Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieBestuur en Commissies

Regeling Vaste Adviescommissie Onderwijs Faculteit GMW

Bijgestelde regeling. Vastgesteld door de Faculteitsraad dd 17 december 2013.

Taak

De vaste adviescommissie onderwijs heeft tot taak:

 1. advisering van het faculteitsbestuur over het te volgen beleid inzake
  - nieuwe opleidingen
  - algemeen beleid inzake studeerbaarheid
  - algemeen beleid inzake kwaliteitszorg onderwijs
  - algemene voorzieningen ten behoeve van het onderwijs
  - onderwijsbeleid op instellingsniveau, in ieder geval voor zover dat in het bestuurlijk overleg tussen het College van Bestuur en het FB wordt besproken

Samenstelling

De vaste adviescommissie onderwijs is als volgt samengesteld:

 1. Uit elk van de Opleidingscommissies van de Faculteit GMW een staflid èn een student; zijnde de voorzitters en de vicevoorzitters van de OCs, of andere representanten vanuit de Opleidingscommissies als de Opleidingscommissie daar in meerderheid de voorkeur aan geeft.
 2. Vier leden uit de Faculteitsraad GMW (twee stafleden en twee studentleden).
 3. De (vice)voorzitter van het FB alsmede het adviserend studentlid van het FB zal de vergaderingen bijwonen; de (vice)voorzitter van het FB zal
  de vergaderingen voorzitten.

Benoeming

 1. De leden vanuit de Opleidingscommissies worden voorgedragen door de desbetreffende opleidingscommissies en benoemd door het FB. De stafleden kennen een benoemingstermijn van twee jaar. De studentleden kennen een benoemingstermijn van één jaar met de mogelijkheid van herbenoeming van één jaar.
 2. De leden vanuit de Faculteitsraad worden voorgedragen door de leden van de faculteitsraad en benoemd door het FB. De stafleden kennen een benoemingstermijn van twee jaar. De studentleden kennen een benoemingstermijn van één jaar.

Werkwijze

 1. De vaste adviescommissie vergadert zo vaak als de voorzitter of tenminste twee leden dat nodig oordelen, doch minimaal twee keer per jaar.

Ondersteuning

 1. De werkgroep wordt ambtelijk ondersteund vanuit het faculteitsbureau.
Laatst gewijzigd:22 juni 2016 13:47
printView this page in: English