Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Sleeuw, S.L.

Vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

Analogie-argumentatie in filosofische gedachte-experimenten

Filosofische gedachte-experimenten zijn dikwijls opgezet rond een analogie tussen een werkelijke of mogelijke situatie enerzijds en een imaginair scenario anderzijds. Zulke gedachte-experimenten dienen ertoe om onze aanvankelijke (morele) oordelen over een reële situatie te bekrachtigen of juist te herzien in het licht van onze intuïties over het imaginaire scenario. In deze scriptie heb ik allereerst de vraag gesteld hoeveel waarde we moeten hechten aan dit type analogieredeneringen. In hoeverre zijn onze intuïties over denkbeeldige gevallen relevant voor onze (morele) oordelen over de werkelijkheid? Mijn antwoord luidt dat de analogie-argumenten die we aantreffen in wijsgerige gedachte-experimenten op zichzelf genomen nooit voldoende zijn om een bepaald standpunt te rechtvaardigen, maar dat ze niettemin de richting van een filosofisch debat kunnen sturen doordat ze nieuwe perspectieven openen en bijdragen aan de precisering van onze filosofische concepten.

Uitgaand van deze opvatting van de waarde van analogie-argumenten in gedachte-experimenten, heb ik vervolgens onderzocht of het mogelijk is om dergelijke gedachte-experimenten te beoordelen en onderling te vergelijken in termen van hun argumentatieve kracht. Op grond van welke criteria kunnen we zeggen dat het ene analogische gedachte-experiment argumentatief gezien beter is dan het andere? Om deze vraag te beantwoorden heb ik gebruikgemaakt van een dialoogmodel en heb ik betoogd dat een succesvol analogisch gedachte-experiment erin slaagt de zgn. burden of initiative in de discussie te verschuiven naar de kritische partij. Aan de hand van een tweetal bekende voorbeelden (Peter Singer’s ‘Drowning Child’ en John Searles ‘Chinese Room’) heb ik ten slotte laten zien hoe dit dialoogmodel ingezet kan worden om concrete gevallen te evalueren.

Laatst gewijzigd:07 september 2018 14:04