Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Zeehandelaar, M.

Auteur: Maarten Zeehandelaar

Afstudeerjaar: 2004

Vakgroep: Praktische Filosofie

Scriptie:

Reflexiviteit en het radicaal constructivistisch wetenschapsonderzoek.

Waarin de auteur nagaat welke rol reflexiviteit in het hedendaags wetenschapsonderzoek toebedeeld krijgt en hij - in deze zoektocht - een uitstapje maakt naar een studie over een innovatief metrosysteem dat liefde en dood op zijn weg vond en zodoende leerde over infra-reflexiviteit.

 

Samenvatting:

Wetenschapsonderzoekers delen de notie dat de natuur niet klaarligt om ont-dekt te worden en (daarmee) dat feiten veeleer uitkomst zijn van een (sociaal) constructieproces dan dat zij eraan vooraf gaan. Over de mate waarin (natuur)wetenschappers feiten construeren en wat precies de rol van 'de natuur' is, is men het in het wetenschapsonderzoek niet eens. In de scriptie wordt onderscheid gemaakt tussen gematigd en radicaal constructivistisch wetenschapsonderzoek en richt zich op de laatste groep wetenschapsonderzoekers.

De 'radicale' tak van het wetenschapsonderzoek — waar Steve Woolgar en Bruno Latour toe gerekend worden — verwijt de gematigd constructivisten dat ze de claims van onderzochte wetenschappers wel relativeren, maar dat ze de eigen claims (over het geconstrueerde karakter van wetenschappelijke kennis) niet relativeren. Aldus wordt het ‘probleem van reflexiviteit’ zichtbaar: op het moment dat je beweert dat kennisverwerving een constructie-activiteit is, en met deze observatie beweert kennis te produceren over de wetenschapspraktijk, je, om consistent te zijn, tevens moet beweren dat jouw onderzoeksresultaten ook tot stand komen door een constructie-activiteit.

Na de aanvankelijke samenwerking — dat resulteert in het boek Laboratory Life. The Social Construction of Scientific Facts (1979) gaan Woolgar en Latour hun eigen weg. Woolgar start met het 'Reflexieve Programma' en hij en Malcolm Ashmore experimenteren met 'Nieuwe Literaire Vormen'. Latour gaat zich bezig houden met de 'Actor-Netwerk Theorie' en ontwikkelt een 'infra-reflexieve benadering'. De scriptie laat zich lezen als een (v)erkenning — in inhoud, stijl en vormgeving — van het 'probleem van reflexiviteit' en de oplossingen die aangedragen worden door Woolgar (en Ashmore) enerzijds en Latour anderzijds. De scriptie moet daarbij uitdrukkelijk gesitueerd worden in de zogenoemde Science Wars. Wars van oorlog vraagt de auteur zich tenslotte af of h et niet eens tijd wordt voor vrede.

Waarschuwing — deze scriptie bevat humor en kan u en anderen rondom u ernstig aan het lachen maken.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 15:02