Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijs
Header image Professional Development

2de BLOG REINA DRENTH - PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Datum:12 februari 2016
Auteur:Reina Drenth
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat

Interviews en rapportage

In de maand januari heb ik mij bezig gehouden met de uitvoering van mijn stageopdracht. De informatieverzameling vond voornamelijk plaats door het houden van semigestructureerde interviews met een open vraagstelling. Deze interviews heb ik afgenomen bij diverse betrokkenen bij het milieuprogramma PAS werkende bij Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur & Milieu en het PAS bureau (BIJ12). Voor het onderzoek zijn uiteindelijk 7 respondenten geraadpleegd. Zij zijn geselecteerd op basis van het raadplegen van collega’s en respondenten (sneeuwbalmethode). Er werden net zoveel respondenten geraadpleegd totdat er sprake was van verzadiging. Dit wil zeggen dat er sprake was van herhaling van de antwoorden en er geen nieuwe conclusies getrokken konden worden. Mijn bevindingen heb ik verwerkt in een concept document. Vervolgens heb ik de respondenten en de opdrachtgever de mogelijkheid geboden voor feedback.

Het houden van de interviews was een goede oefening (bijv. voor mijn thesis). Door zo veel mogelijk open vragen te gebruiken en door te vragen wanneer mij iets niet duidelijk was kon ik veel informatie verzamelen. Naarmate de ik vaker een interviews had gedaan kon ik dan ook gerichtere vragen stellen. Daarnaast was het ook belangrijk om voorzichtig om te gaan met vertrouwelijke informatie.

Interessante activiteiten

Naast mijn stageopdracht heb ik mij deze periode ook bezig gehouden met diverse andere activiteiten die ook onder het vak professional development vallen. Zo regelde ik o.a. een meeloopdag met de directeur Bereikbaarheid en Infrastructuur. Het was erg leuk om verschillende soorten overleggen mee te maken. Het gaf een breder beeld van de taken van diverse medewerkers bij RWS. Andere activiteiten waar ik mij deze periode o.a. mee bezig hield waren natuurlijk het co-organiseren van een collegetour voor de vakken in blok 2A van de master EIP en het zelf bezoeken van een collegetour van jong WVL. Dit terwijl ik mij daarnaast ook bezig hield met het schrijven van mijn afstudeerthesis.

Concluderend: Doordat ik mij in deze periode bezig heb gehouden met reeks aan activiteiten heb ik geleerd dat je het belang van een goede, flexibele planning niet moet onderschatten. Zaken waar ik o.a. rekening mee hield waren: het plannen van de afspraken voor de interviews, het uitwerken van de bevindingen, mijn thesis, etc. Daarnaast was het houden van de interviews een leerzame oefening voor het gerichter kunnen stellen van vragen en hoe je tijdens een interview kunt inspelen op de meningen van de respondenten.