Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Berg, H. van den

Auteur: Hein van den Berg
Afstudeerjaar: 2004
Vakgroep: Geschiedenis van de Filosofie

Scriptie:
Transcendentale Argumenten. Kant en de zoektocht naar de noodzakelijke voorwaarden van kennis

Samenvatting:

Transcendentale argumenten genieten binnen contemporaine filosofische discussies een grote mate van populariteit. Het begrip 'transcendentaal argument' ontleent haar betekenis aan Kant en de redeneringen zoals deze in Kants filosofische werken te vinden zijn. Tegenwoordig wordt dit begrip op een veelvoud van argumenten toegepast die, ondanks de evidente invloed van Kants filosofie, soms weinig gemeen hebben met de oorspronkelijk door Kant geformuleerde argumenten. Zo lijken uiteenlopende filosofen als Davidson, Putnam en Wittgenstein argumenten te formuleren die gekenmerkt worden door een zogenaamde 'transcendentale structuur'. Transcendentale argumenten bezitten derhalve niet slechts binnen de kantiaanse filosofie bestaansrecht, maar worden door verschillende filosofen in verschillende wijsgerige disciplines toegepast.

De moderne interesse in transcendentale argumenten is positief te begrijpen in zoverre zij ons op het belang van de kantiaanse filosofie en de potentiële bewijskracht van deze argumenten wijst. Problematisch is echter het feit dat er geen consensus bestaat over wat een transcendentaal argument precies is. Zowel de functie als de specifieke structuur van transcendentale argumenten blijkt moeilijk te bepalen. Met betrekking tot de vraag naar de specifieke structuur van transcendentale argumenten bestaan er conflicterende opvattingen. Transcendentale argumenten zijn respectievelijk als analytische, deductieve en abductieve argumenten gekarakteriseerd.

In deze scriptie tracht ik, door middel van een analyse van Kants argumenten zoals geformuleerd in de Kritik der reinen Vernunft, een antwoord te geven op de vraag hoe de structuur van transcendentale argumenten begrepen moet worden. Beargumenteerd zal worden dat deze argumenten in laatste instantie een abductieve argumentatiemethode hanteren. Deze these heeft implicaties voor de geldigheid van transcendentale argumenten. De specifieke argumentatieve structuur van transcendentale argumenten heeft tot gevolg dat deze hun conclusies, conditionele proposities van de vorm 'X is een noodzakelijke voorwaarde voor de mogelijkheid van Y', niet kunnen rechtvaardigen.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 15:02