Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieBestuur en CommissiesOpleidingscommissies

Reglement van Orde Opleidingscommissies Faculteit GMW

FR besluit 17.11.98

De faculteit kent een opleidingscommissie voor de volgende opleidingen:

a. De bachelor en master opleiding Psychologie
b. De bachelor en master opleiding Sociologie
c. De bachelor en master opleiding der Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde
d. De opleiding voor de Research Master
e. De Promotieopleiding
f.  De Lerarenopleiding

Het faculteitsbestuur kan, gehoord de faculteitsraad, bepalen dat één opleidingscommissie voor meerdere opleidingen de opleidingscommissie vormt.

Taak

De opleidingscommissies hebben tot taak:

 1. Advies uit te brengen aan de desbetreffende opleidingsdirecteur en het faculteitsbestuur over de onderwijs- en examenregeling.
 2. Het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling.
 3. Het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de desbetreffende opleidingsdirecteur en/of aan het faculteitsbestuur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding, waaronder begrepen de jaarlijkse studiegids.

Samenstelling

De opleidingscommissies zijn als volgt samengesteld:

 1. De opleidingscommissies bestaan voor de helft uit studenten en voor de andere helft uit wetenschappelijk personeel. Hierbij dient sprake te zijn van een goede rangenmix vanuit het wetenschappelijk personeel, terwijl de studentengeleding bij voorkeur representatief moet zijn voor de gehele opleiding.
 2. Het totaal aantal leden van een opleidingscommissie bedraagt minimaal zes en maximaal twaalf leden.
 3. Het totaal aantal leden van een opleidingscommissie wordt per opleidingscommissie door het Faculteitsbestuur vastgesteld op voorstel van de desbetreffende opleidingscommissie.

Benoeming en lidmaatschap

 1. De leden van de opleidingscommissies worden benoemd door het faculteitsbestuur. Daarbij gaat de voorkeur van het faculteitsbestuur uit naar kandidaten die het lidmaatschap van een opleidingscommissie niet combineren met het lidmaatschap van de faculteitsraad.
 2. De voorzitter van de opleidingscommissie draagt de kandidaten voor aan het faculteitsbestuur.
 3. Werving van de studentleden gaat middels een open sollicitatieprocedure. De zittende studentengeleding van de opleidingscommissie selecteert de kandidaten. De voorzitter van de OC draagt de kandidaten voor aan het faculteitsbestuur. Het faculteitsbestuur vraagt advies van de studentengeleding in de faculteitsraad over de benoeming van de student-leden van de opleidingscommissies. De zittingstermijn van de leden bedraagt maximaal 2 jaar. De leden zijn herbenoembaar.
 4. De overige kandidaten worden geselecteerd door de voorzitters van de aan de desbetreffende opleiding verwante basiseenheden van onderwijs en onderzoek. De voorzitter van de OC draagt de kandidaten voor aan het faculteitsbestuur. De zittingstermijn van deze leden van de opleidingscommissies bedraagt 2 jaar. Jaarlijks zal worden bepaald welke leden dienen af te treden. De leden zijn maximaal éénmaal achtereenvolgend herbenoembaar.
 5. Elke commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een vice-voorzitter. De vice-voorzitter is altijd afkomstig uit de andere geleding dan die waaruit de voorzitter afkomstig is.
 6. Lidmaatschap van de commissie eindigt door tussentijds aftreden, ontslag, vertrek uit de facultaire gemeenschap of overgang naar een andere geleding.
 7. Een lid van de opleidingscommissie kan bij langdurige afwezigheid wegens zwangerschap of om medische redenen, vervangen worden. De procedure voor de vervanging is gelijk aan die voor een reguliere benoeming.

Werkwijze

 1. De opleidingscommissie vergadert zo vaak als de voorzitter of tenminste twee leden dat nodig oordelen, doch minimaal vier keer per jaar.
 2. De opleidingscommissie heeft - in aanwezigheid van de desbetreffende opleidingsdirecteur- ten minste eenmaal per jaar overleg met het faculteitsbestuur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding.
 3. De opleidingscommissie heeft ten minste driemaal per jaar overleg met de desbetreffende opleidingsdirecteur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding.
 4. De opleidingscommissie beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Als een beslissing niet unaniem is, dient de stemverhouding vermeld te worden in het verslag en, voor zover aan de orde, in de berichtgeving aan de directie onderwijs, het FB en de FR.
 5. Van de vergaderingen van een opleidingscommissie wordt een schriftelijk verslag gemaakt, van welk verslag een lijst van aanwezigen deel uitmaakt.
 6. De voorzitter van de desbetreffende opleidingscommissie nodigt de leden van de opleidingscommissie minimaal twee weken voordien uit voor de vergadering. Ter voorbereiding van de vergadering stellen de voorzitter en de vice-voorzitter een agenda op. Deze agenda en de voor de vergadering van belang zijnde schriftelijke stukken worden minimaal vijfwerkdagen voor de vergadering aan de leden gezonden.
 7. De opleidingscommissie kan alleen geldige besluiten nemen als vanuit beide geledingen minimaal de helft van het aantal leden uit die geleding aanwezig is.
 8. De leden van de opleidingscommissie kunnen zich niet laten vervangen.
 9. De vergaderingen van de opleidingscommissie zijn openbaar, tenzij de opleidingscommissie anders besluit.

Informatieverzoeken en behandeltermijnen

 1. De opleidingscommissie kan de desbetreffende opleidingsdirecteur en het faculteitsbestuur verzoeken om nadere informatie die relevant is voor het werk van de commissie.
 2. De opleidingscommissie behandelt het concept voor de onderwijs- en examenregeling van de desbetreffende opleiding minimaal vier weken voordat deze regeling door de Faculteitsraad zal worden behandeld.
 3. De opleidingscommissie bespreekt (een samenvatting van) de uitkomsten van evaluaties die betrekking hebben op de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling in het voorafgaande academisch jaar, alsmede voornemens tot maatregelen die naar aanleiding daarvan worden genomen (follow up interne kwaliteitszorg), maximaal vier maanden na afloop van het desbetreffende academische jaar en brengt daarover advies uit aan de desbetreffende opleidingsdirecteur.

Geschillen en recht van overleg

 1. Bij geschillen over de uitvoering en/of de interpretatie van dit reglement van orde, kan het faculteitsbestuur worden gevraagd een bindende beslissing te nemen.
 2. Naar aanleiding van beraadslaging in de opleidingscommissie of naar aanleiding van het overleg tussen de opleidingscommissie en de opleidingsdirecteur, heeft de opleidingscommissie het recht om een overleg met het faculteitsbestuur te vragen.

Ondersteuning

 1. De opleidingscommissies worden ambtelijk ondersteund vanuit de desbetreffende opleidingen.
 2. Het faculteitsbestuur staat de opleidingscommissie het gebruik toe van de voorzieningen waarover het kan
  beschikken, en die de opleidingscommissie voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.
 3. Het faculteitsbestuur stelt in overeenstemming met artikel 9.48 van de wet de leden van de opleidingscommissie in de gelegenheid om gedurende een door het bestuur van de faculteit in overeenstemming met de opleidingscommissie gezamenlijk vast te stellen hoeveelheid tijd de scholing te ontvangen die de leden van de opleidingscommissie nodig hebben voor de vervulling van hun taak. Het personeel van de faculteit wordt in de gelegenheid gesteld deze scholing in werktijd en met behoud van salaris te ontvangen.

 • Voor de eerste keer gewijzigd met instemming van de Faculteitsraad op 19 juni 2001.
 • Voor de tweede keer gewijzigd met instemming van de Faculteitsraad op 18 december 2001.
 • Voor de derde keer gewijzigd met instemming van de Faculteitsraad op 5 juli 2005.
 • Voor de vierde keer gewijzigd met instemming van de Faculteitsraad op 14 november 2006.
 • Voor de vijfde keer gewijzigd met instemming van de Faculteitsraad op 18 december 2007.
 • Voor de zesde keer gewijzigd met instemming van de Faculteitsraad op 16 december 2008.
 • Voor de zevende keer gewijzigd met instemming van de Faculteitsraad op 19 januari 2010.
 • Voor de achtste keer gewijzigd met instemming van de Faculteitsraad op 14 december 2010.
 • Voor de negende keer gewijzigd met instemming van de Faculteitsraad op 16 december 2014.
Laatst gewijzigd:07 maart 2016 17:22
printView this page in: English