Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOrganisatieBureau en DienstenStudiezaken

Examencommissie Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

De Examencommissie beoordeelt verzoeken waarin een student wil afwijken van de eisen van een BA of MA programma. Op deze pagina vindt u formulieren waarmee u een verzoek aan de Examencommissie kunt doen.

Samenstelling

 • Dr. M. van Dijk (Voorzitter)
 • Prof.dr. C.K.M. von Stuckrad (Secretaris)
 • Dr. F.L. Roig Lanzillotta
 • Dr. J.K. Muthert
 • Dr. A.Visser-Nieraeth
 • drs. R. van Deemter (Extern lid)
 • Drs. T.M.L. de Boer (Adviserend lid)

E-mailadres

examencommissie.ggw@rug.nl

Verzoeken aan de Examencommissie

Verzoeken aan de Examencommissie dient u in via het daarvoor bestemde formulier. Elk formulier bestaat uit drie bladzijden. De eerste twee moeten door uzelf worden ingevuld, behalve het blokje dat bestemd is voor de Examencommissie. Vervolgens stuurt u het formulier (inclusief eventuele bijlagen in PDF) per mail door naar de examencommissie. De verzoeken worden in principe elke eerste woensdag van de maand behandeld. Studenten worden verzocht om de formulieren voor de 1e van de maand in te dienen. 

Let op!

Het is belangrijk dat u het formulier eerst downloadt voordat u het invult in Adobe Acrobat Reader.

Heeft u geen Adobe Acrobat Reader? Download dit dan eerst gratis via de website van Adobe. Met dit programma kunt u het formulier vervolgens invullen, opslaan en doorsturen naar de Examencommissie.

Alleen verzoeken met een formulier zullen in behandeling worden genomen. Gelieve het verzoek kort en bondig te houden!! Als bijlage zijn alleen toegestaan studieresultaten en studieprogramma's.

 • Het besluit wordt u na behandeling toegezonden. Tegen dit besluit kunt u eventueel, binnen 6 weken na dagtekening hiervan, beroep aantekenen bij het Centraal loket Rechtsbescherming Studenten (CLRS) via de regelingen, klachten en medezeggenschapspagina. Aangeraden wordt het toegezonden besluit voor uw eigen administratie te bewaren.

 • De secretaris van de Examencommissie draagt zorg voor de volgende afhandeling: toezending van dit bericht aan de onderwijsadministratie i.v.m. opname in Progress, waarna het bericht ook wordt opgeslagen als een Progress-memo.

Formulieren

1. Vervanging studieonderdeel

In bepaalde gevallen mag u wijzigingen aanbrengen in uw BA of MA programma, en verplichte of keuzeonderdelen vervangen door andere vakken. Overlegt u hiervoor eerst met de studieadviseur. Wijziging van uw programma vraagt u aan met onderstaand formulier:

2. Vrijstelling studieonderdeel

In sommige gevallen kunt u vrijstelling krijgen voor bepaalde vakken in uw BA programma. Bijvoorbeeld als u tijdens een eerdere studie aan een universiteit of hbo een vak met vergelijkbare inhoud hebt gevolgd. U dient bewijzen bij te voegen van elders behaalde onderdelen d.m.v. een gewaarmerkte cijferlijst. Voeg ook een vakomschrijving en een literatuurlijst van het elders behaalde studieonderdeel toe aan uw verzoek. Vrijstelling van een studieonderdeel vraagt u aan met onderstaand formulier:

3. Universitair minorpakket

Het derde jaar van het BA programma Theologie (excl. PThU-traject en excl. Grieks) en Religiewetenschappen bevat 15 ECTS universitaire minorruimte. U kunt deze ruimte invullen door een van de standaard universitaire minorpakketten te kiezen. Wanneer u echter zelf een minorpakket wilt samenstellen, dient u dit pakket ter goedkeuring voor te leggen aan de Examencommissie. Vuistregel voor het zelf samenstellen van een minorpakket is dat ten minste een derde van de vakken op derdejaarsniveau (bachelor) is en dat maximaal een derde van de vakken op eerstejaarsniveau (bachelor) is.

Let op! U legt uw zelf samengestelde minorpakket pas ter goedkeuring voor wanneer u de complete lijst van 15 ECTS hebt bepaald; dus geen aparte aanvragen voor individuele vakken.

Uw universitaire minorpakket vraagt u aan met onderstaand formulier:

Indien u een wijziging wilt in een eerder vastgesteld minorpakket, vraagt u dat aan met onderstaand formulier:

4. Studieplan Research Master

Studenten in de Research Master stellen in overleg met hun mentor een studieplan op voor zowel hun eerste als hun tweede jaar in de Research Master. Dit studieplan moet door de Examencommissie worden goedgekeurd. Uw studieplan legt u ter goedkeuring voor met onderstaand formulier:

Indien u een wijziging wilt aanbrengen in een eerder vastgesteld studieplan, vraagt u dat aan met onderstaand formulier:

5. Extra tentamengelegenheid studieonderdeel

In bijzondere gevallen kan de Examencommissie een extra tentamengelegenheid toestaan. U kunt de Examencommissie verzoeken om een extra tentamengelegenheid voor dat onderdeel. Deze regel is alleen van toepassing op vakken, niet op scripties. Toestemming voor een extra tentamengelegenheid vraagt u aan met onderstaand formulier:

6. Uitstel tentamengelegenheid

In zeer bijzondere gevallen kan de Examencommissie uitstel voor een tentamengelegenheid verlenen. U kunt de Examencommissie verzoeken om uitstel van de tentamengelegenheid voor dat onderdeel. Toestemming voor uitstel vraagt u aan met onderstaand formulier:

7. Toelating tot studieonderdeel

In bijzondere gevallen kan de Examencommissie u toelating verlenen tot een studieonderdeel waar u conform de entreevoorwaarden geen toegang toe heeft. Toelating tot een dergelijk studieonderdeel vraagt u aan met onderstaand formulier:

8. Externe examinator scriptie

U kunt bij aanvang van uw scriptietraject bij de Examencommissie een verzoek indienen om een ‘externe examinator’ te benoemen tot meelezer/tweede beoordelaar van uw scriptie. Dit kan een beoordelaar zijn van buiten de faculteit of universiteit die nog niet op de lijst van examinatoren is opgenomen. Dergelijke verzoeken dienen toegekend te zijn vóórdat de student met de betreffende begeleiders het scriptiecontract opstelt. Toestemming voor de benoeming van een ‘externe examinator’ vraagt u aan met onderstaand formulier:

9. Voorziening / uitzondering o.b.v. bijzondere omstandigheden

In bijzondere gevallen kan de Examencommissie uitzonderingen op de regels toestaan of bepaalde voorzieningen treffen (bijvoorbeeld een vrijstelling van de aanwezigheidsplicht) op basis van bijzondere omstandigheden. Wilt u hiervoor in aanmerking komen dan dient u dit eerst te overleggen met uw studieadviseur en/of een studentdecaan. Voorzieningen of uitzonderingen op basis van bijzondere omstandigheden vraagt u aan met onderstaand formulier:

10. Voorziening / uitzondering o.b.v. functiebeperking

In bijzondere gevallen kan de Examencommissie uitzonderingen op de regels toestaan of bepaalde voorzieningen treffen (bijvoorbeeld extra tentamentijd in verband met dyslexie) op basis van een functiebeperking. Wilt u hiervoor in aanmerking komen dan dient u dit eerst te overleggen met uw studieadviseur en/of een studentdecaan. Voorzieningen of uitzonderingen op basis van een functiebeperking vraagt u aan met onderstaand formulier:

11. Overige verzoeken

Voor overige verzoeken gebruikt u onderstaand formulier:

Tot slot

 • De Examencommissie geeft geen advies of informatie. Bijvoorbeeld over inschrijving voor vakken, toelating tot een opleiding, de indeling van vakken op de cijferlijst bij de bulaanvraag; wat voor minormogelijkheden er zijn, etc. Daarvoor kunt u terecht bij de studieadviseurs.
 • Voor verzoeken aangaande fraude en klachten en bezwaren zijn geen formulieren. Hiervoor dient u zich per mail tot de Examencommissie te wenden.
Laatst gewijzigd:06 februari 2019 11:04
printView this page in: English