Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Prins, H.J.

Vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

Over de relatie tussen duurzaamheid en gemeenschap

Een opkomend fenomeen in de huidige maatschappij zijn burgerinitiatieven die aan de slag gaan met duurzaamheid. Dit zijn vaak dorpen of wijken die gezamenlijk bezig gaan met het verduurzamen van hun omgeving. Maar welke (unieke) rol kunnen lokale gemeenschappen oppakken in het duurzaamheidsvraagstuk? Door verschillende denkers wordt deze vraag op uiteenlopende wijze beantwoord. Maar doordat de verschillende noties die relevant zijn (m.n. ‘duurzaamheid’ en ‘lokale gemeenschappen’) zich lenen voor vele interpretaties, blijkt het debat hierover tamelijk ongrijpbaar.

In mijn scriptie geef ik een reconstructie van twee lijnen van argumentatie die verschillende auteurs geven ten aanzien van een rol voor lokale gemeenschappen in het duurzaamheidsvraagstuk. Op basis hiervan presenteert ik twee inzichten die mijns inziens fundamenteel zijn in deze discussie. Allereerst het inzicht dat er eigenlijk twee verschillende discussies tegelijk gevoerd worden. Eén ten aanzien van de manier waarop de notie van duurzaamheid overtuigend kan worden uitgewerkt en één over de mogelijke rollen die lokale gemeenschappen kunnen spelen bij het vormgeven van aspecten van deze uitwerkingen. Ten tweede het inzicht dat het expliciteren van impliciete normatieve ideeën de discussie sterk zou verhelderen. Duurzaamheid is niet enkel een doel maar ook een middel om een ‘bestendigwaardige wereld’ (wat natuurlijk een normatieve notie is) te behouden.

Dit laatste maakt het moeilijk om de noodzakelijkheid van een rol voor lokale gemeenschappen te beargumenteren maar schept tegelijk ruimte om de lokale gemeenschappen te zien als broedplaatsen voor gelijktijdige ‘mogelijke antwoorden’ op enerzijds de vraag naar middelen tot duurzaamheid en anderzijds de vraag naar een ‘bestendigwaardige wereld’. Hierbij stel ik dat er wel altijd universele randvoorwaarden zullen moeten gelden voor hun vrijheid in het vormgeven van dergelijke mogelijke antwoorden. Tenslotte schets ik ook de mogelijkheid om de huidige burgerinitiatieven te duiden in het door mij ontwikkelde kader.

Laatst gewijzigd:10 november 2015 15:25