Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringDe faculteitVacatures

Verlening van onderzoeksfaciliteiten buiten dienstverband

Verlening van onderzoeksfaciliteiten buiten dienstverband

De Rijksuniversiteit Groningen, te dezen namens het College van Bestuur vertegenwoordigd door J. Poutsma, portefeuillehouder middelen van de Faculty of Science and Engineering, verleent hierbij aan:

Naam _________________________________________________

Adres _________________________________________________

Woonplaats _________________________________________________

geboortedatum:_______________________________________

hierna te noemen onderzoeker,

toestemming tot het verrichten van onderzoekswerkzaamheden onder de navolgende voorwaarden.

 1. De onderzoekswerkzaamheden betreffen:
 2. …………………………………………………………………………………………….

 3. ……………………………………………………………………………………………

 4. en worden verricht

 5. bij de basiseenheid ……………………………………………………… van het onderzoeksinstituut …………………………………………………………….

 6. Gebouw ………………………………………….; kamernummer …………..

 7. Onder leiding van …………………………………………………..(naam)

 8. …………………………………………………. (functie)

 9. De toestemming wordt verleend met ingang van …………………….. voor de duur van het onderzoek, doch voor niet langer dan ………………………….. (maximaal 1 jaar).
 10. De onderzoeker dient zich te houden aan de door de zakelijk coördinator schriftelijk en/of mondeling te geven aanwijzingen en/of richtlijnen die in het belang zijn van een goede gang van zaken binnen de betrokken beheerseenheid.
 11. Nadere voorwaarden gebruik apparatuur: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 12. De universiteit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de onderzoeker lijdt door of ten gevolge van diens onderzoekswerkzaamheden, behoudens in geval van aan de universiteit toe te rekenen opzet of grove schuld.

De onderzoeker verklaart met bovenstaande voorwaarden akkoord te gaan.

Groningen/Haren, …………………………………….. (datum)

De onderzoeker ……………………………………………

Voorzitter basiseenheid ……………………………………………

De Rijksuniversiteit:

J. Poutsma, portefeuillehouder middelen

………………………………..

Laatst gewijzigd:01 februari 2017 12:12
printView this page in: English