Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Kloppenburg, J.W.M.

Auteur: Sjaak Kloppenburg
Vakgroep: Praktische Filosofie
Titel:
Goed gemeentelijk bestuur. Horizontaal en verticaal gemeentelijk bestuur filosofisch onderzocht. Literatuur- en praktijkstudie naar goede lokaal bestuur
 
Samenvatting:

Er bestaat nogal eens ontevredenheid over gemeentelijke besluitvormingsprocessen. Om aan deze ontevredenheid een einde te maken, worden burgers soms al bij het begin van het beleidsproces intensief betrokken. Men spreekt in dit verband wel van horizontaal bestuur. Horizontaal bestuur is een bestuursvorm met eigen kenmerken. De vraag rijst of deze bestuursvorm  naast verticaal bestuur (gebaseerd op formele regelingen en instellingen) zelfstandig bestaansrecht kan worden toegekend. En zo ja, onder welke voorwaarden horizontaal bestuur in combinatie met verticaal bestuur toepassing kan vinden, zodanig  dat er sprake is van goed gemeentelijk bestuur.  
 
In deze scriptie wordt het idee van horizontaal bestuur verhelderd met behulp van de maatschappij-filosofieën van John Dewey en Jürgen Habermas en met behulp van bestuurskundige literatuur. Daarna wordt het idee van horizontaal bestuur getoetst aan gangbare criteria van goed bestuur (rechtmatigheid, democratie, effectiviteit en legitimiteit). Tenslotte wordt horizontaal onderzocht in een praktijkgeval, namelijk de besluitvorming rond de aanleg van een weg door de wijk Zeswielen in Alkmaar. De scriptie toont aan dat horizontaal en verticaal bestuur tezamen goed gemeentelijk bestuur kunnen bewerkstelligen: horizontaal bestuur betrekt de relevante partijen bij het probleem en maakt het mogelijk dat communicatief handelen tot stand komt dat besluiten legitimiteit verschaft en verticaal bestuur zorgt ervoor dat een gezaghebbend orgaan voor een geïntegreerde oplossing zorgdraagt. Uit zowel de bestuurskundige literatuur, de filosofische theorie, als uit de praktijk blijkt dat de verhouding tussen verticaal en horizontaal bestuur niet vastgelegd kan worden, maar er steeds een is van spanning en aanpassing in de bestuurlijke en politieke praktijk. 
Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:11