Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenMobility Office - Faculty of Behavioural and Social SciencesStaffBuitenlandverblijf

Marco Polo Fonds

Met ingang van 2013 is het Marco Polo Fonds dat voorziet in studentenmobiliteit voor studie en stage uitgebreid met stafmobiliteit. Deze mogelijkheid vervangt het IC-Fonds (Internationaal Curriculum-Fonds) dat sinds 1997 mobiliteit van stafleden financierde.

Het Marco Polo Fonds kan aangesproken worden door docenten/onderzoekers/OBP en is gericht op financiering van die reizen waarvoor geen financiering via Erasmus+ beschikbaar is. In de praktijk betekent dit veelal dat bezoeken aan of ontvangsten vanuit gastinstellingen buiten de EU in aanmerking komen voor financiering. Financiering gebeurt via 50% matching door de Faculteit.

Doorlopend kunnen reisvoorstellen of ontvangst van gasten in het kader van het Marco Polo Fonds bij het Faculteitsbestuur ingediend worden.

Activiteiten die door het Marco Polo Fonds ondersteund worden zijn: het geven van gastcolleges, opzetten en onderhouden structurele samenwerking en het opzetten van gezamenlijke studieprogramma’s zoals bijvoorbeeld joint programmes. Het Marco Polo Fonds voorziet niet in financiering van congres/seminar-bezoek.

Op de centrale pagina Marco Polofonds staat een nadere omschrijving van de toekenningsvoorwaarden en beschikbare bedragen. Hieronder staat de facultaire aanvraagprocedure omschreven .

Aanvraagprocedure

Aanvragen voor het Marco Polo Fonds dienen door de leidinggevende en afdelingsbestuur goedgekeurd te zijn. Vervolgens worden de aanvragen beoordeeld door het Faculteitsbestuur, en bij een positieve beoordeling doorgezonden naar het Marco Polo Fonds.

Per kalenderjaar is 6000 euro ter beschikking vanuit de Faculteit der Letteren. Dit wordt vanuit het College van Bestuur (CvB) aangevuld met 6000 euro. Totaal is dus voor medewerkers van de FdL 12.000 euro voor inkomende en uitgaande reizen via het Marco Polofonds per kalenderjaar beschikbaar. De aanvragen worden behandeld en indien van toepassing gehonoreerd op volgorde van binnenkomst. De start van de aanvraagprocedure is minimaal 8 weken voor beoogd buitenlandverblijf. Aanvragen binnen 8 weken voorafgaand aan buitenlandverblijf, kunnen mogelijk niet meer in behandeling genomen worden.

Aanvragen voor gebruikmaking van dit budget kunnen gedurende het jaar ingediend worden door via de aanvraagportal buitenlandverblijf de volgende van toepassing zijnde documenten te verzenden o.v.v. projectcode  150 101744 Marco Polofonds.

Belangrijk selectiecriterium voor toekenning door het faculteitsbestuur is uitwerking van meerwaarde en belang voor de FdL en haar studieprogramma's.

Na toekenning kan de reis geboekt worden bij ATP Business Travel BV die de kosten voorfinancieren op grond van het goedgekeurd buitenlandse reisaanvraagformulier. Het goedgekeurde reisaanvraagformulier zorgt er ook voor dat de reis geregistreerd staat voor declaratie en de collectieve reisverzekering van de RUG.

Declaratie van de kosten en verslaglegging reis

  • Het formulier declaratie buitenlandse reis, het formulier Statement of the host én het Marco Polo Report form Outgoing staf of het Marco Polo Report form Incoming staf invullen en samen met alle bonnen en andere bewijsstukken van de te declareren kosten inleveren bij het Mobility Office. Reist u per vliegtuig, dan graag uw boarding pass ook inleveren! Alleen originele betalingsbewijzen, geen kopieën, worden in behandeling genomen.
  • Bij onvolledig ingevulde formulieren of ontbreken van formulieren en/of betalingsbewijzen is de Faculteit gerechtigd de declaratie niet volledig toe te kennen en evt. ontbrekende bedragen in mindering te brengen.
  • De declaratie kan alleen in behandeling worden genomen als de volgende documenten ook zijn bijgevoegd.
    - Marco Polo report form en het formulier Statement of the host
  • Binnen 2 maanden (60 dagen) na afloop van de reis moet de declaratie ingediend zijn. Na deze termijn komen kosten voor eigen rekening en vervalt aanspraak op vergoeding van gemaakte kosten voor reis en verblijf.
Laatst gewijzigd:10 november 2017 10:33
printOok beschikbaar in het: English