Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Spoelstra, Piet

Auteur: Piet Spoelstra

Afstudeerjaar: 2008

Vakgroep: Praktische Filosofie 

Scriptie:

Kookboekgeneeskunde

Samenvatting:

Sinds 1989 is de huisarts met een lange rij van nieuwe richtlijnen geconfronteerd. In het dagelijks werk wordt bij diagnostiek en therapiekeuze van een bepaalde aandoening een zekere spanning ervaren tussen de particuliere situatie in de spreekkamer enerzijds en de betreffende richtlijn anderzijds.  In de scriptie worden twee verschillende benaderingen als uitgangspunt genomen. Bij de klinische benadering ligt het zwaartepunt bij de specifieke situatie van dat moment. Bij het protocollair perspectief daarentegen ligt het zwaartepunt bij de richtlijn. De vraag wordt gesteld welke benadering met het oog op goed huisartsgeneeskundig handelen moet worden gekozen. Na onderzoek van beide gezichtspunten blijkt dat deze elkaar niet noodzakelijkerwijs uitsluiten maar complementair aan elkaar kunnen zijn. Uiteindelijk wordt beargumenteerd dat een radicaal klinische benadering of een radicaal protocollaire benadering niet gewenst is. Een  zogenaamd instrumenteelklinische benadering blijkt het meest vruchtbaar.  Vervolgens wordt gezocht naar een filosofische onderbouwing van dit perspectief. Deze wordt gevonden in het praktische syllogisme van Aristoteles waarbij de richtlijn als de major premisse en het klinisch beeld als de minor premisse wordt beschouwd. Vertaald naar het instrumenteelklinisch perspectief kunnen we vaststellen dat het praktisch syllogisme gebruikt kan worden om de brug te slaan tussen de richtlijn en de klinische handeling. Het legt het verband tussen kennis en handelen. De deugdenethiek van MacIntyre benadrukt de sociale rol van de huisarts binnen de huisartsgeneeskundige praktijk. Casuistry is een praktische methode die het instrumenteelklinisch perspectief geen theoretisch fundament geeft maar wel het proces van de klinische besluitvorming kan verhelderen en ondersteunen. Deze methode blijkt behulpzaam bij het bepalen van de minor premisse, de perceptie van het klinisch beeld. Verder levert zij een aantal handvaten voor de huisarts in de alledaagse praktijk bij het toepassen van de instrumenteelklinische benadering. 

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:50