Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Goorberg, S.G.A. van de

Auteur: Sjoerd van de Goorberg
Afstudeerjaar: 2012
Vakgroep: Ethiek
Titel: Miskenning in het huishoudelijk werk
Samenvatting:
 
Huishoudelijk werk onderscheidt zich van veel andere arbeid, omdat het plaatsvindt in de privésfeer van de werkgever en in de behoeftes van de werkgever voorziet. Hoewel een opleiding niet noodzakelijk is, moet de huishoudelijk werker wel over specifieke vaardigheden beschikken. Het is fysiek zwaar werk. Er is vaak sprake van zwart werk. Witwerkers hebben bovendien niet dezelfde rechten als andere arbeiders. De meeste huishoudelijk werkers zijn vrouw en een aanzienlijk deel is (ongedocumenteerde) migrant.

Wereldwijd organiseren huishoudelijk werkers zich om hun positie in de maatschappij te verbeteren. Zij maken zich sterk voor gelijke rechten en voor meer waardering van hun werk. Volgens Axel Honneth gaan aan een strijd om erkenning ervaringen van onrecht vooraf. Daarom breng ik de miskenning in de praktijk van het huishoudelijk werk in kaart. Tevens ga ik na of het huishoudelijk werk voldoet aan de normatieve criteria die Honneth aan arbeid stelt.

Ik kom tot de conclusie dat er met name sprake is van miskenning in de wettelijke en maatschappelijke sfeer, omdat huishoudelijk werkers op verschillende manieren niet op gelijke rechten kunnen rekenen en door verschillende factoren weinig erkenning voor hun werk krijgen. Op basis van mijn onderzoek blijft onduidelijk in hoeverre aantastingen van de persoonlijke integriteit, bijvoorbeeld door misbruik, met de aard van het werk zelf te maken hebben.
 
Het blijkt moeilijk te zijn om economische zekerheid te ontlenen aan het werk. Sommige huishoudelijk werkers kunnen leven van het werk, maar er wordt vaak onder het minimumloon betaald. Ook is de deelname in het maatschappelijke arbeidsproces niet gegarandeerd, omdat huishoudelijk werkers in het algemeen tamelijk onzichtbaar zijn. Ten slotte blijkt dat de organisatie en omstandigheden van het werk bepalen of iemand zich erin kan ontplooien en zich verder kan ontwikkelen.
Laatst gewijzigd:01 november 2013 11:52