Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Jeu, J. de

Auteur: Joost de Jeu
Vakgroep: Ethiek
Afstudeerjaar: 2012
Titel:
Reflectieve professionaliteit ter oplossing van morele vraagstukken in de counseling rond prenatale testen
Samenvatting:

De uitkomsten van prenatale screening en diagnostiek kunnen de zwangere vrouw en haar omgeving dwingen tot het maken van lastige morele keuzes. Zorgprofessionals bieden middels counselingsgesprekken begeleiding in dit keuzeproces met als doel een autonome, ongestuurde keuze gemaakt door de zwangere vrouw.

Dit begeleidingsproces verloopt niet altijd adequaat. Als gevolg van de starre normatieve houding binnen de counselingspraktijk ontstaan er drie archetypische problemen:

  • een autonome keuze van de zwangere staat onder druk door invloeden die zowel binnen als buiten het counselingsgesprek gegenereerd worden
  • zwangeren voelen zich vaak toch niet gesteund in het maken van de lastige morele keuzes waar ze voor staan
  • counselors hebben te weinig mogelijkheden om moreel problematische situaties, die zwangeren niet willen of kunnen zien, aan te kaarten

In deze scriptie wordt het normatieve kader waarbinnen de begeleiding van zwangeren, en de daarbij optredende problemen, zich afspeelt uiteengezet. De oplossing voor de problemen wordt gezocht in een hervorming van de normatieve professionaliteitsopvatting van de counselors, door een verschuiving van de nu starre opvatting naar een reflectieve opvatting van de eigen professionele normen.

Daarnaast wordt een aantal gespreksmodellen geïntroduceerd die inzicht geven in de huidige counselpraktijk en de daar optredende problematiek en aanknopingspunten bieden om met een reflectieve werkwijze deze problemen te ondervangen.

Laatst gewijzigd:01 november 2013 11:52