringsplannen op het terrein van de arbo- en milieuzorg;
 4. advisering van het faculteitsbestuur over het arbo-jaarplan, inclusief de voorgenomen besteding van het arbo-budget, en het arbo-jaarverslag;
 5. advisering van het faculteitsbestuur inzake algemene en specifieke inventarisaties op het terrein van de arbo- en milieuzorg binnen de GMW.

Samenstelling

De werkgroep arbo- en milieuzorg is als volgt samengesteld:

 1. vijf leden vanuit het personeel: één lid afkomstig uit de afdeling psychologie; één lid afkomstig uit de afdeling sociologie; één lid afkomstig uit de afdeling pedagogiek/onderwijskunde; één lid afkomstig uit de afdeling lerarenopleiding; één lid afkomstig uit de facultaire dienst.
 2. één of twee leden vanuit de studenten ingeschreven bij de Faculteit GMW.
 3. Eén van de leden vanuit het personeel fungeert als voorzitter.

Adviserende leden

 1. Aan de werkgroep kunnen adviserende leden worden toegevoegd vanuit de Faculteit GMW en vanuit Universitaire diensten.
 2. De Arbo- en Milieucoördinator van GMW en een vertegenwoordiger van de Arbo- en Milieudienst van de RUG zijn adviserende leden.
 3. Andere adviserende leden kunnen, in overleg met het FB, worden toegevoegd op grond van specifieke kennis aangaande Arbo- en Milieuzorg.

Benoeming

 1. De voorzitter wordt gevraagd en benoemd door het faculteitsbestuur.
 2. De leden vanuit het personeel afkomstig uit de afdelingen worden voorgedragen door de opleidingsdirecteuren, en de onderzoekdirecteuren en benoemd door het FB.
 3. Het lid vanuit het personeel van de facultaire dienst wordt voorgedragen door de PH-middelen en benoemd door het FB
 4. De bovengenoemde leden kennen een benoemingstermijn van drie jaar; deze termijn kan éénmaal worden verlengd.
 5. De leden vanuit de studenten worden voorgedragen door de studentleden van de faculteitsraad en benoemd door het FB. Deze leden kennen een benoemingstermijn van één jaar; deze termijn kan éénmaal worden verlengd.

Werkwijze

 1. De werkgroep vergadert zo vaak als de voorzitter of tenminste twee leden dat nodig oordelen, doch minimaal eens per jaar.
 2. Bij staking der stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Ondersteuning

 1. De werkgroep wordt ondersteund door de facultaire arbo- en milieucoördinator.
Laatst gewijzigd:07 maart 2016 17:28
printView this page in: English