Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Adema, J.T.L.

Auteur: Janneke Adema
Afstudeerjaar: 2005
Vakgroep: Praktische Filosofie

Scriptie:
De verzuiling gered. Pleidooi voor een nieuwe visie op verzuiling en modernisering.

Samenvatting:

Lange tijd werd de verzuiling gezien als een anti-modern en typisch Nederlands fenomeen. Dit ‘provincialistische perspectief’ (Staf Hellemans) heeft lange tijd het verzuilingsonderzoek gedomineerd. In deze scriptie onderzoek ik in de eerste plaats in hoeverre het gebruik van een bepaalde moderniseringstheorie in de verschillende verzuilingsstudies bepalend is voor de karakterisering van de verzuiling. Om orde te brengen in de verschillende moderniseringsconcepties heb ik twee ideaaltypische concepten ontwikkeld, namelijk moderne moderniseringsconcepties en postmoderne moderniseringsconcepties. Aan de hand van deze ideaaltypen heb ik vervolgens een analyse van het verzuilingsdebat gemaakt.

Daarnaast geef ik in deze scriptie een aanzet om de verzuiling te analyseren in het kader van de in het globaliseringsdiscours ontwikkelde conceptie van (radicale) modernisering als een proces van culturele homogenisering en culturele heterogenisering. Deze theorie biedt, zoals ik beargumenteer, voldoende aanknopingspunten om de verzuiling te zien als onderdeel van een West-Europees moderniseringsproces.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:59