Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieBestuur en CommissiesFaculteitsraad

Jaarverslag Faculteitsraad PPSW 2002

In het onderstaande stuk wordt een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste onderwerpen die het afgelopen jaar tijdens Faculteitsraad (FR) vergaderingen aan bod zijn gekomen. Een verdere en gedetailleerde bespreking van het gehele jaar staat in de notulen. Alvorens met de inhoudelijke bespreking te beginnen, moet vermeld worden dat de samenwerking tussen het Faculteitsbestuur (FB) en de FR doorgaans zeer prettig was.

Bij de studentenverkiezingen was de opkomst 45 procent, wat wederom een stijging is in verhouding tot voorgaande jaren (2000: 24%, 2001: 40,8 %). Naast de toegenomen belangstelling van studenten voor de bestuurlijke aangelegenheden, heeft de elektronische manier van stemmen op deze stijging invloed gehad.

Een belangrijk proces was de oprichting van de nieuwe opleiding Bewegingswetenschappen (BW). Daarbij heeft de FR er op aangedrongen dat er zo snel mogelijk een ‘Opleidingscommissie (OC) BW in oprichting’ ingesteld werd.

De afhandeling van de ideeën die ingeleverd werden ten behoeve van de Kleine Kwaliteit is door de FR gecontroleerd en er is aangedrongen op een snelle update van het archief op de website.

Een probleem was de huisvesting van de studieverenigingen. De FR heeft meermaals aangedragen dat er problemen waren bij de toewijzing van ruimte en de miscommunicatie tussen verschillende verantwoordelijken. Uiteindelijk hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen FB en de verenigingen om tot een bevredigende oplossing te komen.

Om de toetsing van de OER-en soepeler te laten verlopen heeft de FR in oktober een aantal punten aangedragen betreffende TBW-studiepunten, instroom HBO, nakijktermijn, wiskundedeficiëntie, Engelstalig onderwijs, aantal herkansingen. Deze punten moeten in de OC aan de orde komen op het moment dat de OER wordt behandeld en voorzien van commentaar. Naast een soepeler verloop van de totstandkoming van de OER-en, geeft deze manier van werken de FR de mogelijkheid om inhoudelijk invloed uit te oefenen.

In 2002 is de invoering van de BAMA een belangrijk onderwerp geweest. De FR werd op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen door het FB, stelde kritische vragen en probeerde duidelijkheid te krijgen over de 2-jarige Masters.

Drie Taskforces, Nestor, Invloed Bedrijfsleven en AIO-problematiek, hebben dit jaar verslag uitgebracht. Ten aanzien van de eerste is de conclusie dat er te weinig middelen werden ingezet om Nestor onder de aandacht te brengen. De FR vond het zinvol dat de OC’s hierbij betrokken werden, zodat zij advies konden uitbrengen over welke didactische vormen daarbij handig zijn. De Taskforce ‘Invloed van het Bedrijfsleven’ rapporteerde dat er weinig bemoeienis is vanuit het bedrijfsleven en dat de richtlijnen goed zijn. Er zou zelfs meer sponsoring mogen zijn. Het rapport van de Taskforce Aio-problematiek en het stuk van het FB over het Aio-beleid zullen naar verwachting leiden tot minder problemen bij Aio’s en het effectiever afronden van proefschriften.

Een heuglijke gebeurtenis van het afgelopen jaar was de opening van het Muntinggebouw. Het lenigt enigszins de behoefte aan ruimte.

Tenslotte zijn er nog een aantal noemenswaardige onderwerpen besproken, waaronder: het financieel verslag 2001, het Jaarverslag van de Faculteit 2001, het Arbo- en Milieu- (A&M)Jaarplan en de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). De FR drong er op aan dat er naast een Risico-Inventarisatie tevens een gebruikersonderzoek plaatsvond. Deze besprekingen hebben op een aantal punten tot bijstellingen en verhelderingen geleid. Er is aandacht besteed aan de Bezinning op de MUB van het CvB en naar het commentaar van het FB is kritisch gekeken. Tenslotte is het Strategieplan van het CvB aan de orde geweest. Dit heeft verschillende reacties opgeleverd die in het commentaar van het FB naar het CvB zijn meegenomen.

Laatst gewijzigd:22 juni 2016 09:25
printView this page in: English