Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijsStudiegids

Minor Ruimtelijke Economische Ontwikkeling 2014-2015

Minor Introductie Ruimtelijke Economische Ontwikkeling (1a)

Minor Verdieping Ruimtelijke Economische Ontwikkeling (1b)

2014-2015

Coördinator: Aleid Brouwer

Inleiding

De studenten die deze twee minor delen volgen zullen na dit semester inzicht hebben gekregen in het belang van ruimtelijke condities voor sociale en economische ontwikkeling, op verschillende ruimtelijke schaalniveaus (plaatselijk, regionaal, nationaal, internationaal). Daarnaast biedt de minor inzicht in de mogelijkheden om via interventies (regels, procedures, best practices) ruimtelijke condities te veranderen en te verbeteren via vormen van planning, ontwikkeling en beheer. De minor plaatst een reeks van sociale, economische en bestuurlijk-juridische thema’s die studenten uit de eigen studierichting op zich wel bekend zijn, in een ruimtelijk perspectief. Het minor deel introductie geeft een brede basis in de theoretische onderbouwing en het minordeel verdieping gaat meer in op de maatschappelijke implicaties van de ruimtelijke economische dynamiek. Het geeft de voorkeur beide minor delen te volgen. Het volgen van de introductie zal het volgen van de verdieping vergemakkelijken.

Doel

De deelnemers aan het minor deel introductie kunnen de basisvoorwaarden voor de economische ontwikkeling van plaatsen en gebieden benoemen, verbijzonderd voor de verschillende ruimtelijke schaalniveaus. De deelnemers aan het minor deel verdieping kunnen het verband beschrijven tussen die voorwaarden en de mogelijkheden voor publieke en private partijen om (via het beïnvloeden van die voorwaarden) economische ontwikkeling van plaatsen en gebieden planmatig te bevorderen en begeleiden.

Inhoud

Sociaal-economische ontwikkelingen worden sterk bepaald door lokale en regionale condities enerzijds, en door de zeer sterk toegenomen mogelijkheden van internationale relatievorming anderzijds. In de loop van de tijd is er steeds meer aandacht ontstaan voor de mogelijkheden van overheden om te interveniëren in de betreffende ontwikkelingsprocessen, en waar mogelijk ontwikkelingen te plannen, leidend tot een andere/betere inrichting c.q. gebruik van de ruimte. Men kan hier denken aan lokale wegen en regionale bedrijfsterreinen, maar ook aan nationale ruimtelijke ordeningsvisies, de ontwikkeling van internationale ‘mainports’, of de positie van Nederland op internationale ontwikkelingsassen in Europa. Op het snijvlak van de vakgebieden Geografie, Economie en Planologie zijn in de afgelopen eeuw veel theorieën ontstaan die betrekking hebben op dit soort vraagstukken, en wordt veel onderzoek gedaan, zowel wetenschappelijk onderzoek gericht op fundamentele vraagstellingen, als toegepast onderzoek ten behoeve van de overheden die sociaal-economische ontwikkelingen via ruimtelijk gerichte maatregelen proberen te plannen en te sturen.

Studieschema studiejaar 2014 – 2015

1a 5 EC Economische geografie 1: grote theorieën en actuele thema’s

1a 5 EC Economische geografie 2: globalisering van de regio

1a 5 EC Gebonden keuze uit:

  1. Mobiliteit en verkeer*
  2. Inleiding recht**
  3. Migration

1b 5 EC Economische geografie 3: ruimtelijke innovatie & evolutie

1b 5 EC Vastgoedkunde

1b 5 EC Ruimtelijke planning 3: governance dynamiek

* aanbevolen ter voorbereiding op de masteropleiding Economische Geografie

** aanbevolen ter voorbereiding op de masteropleiding Vastgoedkunde

Vakbeschrijvingen

Doelgroep

Alle studenten van binnen en buiten de RUG die in het bezit zijn van een propedeuse.

Laatst gewijzigd:16 september 2014 10:44