Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieBestuur en CommissiesFaculteitsraad

Jaarverslag Faculteitsraad PPSW 1999

In de Faculteitsraad (FR) zijn veel voor de Faculteit belangrijke zaken aan de orde gekomen. Details hierover kunnen in de notulen van de FR worden nagegaan. Het onderstaande verslag geeft de belangrijkste behandelde punten aan. Over het algemeen is het overleg met het Faculteitsbestuur (FB) op een wederzijds constructieve manier verlopen.

Voor de studentenfractie worden jaarlijks verkiezingen gehouden. Bij de verkiezingen was de opkomst helaas tamelijk laag, 28% (hetzelfde niveau als in 1998). Voor de personeelsfractie zijn de verkiezingen eens in de twee jaar. Deze zijn ook in 1999 gehouden; de opkomst hierbij was 56% . In september 1999 is de faculteitsraad begonnen in haar nieuwe samenstelling.

Wat betreft de verdere implementatie van de MUB is o.a. aandacht besteed aan de procedures rondom de meerjarenafspraken. Het FB is gevraagd om toe te zien op grote zorgvuldigheid bij het maken van deze afspraken. De door de FR uitgesproken bezorgdheid is door het FB tot uiting gebracht in haar kontakten met voorzitters van basiseenheden.

Diverse stukken van belang voor de faculteit zijn besproken: de facultaire strategienota 1999-2002, het jaarverslag 1998, het financieel jaarverslag 1998, de evaluatie van de medezeggenschap onder de MUB, Meerjarenbegroting 2000-2003, de Onderwijs- en Examen-reglementen, het facultaire ICT-plan 2000, en het ARBO- en milieujaarplan 2000. Deze besprekingen hebben op een aantal punten tot bijstellingen en verhelderingen geleid. In de faculteitsraad komen regelingen van de verschillende afdelingen (psychologie, pedok, sociologie) bij elkaar. Voor zover dat redelijk is streeft de FR naar vergelijkbaarheid tussen de afdelingen van dit soort regelingen.

Bij de bespreking van de Onderwijs- en Examenreglementen is voor Pedagogiek en Onderwijskunde het aanvankelijke voorstel naar de Opleidingscommissies teruggestuurd met het voorstel dat het aantal tentamenkansen niet op (zonder meer) 2, maar op tenminste 2 zou worden gesteld. In tweede instantie zijn, na overname van deze wijziging, deze reglementen door de FR goedgekeurd. De andere Onderwijs- en Examenreglementen zijn direct goedgekeurd.

De problemen bij het netwerk en het ICT-beheer zijn in het begin van 1999 besproken. Zowel de optredende frustratie en ontevredenheid bij gebruikers als de goede inzet van de medewerkers van het ICT-beheer zijn daarbij naar voren gebracht. Open en snelle communicatie over bij het netwerk optredende problemen is van groot belang. De FR steunde de aanpak door het FB maar benadrukte de noodzaak van evaluatie over enige tijd van deze aanpak, waarbij ook kritisch naar de hoogte van de formatie moet worden gekeken.Ook op andere momenten zijn de voorzieningen op ICT gebied (bv. computers voor studenten) besproken.

Naast deze punten is er een aantal andere onderwerpen met enige regelmaat aan de orde geweest. Dit waren o.a. de positie van het Centrum voor Omgevings- en Verkeerspsychologie (COV), dat in financiële problemen verkeerde. Uiteindelijk zijn de medewerkers van het COV "ingebed" in de afdeling psychologie. Een ander punt was de facultaire nieuwbouw, een continuing story die in 1999 bij lange na niet werd afgerond. De verplichting voor algemeen vormende vakken ("AVV") is herhaaldelijk besproken, en de FR heeft haar ontevredenheid uitgesproken over het beleid van het CvB, dat overhaast het AVV plan heeft doorgedrukt, zonder hierbij voldoende acht te slaan op van vele kanten aangevoerde bezwaren. Ook het beleid rond de "kleine kwaliteit" is diverse malen onderwerp van gesprek geweest.

Laatst gewijzigd:22 juni 2016 13:43
printView this page in: English