Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Vonder, M.J.

Vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

Van filosofie als educatie naar educatie van filosofie

Een Deweyiaanse kritiek op het schoolvak filosofie in de tweede fase van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

Een van de gouden regels binnen het onderwijs is dat de lessen en lesstof aan moeten sluiten op de beleveniswereld van de leerlingen. Helaas lijkt het onderwijs vaak ver van de beleveniswereld af te staan en dit heeft een negatieve invloed op de betrokkenheid van de leerlingen. Op welke manier kan het onderwijs beter aansluiten op de leerling en welke rol kan filosofie hierin spelen? Dit onderzoek is erop gericht theoretische handvatten te bieden voor een praktische invulling van het vak filosofie binnen een school. Een praktische invulling waarbij zowel recht wordt gedaan aan de leerling en zijn omgeving als aan filosofie als vak.

Een hernieuwde aandacht voor John Dewey kan inzichten verschaffen voor een andere kijk op de relatie tussen onderwijs en de leerling en het vak filosofie. In het onderzoek wordt ingegaan op de Deweyiaanse kijk op het leren waarin de ervaring en handeling binnen een democratie centraal staat. Deze visie op het leren vormt de basis voor de Deweyiaanse kijk op het onderwijs. Dit onderwijs kenmerkt zich door de benadering van de leerling als sociaal handelend individu binnen een kleine democratische gemeenschap. Binnen deze democratische gemeenschap wordt onderwijs gevormd door de geplande ervaring om de leerling zich te laten ontwikkelen tot een creatief-kritisch individu. In dit creatief-kritisch denken heeft filosofie een grote rol. Wat het kritisch denken in houdt, wordt toegelicht aan de hand van twee aspecten ervan. Ten eerste de denkvaardigheden en ten tweede een reflectief aspect.

Uiteindelijk eindigt het onderzoek met een Deweyiaanse kritiek op het schoolvak filosofie in de tweede fase en een voorzet tot een andere visie op het filosofie onderwijs. Daaruit zal blijken dat het onderwijsideaal van Dewey, de geplande ervaring voor een participerende leerling in een kleine democratische gemeenschap ruimte, handvatten kan bieden voor een andere invulling van het schoolvak filosofie.

Laatst gewijzigd:15 februari 2016 11:27