Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieBestuur en CommissiesFaculteitsraad

Jaarverslag Faculteitsraad PPSW 2004

Inleiding

In het afgelopen jaar heeft de FR aandacht besteed aan vele onderwerpen. Hieronder volgt een aantal zaken dat melding verdient. De onderwerpen worden in een brede context geplaatst en gaan daarmee verder dan louter een samenvatting van de notulen.

OER

Een belangrijke gebeurtenis is ieder jaar de behandeling en vaststelling van de Onderwijs- en Examen Regelingen (OER-en). De FR geeft vroegtijdig de aandachtspunten aan (o.a. ten behoeve van de OC’s ). Meer (inhoudelijke) controle wordt hierdoor gerealiseerd.

Om in de toekomst tot een vlottere behandeling van de OEREN te komen heeft de FR het afgelopen jaar veel tijd en energie gestopt in het ontwikkelen van een goede procedure voor inhoudelijke behandeling en in een kloppend tijdschema.

De behandeling van het inzagerecht van afgelegde tentamens leidde tot terugkerende discussies.

Internationalisering

Internationalisering is een ieder jaar aan belang winnend onderwerp. De studentenfractie was van mening dat er prioriteit gegeven moest worden aan een herlocatie van het International Office benevens personele uitbreiding van dit Office. De herlocatie is inmiddels gerealiseerd.

De FR maakt zich enige zorgen over het tegenvallende exportcijfer. De FR is van mening dat internationale oriëntering belangrijk is voor studenten.

De FR benadrukte tijdens meerdere vergaderingen het belang van toetsing van beheersing van de Engelse taal door (buitenlandse) studenten en docenten (indien nodig gevolgd door aanvullende scholing).

Huisvesting

De elkaar opvolgende rondes van juridische procedures en niet verleende vergunningen hebben tot verdere vertraging van het oplossen van de ruimtenood geleid. In de FR werden herhaaldelijk vragen gesteld over deze kwestie en aangedrongen op het zoeken naar alternatieven.

Verkiezingen

Zoals elk jaar waren er verkiezingen voor de studentengeleding, de samenstelling van de studentenfractie is op éé n lid na geheel gewijzigd. Het inwerken van een bijna geheel vernieuwde studentenfractie is geen sinecure, maar de goede samenwerking van de beide fracties en het in het algemeen constructieve overleg met het FB en de ondersteuning door het FR-secretariaat bood soelaas.

Voorgenomen reorganisatie

Na een onderzoek naar de wenselijkheid van reorganisatie bij het onderdeel PAO (van PEDOK) stelde het FB voor betreffende basiseenheid te reorganiseren. Over het middel om te komen tot een evenwicht tussen bezetting en beschikbare formatie werd door de FR en het FB verschillend gedacht.

Het middel reorganisatie was in de ogen van de FR een brug te ver. De FR had een duidelijke voorkeur voor een vlotte herschikking van personeel binnen PEDOK inclusief inzet van de beleidsruimte voor innovatie van het onderwijs alsmede een soepele afvloeiing van een gedeelte van het personeel via vrijwillig (partieel) prepensioen en vrijwillig gedeeltelijk vertrek en adviseerde het FB als zodanig. Het FB nam het advies niet over en eindjaars besloot het CvB het voornemen tot reorganisatie van de basiseenheid PAO kenbaar te maken aan het Lokaal Overleg.

Strategisch plan

De FR adviseerde het FB de veranderingen die tot nu toe hebben plaatsgevonden grondig te evalueren alvorens nieuwe veranderingen in te voeren.

Meindert Slagter, vz

Leentje Haaksma, vice-vz

Laatst gewijzigd:22 juni 2016 09:25
printView this page in: English