Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Laan, E.P. van der

Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

Gelijkwaardige politieke participatie voor mensen met een mentale beperking

Deze scriptie gaat over de politieke participatie van mensen met een mentale beperking. Ik vind dat mensen met een mentale beperking op een gelijkwaardige manier kunnen en de vrijheid horen te hebben om politiek te participeren. Helaas is dit ideaal binnen de politieke filosofie moeilijk realiseerbaar. Dit blijkt wel in mijn bespreking van zowel de sociaal-contract theorie van John Rawls als de Capabilities Approach van Martha Nussbaum. Mijn conclusie is namelijk dat beide theorieën niet voldoende toegerust zijn om mensen met een mentale beperking volwaardig deel te laten nemen aan het politieke proces.

Rawls streeft ernaar om politieke participatie voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Het recht om politiek te participeren komt ieder mens toe omdat hij/zij een met rationaliteit begaafd wezen is. Dat klinkt mooi, maar het sluit mensen met een mentale beperking uit van het politieke proces. Wat mij aan Nussbaums betoog stoort is haar pleidooi dat wij ervoor dienen te zorgen dat mensen met een mentale beperking moeten kunnen wat “normale” mensen kunnen. Alsof deze mensen niet goed genoeg zijn en verbeterd dienen te worden. Daarom vind ik ook haar theorie, weliswaar veel minder dan die van Rawls, inadequaat.

Wel ben ik van mening dat Nussbaums theorie adequaat gemaakt kan worden met mijn toevoeging. Ik pleit voor een vorm van politieke participatie waarbij het wel of niet hebben van een mentale beperking irrelevant is voor gelijkwaardige politieke participatie. Hiervoor introduceer ik het idee van politieke participatie via aanwezigheid. Aanwezigheid volgens de ideeën van zowel Anne Philips, die aanwezigheid ziet in termen van representatie, als van Emmanuel Levinas en zijn notie van de aanwezigheid van de ander. Omdat mensen met een mentale beperking, net als alle andere mensen, een lichaam hebben kunnen ook zij via hun lichamelijke aanwezigheid politiek participeren.

Laatst gewijzigd:24 juni 2014 11:25