Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieBestuur en CommissiesReglementen

Stappenschema Hoogleraarbenoemingen GMW

Versie 2 november 2012

A. Procedure met externe werving:

 1. Afdeling, i.c. directie motiveert wens tot instellen van leerstoel aan FB en toont financierbaarheid aan.
 2. FB beslist over in gang zetten van het proces, bij positief besluit.
 3. FB stelt structuurcommissie en (evt. later) benoemingsadviescommissie (BAC) in tijdens FB-vergadering en stuurt leden een benoemingsbrief.
 4. Structuurcommissie schrijft concept-structuurrapport (incl. namen van 6 internationale coryfeeën op dit gebied, en 6 potentiële kandidaten), en voor CvB geschikte motivering instelling leerstoel.
 5. Structuurcommissie schrijft concept-advertentietekst en laat die in BAC circuleren tot er overeenstemming is en stuurt stukken ter vaststelling aan FB.
 6. Decaan informeert RM mondeling of per mail.
 7. FB stelt structuurrapport, motivatie en advertentietekst vast in FB vergadering, waarna alle stukken met aanbiedingsbrief met daarin motivatie naar CvB worden gestuurd.
 8. Na goedkeuring CvB start werving via digitale kanalen, i.o.m. en met hulp van de BAC-leden en directie afdeling.
 9. BAC neemt selectie ter hand en komt tot een voordracht die ze als advies voorlegt aan het FB.
 10. FB beslist in FB-vergadering over voordracht en stuurt bij akkoord dossier kandidaat voor advies naar zusterfaculteiten.
 11. Als alle adviezen binnen zijn, wordt voordracht met aanbiedingsbrief en volledige dossier doorgestuurd aan het CvB met verzoek over te gaan tot benoeming.

B. Procedure waarbij al beoogde kandidaat is (m.n. bij bijzondere leerstoelen)

 1. Afdeling, i.c. directie motiveert (o.a. m.b.v. CV) wens tot instellen van leerstoel voor betreffende persoon aan FB en toont financierbaarheid aan.
 2. FB beslist over in gang zetten van het proces, bij positief besluit.
 3. FB stelt structuurcommissie en (evt. later) benoemingsadviescommissie (BAC) in tijdens FB-vergadering en stuurt leden een benoemingsbrief.
 4. Structuurcommissie schrijft concept-structuurrapport, en i.g.v. bijz. leerstoel, draagt zorg voor instellingsverzoek door Stichting, of anders zorgt voor CvB geschikte motivering instelling leerstoel.
 5. Decaan informeert RM.
 6. FB stelt in FB vergadering structuurrapport vast, en motivatie en eventueel advertentietekst, waarna dit naar CvB wordt gestuurd. Na instemming CvB.
 7. BAC neemt beoordeling van beoogde kandidaat ter hand (doel professorabiliteit toetsen) en maakt een voordracht die ze als advies voorlegt aan het FB.
 8. FB beslist in FB-vergadering over de voordracht en stuurt bij akkoord dossier kandidaat voor advies aan de zusterfaculteiten of ziet in bepaalde gevallen af van ronde langs de zusterfaculteiten.
 9. Als alle adviezen binnen zijn, wordt voordracht met aanbiedingsbrief en volledige dossier (nb. inclusief reglement bijzondere leerstoel en samenstelling curatorium) doorgestuurd aan het CvB met verzoek in te stemmen met de benoeming en de betrokken stichting toestemming te geven c.q. te verzoeken om de kandidaat te benoemen.
Laatst gewijzigd:07 maart 2016 17:27
printView this page in: English