Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Douze, L.

Auteur: Lotte Douze

Afstudeerjaar: 2005

Vakgroep: Geschiedenis van de Filosofie

Scriptie:

Geschiedschrijving: beleven, begrijpen, vertellen. Pleidooi voor een conceptuele verandering ten behoeve van de geschiedwetenschap

Samenvatting:

De geschiedfilosoof Louis Otto Mink overleed meer dan 20 jaar geleden en is niet zo bekend, maar zijn theorie is nog steeds actueel. Dat laatste is wat ik in deze scriptie wil laten zien. Het huidige geschiedtheoretisch debat is met name geconcentreerd rond de literatuurwetenschappelijke, narrativistische theorie van Hayden White, waardoor de nadruk in het debat wordt gelegd op relativisme en stijl. Volgens veel denkers over geschiedenis leidt dit tot een ongeoorloofde ontwetenschappelijking van de geschiedwetenschap, maar een ander aanvaardbaar antwoord dan relativisme en stijl is er op de huidige vragen van de geschiedtheorie maar moeilijk te geven.

Hier biedt de theorie van Mink mijns inziens een uitkomst. Ik beargumenteer dit door in eerste instantie aandacht te besteden aan een grondige analyse van Minks theorie. Hij schreef artikelen voor verschillende gelegenheden. In geen van die artikelen is een overzicht over het geheel van zijn theorie te vinden, waardoor sommige aspecten onderbelicht zijn gebleven. Ik heb geprobeerd dat overzicht te geven en de onderbelichte aspecten te verhelderen. Daarvoor heb ik twee andere filosofen die over geschiedtheorie hebben geschreven, behandeld: Arthur Danto en David Carr. De vergelijking met hen helpt bepaalde elementen beter te plaatsen en Minks eigenheid en zijn plaats in het debat weer te geven. Het beeld dat dan naar voren komt is dat Minks theorie het narrativisme, de gedachte dat het verhaal een autonome manier is om het verleden in weer te geven, vormgeeft en definieert, maar de scherpe kantjes van het relativisme worden afgeslepen. Minks pragmatische uitgangspunt zorgt hiervoor, maar meer nog zijn nadruk op de conceptuele gebondenheid van de mens aan zijn tijd.

  

Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:59