Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijsStudiegids

Studentenstatuut FRW

Het Studentenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van zowel studenten als de universiteit. Het is gebaseerd op landelijke wet- en regelgeving (vooral de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, de WHW) en aangevuld met regelingen die specifiek van de RUG afkomstig zijn. Deze laatste regelingen zijn opgenomen in de bijlagen bij het instellingsdeel van het Studentenstatuut.

Het Studentenstatuut bestaat uit twee delen. In het instellingsspecifiekdeel worden de algemene rechten en plichten genoemd voor de gehele universitaire organisatie, zoals inschrijving en rechtsbescherming. In het instellingsdeel van het Studentenstatuut worden de artikelen van wetten en regelingen niet letterlijk geciteerd, maar zo leesbaar mogelijk weergegeven. Bij de verschillende onderwerpen zijn links opgenomen naar de betreffende artikelen van de wet of regeling.

Het opleidingsspecifiekdeel beschrijft de rechten en plichten die specifiek gelden voor een opleiding, zoals examens en studiepunten. Deze verschillen per opleiding en faculteit. Je kunt het opleidingsdeel raadplegen bij de facultaire onderwijs- en examenadministratie en in de facultaire studiegidsen.

Geldigheid

Het Studentenstatuut geldt voor het studiejaar 2018-2019. Het instellingsdeel van het Studentenstatuut wordt jaarlijks, met instemming van de Universiteitsraad, door het College van Bestuur vastgesteld. Als het Statuut in strijd of tegenspraak is met wettelijke regels, dan gaan de wettelijke regels voor.

Bekendmaking

Alle studenten ontvangen aan het begin van het studiejaar een mail van het College van Bestuur met de vermelding waar zij het Studentenstatuut op de website van de RUG kunnen vinden en waar zij binnen de universiteit het statuut kunnen inzien.

Het belang van het Studentenstatuut

Alle studenten worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het Studentenstatuut. Als je je niet houdt aan de plichten die uit het statuut voortvloeien, heeft dat mogelijk consequenties voor je rechten, bijvoorbeeld op financiële ondersteuning uit het Afstudeerfonds. Een wet of regeling heeft per definitie een algemeen karakter. Dat geldt ook voor het Studentenstatuut. Dit betekent dat het effect in een concrete situatie en in een individueel geval niet altijd eenduidig en voorspelbaar is. Ten slotte is ‘recht’ nooit statisch, maar voortdurend in ontwikkeling. Studenten die dit studiejaar begonnen zijn, krijgen te maken met andere regelingen dan ouderejaars. Zorg er dus altijd voor dat je je goed laat informeren door jouw faculteit en/of het Studenten Service Centrum (SSC) en lees het Studentenstatuut goed door.

Onderwerpen in het Studentenstatuut

Het centrale deel van het Studentenstatuut bevat nadere informatie over de rechten en plichten van de student met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  • toegang en toelating tot universitaire opleidingen,

  • inschrijving en beëindiging inschrijving, betaling collegegeld

  • het onderwijs, inclusief het bindend studieadvies,

  • de tentamens en examens,

  • financiële ondersteuning in geval van overmacht of bijzondere omstandigheden,

  • medezeggenschap,

  • gedragsregels,

  • rechtsbescherming.

Adressen Centrale instanties Rijksuniversiteit Groningen

ALGEMENE ADRESSEN

College van Bestuur (CvB)

P: Postbus 72, 9700 AB Groningen

T: (050) 363 5285

Universiteitsraad (U-raad)

P: Postbus 72, 9700 AB Groningen

T: (050) 363 8535

Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken (ABJZ)

P: Postbus 72, 9700 AB Groningen

T: (050) 363 5440

Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie (CIT)

B: Smitsborg, Nettelbosje 1

P: Postbus 11044, 9700 CA Groningen

T: (050) 363 9200

Helpdesk CIT

T: (050) 363 3232

Arbo- en Milieudienst (AMD)

B+P: Visserstraat 49, 9712 CT Groningen

T: (050) 363 5551

I: www.rug.nl/amd

Bureau Vertrouwenspersoon

drs. M.H.J. (Marjolein) Renker, Vertrouwenspersoon

B+P: Visserstraat 47, 9712 CT Groningen

Klachtencommissie (Seksuele) Intimidatie, Agressie, Geweld en Discriminatie

P: Antwoordnummer 172, 9700 AB Groningen

ADRESSEN VOOR STUDENTEN


Information Services

I: www.rug.nl/information-services

Studenten Service Centrum (SSC)

B: Uurwerkersgang 10

P: Postbus 72, 9700 AB Groningen

T: (050) 363 8066

Career Services RUG

B: Oude Kijk in 't Jatstraat 19 (I-Shop)

Centraal Loket Rechtsbescherming Studenten (CLRS)

P: postbus 72, 9700 AB Groningen

I/E: www.rug.nl/clrs of myuniversity.rug.nl: Veel gestelde vragen

Universitaire Fondsen Commissie (UFC)

P: Postbus 72, 9700 AB Groningen


PRIJSBELEID STUDIEKOSTEN

De RUG kent een prijsbeleid studiekosten. Deze regeling beoogt beheersing van de studiekosten, zodat de component ‘studiekosten’ in het budget van de studiefinanciering niet te boven wordt gegaan. Men is dus niet meer geld aan studiemateriaal kwijt dan de Minister ter beschikking stelt. Voor 2018-2019 is het normbedrag € 756,-. Per opleidingsfase geldt een plafondbedrag van het normbedrag x de cursusduur.

Soms is het onvermijdelijk dat de kosten hoger zijn dan het plafondbedrag. In dat geval kan de helft van het bedrag dat men meer kwijt is bij het faculteitsbestuur worden teruggevraagd d.m.v. het overleggen van aankoopbewijzen, of is een andere regeling getroffen.

Studenten kunnen informatie over het prijsbeleid studiekosten krijgen via www.rug.nl/hoezithet. Zij kunnen zich tevens wenden tot de University Student Desk of de studieadviseur.

Een overzicht van de studiekosten per studiefase vind je hier.

Laatst gewijzigd:21 augustus 2018 09:17
printView this page in: English